Απόκτηση του δικαιώματος να διαθέτει κάποιος, ως κύριος, αγαθό – Αλυσιδωτές πράξεις αγοράς και μεταπωλήσεως αγαθών με ενιαία ενδοκοινοτική μεταφορά – Δυνατότητα λήψεως αποφάσεων ικανών να επηρεάσουν τη νομική κατάσταση του αγαθού – Καταλογισμός της μεταφοράς – Μεταφορά υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης – Διαχρονικά αποτελέσματα των αποφάσεων περί ερμηνείας Πηγή