Ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις σημείωσαν οι εταιρείες της Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς οι παγκόσμιες τάσεις οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 2.489 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 33% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020 (1.875 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου της ζήτησης σχεδόν σε όλους τους κλάδους, καθώς και της αύξησης των τιμών των μετάλλων.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 53% σε 196 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 (πρώτο εξάμηνο 2020: 128 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 45,7 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 46,7 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα, του ισορροπημένου προϊοντικού μείγματος του κλάδου καλωδίων και της σταθερής ανάπτυξης των κλάδων αλουμινίου και χαλκού.

108 εκατ. ευρώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 124 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, το εργοστάσιο παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων της Fulgor στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 28% ή 215 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020, ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλου και των αυξημένων όγκων πωλήσεων. Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.684 εκατ. ευρώ (31.12.2020: 1.581 εκατ. ευρώ), πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.664 εκατ. ευρώ (2020: 1.560 εκατ. ευρώ).

«Η συνεχής αβεβαιότητα σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, τη σοβαρότητα και τη διάρκειά της θα συνεχίσει να έχει αντίκτυπο καθ’ όλο το υπόλοιπο έτος. Ωστόσο, ενώ αναμφίβολα η αβεβαιότητα θα διατηρηθεί και πιθανόν οι συνθήκες της αγοράς θα διαφέρουν ανά κλάδο, οι επιχειρηματικές συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν περισσότερο εντός του δεύτερου εξαμήνου» σημειώνει στην ίδια ανακοίνωση η εταιρεία.

Επιπλέον, προσθέτει ότι «τα ενισχυμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας που τέθηκαν σε εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες της Viohalco παραμένουν σε ισχύ προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης και να διαφυλαχθεί η υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών. Παράλληλα, στους στρατηγικούς στόχους των εταιριών της Viohalco θα συνεχίσουν να περιλαμβάνονται η ανάπτυξη των εργαζομένων τους, η εφαρμογή χρηστών επιχειρηματικών πρακτικών με δεοντολογικό και υπεύθυνο τρόπο, καθώς και η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Όλες οι εταιρίες παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες της Viohalco και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία».

Πηγή