Επιδοτήσεις

Τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα Επιδοτήσεων προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της αγοράς. Αρκετές από αυτές πετυχαίνουν το στόχο τους:  Ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων, εκσυγχρονισμός της λειτουργίας τους, αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Η επιδότηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα πολύτιμο εργαλείο που συμβάλει στην εταιρική ανάπτυξη και υποστηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν στη διάθεσή τους έναν σημαντικό αριθμό χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Τα περισσότερα απ’ αυτά πραγματοποιούνται μέσα από τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20, αλλά και μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου που εκδίδει η πολιτεία.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο 2014 έως 2020 και μεταξύ άλλων επικεντρώνεται, στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 • έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 • βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και
 • χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.

Tα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας και συγχρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020, προβλέπονται ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους ύψους 19.887.985.870 ευρώ και εθνική συμμετοχή 5.197.403.459 ευρώ.

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αντίστοιχα λειτουργεί μέσω της υποστήριξης ιδιωτικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 45%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης. Το ύψος του ποσοστού καθορίζεται από τον Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από την 1-7-2014. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στον Νόμο υποβάλλονται συνήθως τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο κάθε έτους, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε μέσα στο έτος.

H εταιρεία Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες (Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), στο πλαίσιο των νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-20 έχει ως αποστολή την διαρκή αναζήτηση επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών που απευθύνονται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, της παροχής υπηρεσιών, του τουρισμού, της έρευνας και της τεχνολογίας καθώς και του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης της εταιρείας μας, επιδιώκουν καθημερινά την διαρκή αναζήτηση νέων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, μέσω ευκαιριών χρηματοδότησης που παρέχονται από εθνικά ή κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, διατηρώντας συνεχή επαφή με τις εξελίξεις, καλύπτουν την ανάγκη πληροφόρησης, αξιολογούν και προτείνουν τις κατάλληλες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, μετατρέποντας τις επιχειρηματικές ιδέες σε υγροποιήσιμα επενδυτικά σχέδια.

Η εταιρεία Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες (Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες και δεσμεύεται συμβατικά απέναντι στον επιχειρηματία έχοντας την ευθύνη να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης, της διαχείρισης του φακέλου, καθώς και την εποπτεία για την ορθή εκτέλεση του συμφωνημένου έργου. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, εξασφαλίζεται η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου.

Αναλυτικότερα η εταιρεία Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες (Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες μεθόδους εργασίας, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Διερεύνηση και επεξεργασία των επιχειρηματικών σκοπών του φορέα της επένδυσης
 • Αναζήτηση και εντοπισμός των ευκαιριών που προσφέρονται μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • Υποβολή επενδυτικής πρότασης στο φορέα
 • Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας και ανάληψης έργου, με βάση τους στόχους του φορέα και τις απαιτήσεις του προγράμματος
 • Σχεδιασμός και εκπόνηση της οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και μελετών βιωσιμότητας και σκοπιμότητας
 • Διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου, μέσω τεχνικών εκθέσεων ελέγχου και γνωμοδοτήσεων

Έλεγχος και εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της επένδυσης και μετά την ολοκλήρωσή της, με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Χρύσα Δρακάκη
Χρύσα ΔρακάκηΥπεύθυνη Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Τμήμα Επιχειρηματικών Συμβούλων
Ράνια Καρούλα
Ράνια ΚαρούλαΒοηθός Λογιστικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξής και Μισθοδοσίας
Β. Λογιστή

Έχετε ερωτήσεις για Επιδοτήσεις και Προγράμματα ;

Επιδοτούμενα Προγράμματα

Η εταιρεία Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες (Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες), διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες έχοντας την ευθύνη για την εκπόνηση της μελέτης, τη διαχείριση του φακέλου, καθώς και την εποπτεία για την ορθή εκτέλεση του συμφωνημένου έργου. Έτσι, στο μέτρο του δυνατού, εξασφαλίζεται η επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου

Μπαίνοντας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ για το 2014-20, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει από την Ε.Ε. μεγάλα κονδύλια για τις νεοσύστατες και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις με επιδοτήσεις που φτάνουν ακόμη και το 100%.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους οδηγούς των τεσσάρων δράσεων του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία» :

 1. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ
 2. «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» πατήστε εδώ
 3. « Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης » πατήστε εδώ
 4. « Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών » πατήστε εδώ

Η εταιρεία Κουκλουμπέρης και Συνεργάτες (Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες) αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση, προαξιολόγηση της πρότασης, συλλογή δικαιολογητικών, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του φακέλου του επενδυτικού προγράμματος που θα επιλέξετε και ταιριάζει στα μέτρα της επιχείρησης σας.

Υπηρεσίες Χρηματοδοτικής Ενισχύσεις και Προγράμματα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που:
– Δραστηριοποιούνται στους κλάδους: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.– έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013,
– απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και
– ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Πρόσκληση του Προγράμματος.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά για την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
– Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
– Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης, για την ίδρυση νέας επιχείρησης, είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991 ή ενώσεις αυτών, τα οποία:
– είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή
της αίτησης ή
– ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας.
Σε περίπτωση σύστασης εταιρικού σχήματος πρέπει όλοι οι εταίροι να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας:– Αγροδιατροφή
– Ενέργεια
– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
– Εφοδιαστική Αλυσίδα
– Περιβάλλον
– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
– Υγεία – Φάρμακα
– Υλικά – ΚατασκευέςΕξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση και το λιανικό εμπόριο.

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, άνεργοι ή με επαγγελματική δραστηριότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι με σχέση μισθωτής εργασίας), οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1.1.1991. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού, λειτουργού κ.α.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά για την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.
– Να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.
– Να μην διαθέτουν εισόδημα από άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις, που απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον 1 άτομο πλήρους απασχόλησης και έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013.Η απασχόληση πρέπει να είναι 1 άτομο πλήρους απασχόλησης ή ισοδύναμα μερικής (π.χ. 2 άτομα 4ωρης εργασίας). Για τις εποχικές επιχειρήσεις περιμένουμε διευκρινήσεις.

Έχετε ερωτήσεις Συμβουλευτικής φύσεως ;