[08.03.2017]

 

Με το νομοσχέδιο πou κατατέθηκε στην βουλή “Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά, και άλλες διατάξεις.” επέρχονται ορισμένες τροποποιήσεις στον ΚΦΕ  στον ΚΦΔ και σε ορισμένες ακόμη διατάξεις όπως η ισχύς των διατάξεων των μισθώσεων airbnb.
 

Αναλυτικά οι διατάξεις που αλλάζουν

►  Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ως προς την φορολογική αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από μία εισφέρουσα εταιρεία έναντι τίτλων μίας λήπτριας εταιρείας. Ειδικότερα ορίζεται ότι, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από τον φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού, εκτός εάν μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, οπότε ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.

 

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 32:
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στις παρ. 3, 7 και 12 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 ώστε να αποσαφηνισθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/133/ΕΕ, με τρόπο ώστε τελικά να επιτυγχάνεται η φορολόγηση της τυχόν προκύπτουσας υπεραξίας λόγω της εισφοράς ενεργητικού μία φορά, στο επίπεδο της λήπτριας εταιρείας. Σε επίπεδο λήπτριας εταιρείας δεν τίθεται θέμα υπεραξίας κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού, καθώς για φορολογικούς σκοπούς η λήπτρια εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στηνεισφέρουσα αμέσως πριν από την εισφορά. Η όποια υπεραξία θα προσδιορισθεί και θα φορολογηθεί στη λήπτρια εταιρεία κατά τον χρόνο της μεταβίβασης των εισφερόμενων στοιχείων.
Όσον αφορά την εισφέρουσα εταιρεία, προβλέπεται οριστική απαλλαγή για την υπεραξία που τυχόν προκύπτει λόγω του μετασχηματισμού, και όχι αναβολή μέχρι την διανομή ή κεφαλαιοποίηση αυτής. Εξαιρετικά, κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση των τίτλων από την εισφέρουσα εταιρεία εντός τριετίας από την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, η τιμή κτήσης αυτών υπολογίζεται με αναφορά στην φορολογητέα αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της εισφέρουσας εταιρείας αμέσως πριν την εισφορά ενεργητικού. Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις παρέλκει πλέον το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, το οποίο και καταργείται.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 52 ΚΦΕ

  1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ), όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με την περιπτ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
    «3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία μεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφέρουσα αμέσως πριν από την εισφορά ενεργητικού.»
  2. Η παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
    «7. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από το φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού. Η εισφέρουσα εταιρεία αποτιμά τους τίτλους που λαμβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία κατά το χρόνο της εισφοράς ενεργητικού. Εξαιρετικά, εάν η εισφέρουσα εταιρία μεταβιβάσει τους αποκτώμενους τίτλους εντός
    τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, ως τιμή κτήσης των τίτλων αυτών λαμβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αμέσως πριν από την εισφορά.»
  3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε με την περιπτ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013, καταργείται.

 
► Γίνεται νομοτεχνική διόρθωση στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) ως προς τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε όποιον παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών.    (άρθρα 32 – 33)

Αιτιολογική έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται νομοτεχνική διόρθωση καθώς για την παράβαση της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 54 ν. 4174/2013 (η οποία εκ παραδρομής τέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4446/2016) προβλέπεται ήδη η επιβολή προστίμου από τις διατάξεις της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 54 ν. 4174/2013, η ισχύς δε της διάταξης ορίζεται από τότε που ίσχυσε για να αποφευχθεί η ταυτόχρονη ύπαρξη δύο προστίμων για την περίοδο από την ισχύ του ν. 4446/2016 έως την ισχύ του προς ψήφιση νόμου.
Σχέδιο νόμου
Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
1.    Η περίπτ.ε’, που προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013(Α’ 170) με την περιπτ. ζ της παρ. 9 της υποπαραγράφου Δ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4446/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, στις περιπτ. ε’, ζ’, η’ και ιδ’ της παρ. 1».
2.    Η διάταξη της παρ. 1 ισχύει από την έναρξη της ισχύος του ν. 4446/2016.

 

 

►Προβλέπεται ότι, ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του ν.4264/2014, σχετικά με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου δεν εμπίπτει εφεξής στις αρμοδιότητες των τελωνειακών αρχών.    (άρθρο 34)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 34:
Οι κυρώσεις που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4264/2014 δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της τελωνειακής υπηρεσίας. Σύμφωνα με το άρθρο 32 «Διοικητικές κυρώσεις» προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για έλλειψη άδειας για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, για χρήση ελαττωματικών ζυγών ή σταθμών, για μη ορθή αναπλήρωση του πωλητή και για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου. Είναι προφανές ότι οι εν λόγω παραβάσεις αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του υπαίθριου εμπορίου.
Σχέδιο νόμου

Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4264/2014
Στην περιπτ. θ της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4264/2014 (Α’ 118) διαγράφονται οι λέξεις «και οι Τελωνειακές Αρχές».
 

 
►Οι υφιστάμενες φοροαπαλλαγές που ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης επεκτείνονται γενικώς στις εργασίες και συναλλαγές αυτής, ενώ σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο αυτές ίσχυαν για τις συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, την εξόφληση τους, την πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών κ.λπ. (άρθρο 35)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 35:
Με την προτεινόμενη διάταξη εναρμονίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την ιδρυτική της Συμφωνία και τη Συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αυτό αντίστοιχων διεθνών χρηματοδοτικών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ως προς τις εργασίες και τις
συναλλαγές της με σκοπό την άρση τυχόν ερμηνευτικών δυσχερειών, την ισότιμη φορολογική μεταχείριση και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών έργων στη Χώρα.
Σχέδιο νόμου

Άρθρο 35
Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης Στο άρθρο 26 του ν. 4416/2016 (Α’ 160) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας ίδρυσής της, απαλλάσσονται, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248), από κάθε φάρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών
συναλλαγών του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
 
►Τροποποιείται ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, με το οποίο ρυθμίζεται η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων στο
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις αρχίζουν να ισχύουν ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμενης κ.υ.α. (αντί από 1.2.2017 που προβλέπεται).    (άρθρο 36)

Αιτιολογική έκθεση

Επί του άρθρου 36:
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, ώστε να ρυθμιστεί το πλαίσιο των βραχυπροθέσμων μισθώσεων.

Σχέδιο νόμου

Άρθρο 36
Οι παρ. 9 και 10 του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού ορίζονται οι όροι συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσίου με την εκάστοτε ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μετά την πάροδο ενός μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου.».