Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Δράση : « Νεοφυής Επιχειρηματικότητα »

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ):  από 15.000€ έως  60.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Διάρκεια Υλοποίησης:  24 μήνες από την ημ/νία απόφασης ένταξης

Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας / Επιλεξιμότητας Δαπανών: Από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Έναρξη-Λήξη υποβολής έργων: 17/3/2016-24/5/2016

 Δικαιούχοι:

Α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να συστήσουν επιχείρηση σε μια από τις παρακάτω μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε., Ατομική και Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4019/2011 ή Συνεταιρισμό.
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας μόνο στους ΚΑΔ που προβλέπει ο Οδηγός από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης.
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ουβαθμού.

Β) Ασκούντες Επαγγελματική Δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Σε περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν ως και το 25% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας-φορολογικό έτος 2015)
 • Να συστήσουν επιχείρηση σε μια από τις παρακάτω μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε., Ατομική και Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4019/2011 ή Συνεταιρισμό.
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας μόνο στους ΚΑΔ που προβλέπει ο Οδηγός από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης.
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
 • Να μην προβούν σε μεταβολή ΚΑΔ οι ήδη ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα.

Αποκλείονται από τα εταιρικά σχήματα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ουβαθμού.

Επτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις 2 ανωτέρω κατηγορίες.

Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει:

 • Να απασχολούνται σε έναν από τους παρακάτω στρατηγικούς τομείς
 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Υλικά/Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 60%

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 8%

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 15%

4. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 30% ΕΚΤ χωρίς χρήσηρήτρας ευελιξίας

5. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 40% ΕΚΤ με χρήση ρήτρας ευελιξίας

6. Προμήθεια αναλωσίμων

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 15%

7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 30%

8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας

Μέγιστο επιλέξιμο ποσό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 24.000€

9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 20%

Διευκρινίζεται ότι:

 • Τα ποσοστά/ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι τα μέγιστα επιτρεπτά για κάθε κατηγορία δαπάνης και αφορούν τον συνολικό προϋπολογισμό του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Σε περίπτωση χρήσης της κατηγορίας δαπάνης 5 (Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας) υπάρχει υποχρέωση της διατήρησης της επένδυσης για 3 έτη μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.
 • Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Η δαπάνη της Νέας Θέσης Εργασίας δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Οι δαπάνες των κατηγοριών 4 και 5 δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του υποβαλλόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα:

(1) Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

1.1 Ενοίκια επαγγελματικού χώρου 

Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.

Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.

Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο, δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης ενοικίου.

Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της δαπάνης δεν είναι δεσμευτικός ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για μισθωτήρια που αναφέρουν ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν πληρωθεί με μετρητά γίνονται δεκτές, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

1.2 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες 

Θα γίνονται δεκτές δαπάνες: ηλεκτρισμού, κινητής και σταθερής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες. Επιλέξιμοι είναι οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες.

(2) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.

Ειδικά η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 1.000,00 €.

Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο/ους δικαιούχο/ους επιχειρηματία είτε και στο νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο/ άνεργη και θα πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στις δαπάνες για αμοιβές τρίτων, συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες θερμοκοιτίδων (υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, mentoring, coaching, ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης, κ.α.)

(3) Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Περιλαμβάνει δαπάνες προβολής και δικτύωσης  της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι:

 • Σχεδιασμός και παραγωγή λογότυπου / επιγραφής καταστήματος/ μακετών,
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών,
 • Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα,
 • Έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας. ∆εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την δημιουργία ραδιοτηλεοπτικών σποτ και το κόστος ράδιο- τηλεοπτικών διαφημίσεων.

Επίσης, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής. Σημειώνεται ότι το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο τις 2.000,00€.

Επίσης η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.

(4) Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της πράξης και για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης. Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξη
 2. δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές
 3. υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος
 4. το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή και έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
 5. Οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων, τα οποία έχουν αγοραστεί μεταχειρισμένα, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης.

Στην κατηγορία αυτή δύναται να συμπεριληφθούν δαπάνες ΑΜΕΑ εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης.

(5) Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την χρηματοδοτική μίσθωση (finance leasing) εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος. 

Επιπλέον, η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη, μόνο όταν  εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.

Με την καταχώρηση δαπανών στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο επενδυτής υποχρεούται στη διατήρηση επένδυσης για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 5.000,00 €.

Στην κατηγορία δαπάνης «Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας» συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Στη περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ο μισθωτής (δικαιούχος) πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. αγορά εξοπλισμού) συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.

Όσον αφορά την κατηγορία δαπάνης Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας επιτρέπονται κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη δραστηριότητα του αυτοαπασχολούμενου π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο.

Εφόσον κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου διαπιστωθεί υπερβάλλων εξοπλισμός σε σχέση με τη δυναμικότητα της επιχείρησης τότε θα περικόπτεται.

 • Αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση.

(6) Προμήθεια αναλωσίμων

Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της, καθώς και δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (αφορά επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα).

∆εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους  δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά τόνερ όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή)

(7) Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δαπάνη προηγούμενων οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση.

(8) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/-νων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων , αρκεί να είναι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Συγκεκριμένα στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του ∆ημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό,τι άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους

Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν οι ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί.

(9) Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διευκρινίζεται επίσης: 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία κατηγορίa δαπανών και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Έχετε ερωτήσεις Συμβουλευτικής φύσεως ;