Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι έμπειροι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε χρηματοοικονομικό και νομικό ζήτημα που σας απασχολεί. Ενδεικτικά προσφέρουμε:

  • Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
  • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ και VOUCHER
  • ‘Ελεγχο για την ορθή λειτουργία της επιχείρησής σας
  • Σύνταξη ταμειακών ροών
  • Μελέτες βιωσιμότητας
  • Νομική υποστήριξη
  • Χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή άλλων φορέων
Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες | Λογιστικές, Φοροτεχννίκές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής Ενισχύσεις και Προγράμματα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
– Δραστηριοποιούνται στους κλάδους: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.– έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013,
– απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και
– ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά για την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
– Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
– Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
– είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή
της αίτησης ή
– ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:– Αγροδιατροφή
– Ενέργεια
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
– Υγεία – Φάρμακα
– Υλικά – ΚατασκευέςΕξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνεργοι ή με επαγγελματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι με σχέση μισθωτής εργασίας), οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού, λειτουργού κ.α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά για την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
– Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
– Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον 1 άτομο πλήρους απασχόλησης και έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.Η απασχόληση πρέπει να είναι 1 άτομο πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμα μερικής (π.χ. 2 άτομα 4ωρης εργασίας). Για τις εποχικές επιχειρήσεις περιμένουμε διευκρινήσεις.

Έχετε ερωτήσεις Συμβουλευτικής φύσεως ;