Όροι Χρήσης της Υπηρεσίας "Εξόφληση Λογαριασμού μέσω κάρτας"

Η εταιρεία με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ», με έδρα: ΣΤΑΘΑ 77, Τ.Κ. 38222, Τηλ: 24210 22373, Φαξ: 24210 51469, εφεξής Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.), στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των πελατών της, δημιούργησε υπηρεσία ηλεκτρονικής πληρωμής λογαριασμών μέσω Διαδικτύου. Ειδικότερα, η παραπάνω υπηρεσία προσφέρεται μέσω της Πύλης Πελατών Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.): «kouklouberis.gr», αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) «kouklouberis.gr» και σε συνεργασία με την ALPHA BANK. Ο χρήστης και στις δύο αυτές περιπτώσεις θα μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ALPHA BANK και, ακολούθως, θα διενεργεί τη συναλλαγή του στο διαδικτυακό τόπο της τελευταίας. Ο χρήστης που επιθυμεί να κάνει χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και να τους αποδεχθεί ανεπιφύλακτα. Η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δύναται να τροποποιεί τους όρους αυτούς ή να καταργεί την υπηρεσία χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, ο χρήστης οφείλει να τους διαβάζει πάντα κατά τη χρήση της επιλεγμένης υπηρεσίας. H συνέχιση της χρήσης των σελίδων και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του πελάτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Η εξόφληση του λογαριασμού υλοποιείται με τη χρήση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας και, συγκεκριμένα, των καρτών VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD και MAESTRO.

Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία, είτε μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας «kouklouberis.gr».

Πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας «kouklouberis.gr»

Μέσω της ιστοσελίδας «kouklouberis.gr», ο χρήστης μεταφέρεται σε μία ιστοσελίδα, όπου καλείται να συμπληρώσει τον κωδικό πληρωμής του λογαριασμού του (αριθ. τιμολογίου η απόδειξης), το ονοματεπώνυμο πελατη, το ποσό που θέλει να πληρώσει και, προαιρετικά, το τηλέφωνό του. Με την καταχώρηση των ως άνω δεδομένων, ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή ιστοσελίδα της ALPHA BANK, ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας και να διενεργήσει τη συναλλαγή. Η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δε διατηρεί, δεν αποθηκεύει και δε διαχειρίζεται κανένα στοιχείο της πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας του χρήστη. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο χρήστης ενημερώνεται για την επιτυχή ή όχι εκτέλεση της συναλλαγής με μήνυμα στην οθόνη του και του δίνεται η δυνατότητα να αποθηκεύσει τη συναλλαγή σε αρχείο η να εκτυπωθεί.

Δεδομένου ότι η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δύναται να καταργήσει την υπηρεσία οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, η τελευταία δε φέρει καμία ευθύνη, εάν η υπηρεσία διακοπεί προσωρινά ή μόνιμα. Αυτονόητα, η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την υπηρεσία για τεχνικές εργασίες (ενδεικτικά, για εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης). Ο χρήστης οφείλει να κάνει ορθή χρήση της υπηρεσίας και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προστασίας και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών (ενδεικτικά, χρήση antivirus, firewall κλπ). Στο παραπάνω πλαίσιο, ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει κακόβουλο λογισμικό ή εξοπλισμό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των συστημάτων της υπηρεσίας ή και του δικτύου, να εγκαταστήσει ή να προωθήσει παράνομο περιεχόμενο. Ο χρήστης σε καμία περίπτωση δε θα χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές ως βήμα για να προβεί σε παράνομες ή ανήθικες πράξεις, όπως, για παράδειγμα, της συκοφαντικής δυσφήμισης, προσβολής προσωπικότητας, της βλάβης σε ανήλικο, της διαρροής απορρήτων πληροφοριών, προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών κ.α. Σε περίπτωση που κατά τη πραγματοποίηση της συναλλαγής υποπέσει στην αντίληψη του χρήστη παράνομη συμπεριφορά κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ο xρήστης οφείλει να ενημερώσει για το περιστατικό άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στον τηλεφωνικό αριθμό 18321. H Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) τηρεί το νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός/κωδικός συναλλαγής, κωδικός πελάτη, ποσό εξόφλησης) των χρηστών συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) μόνο για τη λήψη και διεκπεραίωση της συναλλαγής και δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο παρά μόνο στη συνεργαζόμενη ALPHA BANK στο πλαίσιο της επίτευξης της υπηρεσίας. O πελάτης/χρήστης συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα, ώστε η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο με τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του, αποδέκτης του οποίου είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων συμφωνείται η εξόφληση των λογαριασμών. Η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δεν έχει πρόσβαση και, ως εκ τούτου, δε συλλέγει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών. H Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο χρήστης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στα συστήματά της ή στο σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής της ALPHA BANK, καθώς και σε περίπτωση μη λειτουργίας των συστημάτων της Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.). H Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ή μη ζημία του χρήστη, σε περίπτωση διαρροής των στοιχείων της πιστωτικής / χρεωστικής / προπληρωμένης κάρτας, για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει κατ' άλλον τρόπο παράνομα πρόσβαση στα παραπάνω στοιχεία. Ο χρήστης οφείλει να καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια κατά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής (π.χ. ποσό, κωδικός πληρωμής, κωδικός πελάτη, κλπ.). H Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) ουδεμία ευθύνη φέρει για λανθασμένες καταχωρίσεις, στις οποίες προβαίνουν οι χρήστες της υπηρεσίας, οι οποίες μπορούν να αφορούν λανθασμένη καταγραφή ποσού, κωδικού πελάτη ή οποιοδήποτε άλλου στοιχείου που απαραιτήτως συμπληρώνεται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής. H Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τη νομική και πιστωτική κατάσταση των καρτών του χρήστη, οι οποίες χρεώνονται εκάστοτε με τα ποσά των πληρωμών που διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, ούτε, ως εκ τούτου, για τη δυνατότητα ή μη της ολοκλήρωσης της πληρωμής για λόγους που σχετίζονται με τις διαδικασίες έγκρισης της πληρωμής από την εκδότρια της κάρτας τράπεζα. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσα από το διαδικτυακό τόπο της ALPHA BANK. Ο χρήστης συναινεί ρητώς η ALPHA BANK να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο με τα αναγκαία προσωπικά του δεδομένα για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης αμφισβητήσει τη συναλλαγή του για οποιαδήποτε λόγο. Ο χρήστης θα απευθύνεται στην εκδότρια Τράπεζα της πιστωτικής/χρεωστικής/ προπληρωμένης του κάρτας για ζητήματα που αφορούν αμφισβήτηση χρεώσεων, για τα οποία η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δε φέρει καμία ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) απλώς παρέχει σύνδεση με το διαδικτυακό τόπο της ALPHA BANK και ότι η τελευταία έχει την ευθύνη για την ασφάλεια και τη νομιμότητα της συναλλαγής, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.). Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται από την Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) είναι η εκτέλεση και ολοκλήρωση της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται από την Εταιρεία μας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη για την παρούσα υπηρεσία τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. Η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους χρήστες ή για στατιστικούς λόγους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης και υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διατηρεί τα ακόλουθα δικαιώματα: Να έχει ενημέρωση και να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων του κατόπιν αιτήματος, Να έχει πρόσβαση και να απαιτήσει από την Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) να διορθώσει λανθασμένα ή ελλιπή δεδομένα, να διαγράψει ή να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων του, για παράδειγμα όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του, όπου η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) βασίζεται σε έννομα συμφέροντά της ως νομικό υπόβαθρο για την επεξεργασία Να ζητήσει από την Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) την φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ανά πάσα στιγμή και χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση. [Το δικαίωμα αυτό υφίσταται μόνο εάν η συναίνεση χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση της επεξεργασίας Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, η Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.), θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του υποκειμένου εντός ενός (1) μηνός από την λήψη αυτού, ενημερώνοντας τον γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους της άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Περαιτέρω, γνωρίζουμε ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορεί ο χρήστης να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου →Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ο χρήστης, μπορεί να απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.), στο τηλέφωνο: 24210 22373, καθώς και στο email: info@kouklouberis.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Γ. Κουκλουμπέρης & Συνεργάτες (K&Co.) στον παρακάτω σύνδεσμο https://kouklouberis.gr/privacy-policy/