Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Δράση : « Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης »

Προϋπολογισμός ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ):  από 5.000€ έως  25.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Διάρκεια Υλοποίησης: 24 μήνες

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών: 8 Μαρτίου 2016

Έναρξη-Λήξη υποβολής έργων: 8/3/2016-10/5/2016

Δικαιούχοι:

Α) Άνεργοι Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ /ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Να έχουν δηλωθέν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2015 <20.000€ όταν είναι ατομικό, ή <35.000€ όταν είναι οικογενειακό
 • Να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών)
 • Να συστήσουν επιχείρηση σε μια από τις παρακάτω μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε., Ατομική και Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4019/2011 ή Συνεταιρισμό.
 • Να κάνουν έναρξη δραστηριότητας μόνο στους ΚΑΔ που προβλέπει ο Οδηγός
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Β) Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ /ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Να έχουν δηλωθέν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2015 <20.000€ όταν είναι ατομικό, ή <35.000€ όταν είναι οικογενειακό
 • Να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι.
 • Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
 • Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1/1/2012 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

 

Συνεργασίες μεταξύ δικαιούχων από την ίδια ή και από τις 2 ανωτέρω κατηγορίες:

 • Να συστήσουν επιχείρηση σε μια από τις παρακάτω μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε. και Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση του Ν.4019/2011 ή Συνεταιρισμό.
 • Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.
 • Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα/συνέργεια μεταξύ των ειδικοτήτων (πτυχίου)/δραστηριοτήτων.
 • Στην περίπτωση που αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
 • Αποκλείονται οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού.
 • ∆εν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες:

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 60%

2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 20%

3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 10%

4. Προμήθεια αναλωσίμων

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 15% 

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 30%

6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 12.000€

7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 20% ΕΚΤ χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας

8. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου: 40% ΕΚΤ με χρήση ρήτρας ευελιξίας

 

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

 

(1) Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

1.1 Ενοίκια επαγγελματικού χώρου 

Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος , ο οποίος αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία και διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και του οποίου δεν γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ως

κατοικίας (κύριας ή δευτερεύουσας).

Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους

Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο, δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης ενοικίου.

Κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της δαπάνης δεν είναι δεσμευτικός ο τρόπος πληρωμής που αναφέρεται σε ένα μισθωτήριο συμβόλαιο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα οριζόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Για παράδειγμα, οι δαπάνες ενοικίου για μισθωτήρια που αναφέρουν ότι η πληρωμή του ενοικίου αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με κατάθεση του ενοικίου σε τραπεζικό λογαριασμό και έχουν πληρωθεί με μετρητά γίνονται δεκτές, εφόσον υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις.

 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων.

Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

 

1.2 Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες 

Θα γίνονται δεκτές δαπάνες: ηλεκτρισμού, κινητής και σταθερής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο.  Επιλέξιμοι είναι οι λογαριασμοί που εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες.

 

(2) Δαπάνες για αμοιβές τρίτων

Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.

Ειδικά η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο το ποσό των 1.000,00 €.

Οι δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000,00 € (είτε μεμονωμένα ή συνολικά).

Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί να αφορά είτε στο/ους δικαιούχο/ους επιχειρηματία είτε και στο νεοπροσλαμβανόμενο άνεργο/ άνεργη και θα πρέπει να υλοποιηθεί από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.

Στις δαπάνες για αμοιβές τρίτων, συμπεριλαμβάνονται και υπηρεσίες θερμοκοιτίδων (υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, mentoring, coaching, ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης, ενέργειες δικτύωσης, κ.α.)

 

(3) Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

Περιλαμβάνει δαπάνες προβολής και διαφήμισης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι:

 • Σχεδιασμός και παραγωγή λογότυπου / επιγραφής καταστήματος/ μακετών,
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών,
 • Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά / εξειδικευμένα για το αντικείμενο έντυπα ή σε ηλεκτρονικά μέσα,
 • Έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού με θέμα συναφές με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (συμπεριλαμβάνονται το κόστος συμμετοχής στην έκθεση, η ενοικίαση και η κατασκευή περιπτέρου) προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση συμμετοχής από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.
 • Σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.

∆εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την δημιουργία ραδιοτηλεοπτικών σποτ και το κόστος ραδιο- τηλεοπτικών διαφημίσεων. Επίσης, δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

Σημειώνεται ότι το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής εταιρικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο τις 2.000,00€. Επίσης η δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.

 

 (4) Προμήθεια αναλωσίμων

Περιλαμβάνονται δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της, καθώς και δαπάνες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία (αφορά επιχειρήσεις με μεταποιητική δραστηριότητα).

∆εν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αναλωσίμων για τις οποίες η αναγκαιότητα απόκτησης τους  δεν συνάδει με το επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής του δικαιούχου και με τη φύση του επιχειρηματικού σχεδίου (πχ δαπάνες για αγορά τόνερ όταν η επιχείρηση δεν διαθέτει εκτυπωτή)

 

(5) Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία και των εταίρων σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης) αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που αφορά στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δαπάνη προηγούμενων οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση

 

(6) Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

Περιλαμβάνει δαπάνες μισθοδοσίας του/των νέου/νέων εργαζομένου/-νων της επιχείρησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όχι απαραίτητα συνεχόμενων , αρκεί να είναι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Συγκεκριμένα στο μισθολογικό κόστος περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς του ∆ημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωσης απόλυσης. Προκειμένου να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί οι καθαρές αποδοχές του εργαζόμενου και να έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) καθώς και να έχει αποδοθεί ο αντίστοιχος φόρος μισθωτών υπηρεσιών, όπως επίσης και ό,τι άλλο απαιτείται βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας.

Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Εξετάζεται επίσης η τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών και το εύλογο του μισθολογικού κόστους

Σε περίπτωση που κατά την πιστοποίηση της εν λόγω δαπάνης διαπιστωθεί μη τήρηση των κατώτατων ορίων αμοιβών ή μη εύλογο μισθολογικό κόστος, θα γίνεται αναπροσαρμογή της.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί οι καθαρές (πληρωτέες) αποδοχές και δεν έχουν αποδοθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο αντίστοιχος φόρος, δύναται να πιστοποιηθούν οι ως άνω καθαρές αποδοχές υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών του την οποία και εξυπηρετεί.

 

(7) Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της πράξης και για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης.

Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης
 • δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος
 • το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή και έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.
 • Οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων, τα οποία έχουν αγοραστεί μεταχειρισμένα, εφόσον τηρούνται σωρευτικά οι ανωτέρω προϋποθέσεις της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης.

Στην κατηγορία αυτή δύναται να συμπεριληφθούν δαπάνες ΑΜΕΑ εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω κατηγορίας δαπάνης.

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την χρηματοδοτική μίσθωση (finance leasing) εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας,καινούριος, αμεταχείριστος.

Επιπλέον, η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη, μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.

Στην περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ο μισθωτής (δικαιούχος) πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. αγορά εξοπλισμού) συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.

 

(8) Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την αγορά εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης.

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την χρηματοδοτική μίσθωση (finance leasing) εξοπλισμού, με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος, αμεταχείριστος.

Επιπλέον, η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη, μόνο όταν  εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.

Με την καταχώρηση δαπανών στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο επενδυτής υποχρεούται στη διατήρηση επένδυσης για τρία (3) έτη μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης (χρήση ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ).

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη, μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.

Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 5.000,00 €.

Στην κατηγορία δαπάνης «Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας» συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Στη περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού ο μισθωτής (δικαιούχος) πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου (π.χ. αγορά εξοπλισμού) συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.

Όσον αφορά την κατηγορία δαπάνης Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας επιτρέπονται κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

 

ΔΕΝ είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Οι τόκοι επί χρεών
 • Ο ανακτήσιμος ΦΠΑ
 • Αγορά γης, υποδομών, ακινήτων και γηπέδων
 • Δαπάνες για εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη δραστηριότητα του αυτοαπασχολούμενου π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο.
 • Εφόσον κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επιχειρηματικού σχεδίου διαπιστωθεί υπερβάλλων εξοπλισμός σε σχέση με τη δυναμικότητα της επιχείρησης τότε θα περικόπτεται.
 • Αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση.

 

Διευκρινίζεται επίσης: 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη σε καμία κατηγορία δαπανών και επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Έχετε ερωτήσεις Συμβουλευτικής φύσεως ;