Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης – Οδηγία 79/7/ΕΟΚ – Άρθρο 4, παράγραφος 1 – Εθελούσια πρόωρη συνταξιοδότηση – Πρόωρη σύνταξη γήρατος – Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος – Ποσό της καταβλητέας σύνταξης το οποίο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο νόμιμο ποσό Πηγή