Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής – Φοροτέχνης

Το επίδομα εορτών Δώρο Πάσχα για κάθε χρόνο πρέπει να καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη, ανεξάρτητα από την ημερομηνία του Πάσχα και αφορά το χρονικό διάστημα από 01/01-30/04 κάθε έτους.

Ο εργοδότης όμως, δικαιούται να παρακρατήσει το τμήμα του επιδόματος Πάσχα που αναλογεί από την Μεγάλη Τετάρτη μέχρι 30 Απριλίου. Το ποσό που τυχόν παρακρατηθεί καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την 30 Απριλίου, εφόσον η εργασιακή σχέση διέρρευσε χωρίς διακοπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 19040/1981 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζει ότι το επίδομα εορτών Πάσχα, υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται στους μισθωτούς την 15η ημέρα προ του Πάσχα.

Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών δεν προσμετρούνται οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας, μεταξύ των οποίων και της απεργίας, καθώς και οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών, στρατεύσεως (εκτός από το διάστημα που απασχολήθηκε ο μισθωτός στον εργοδότη, είτε διότι στρατεύθηκε μετά την 01/01, είτε διότι απολύθηκε από τον στρατό πριν από την 30/04), γονικής αδείας, συνδικαλιστικής αδείας, ούτε το διάστημα της εξαμήνου ειδικής αδείας που χορηγείται μετά από την άδεια λοχείας καθώς και οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες κατεβλήθησαν επίδομα ασθένειας.

Αντιθέτως, προσμετρούνται οι ημέρες δικαιολογημένης απουσίας, όπως είναι ο χρόνος αποχής των γυναικών προ και μετά τον τοκετό και το επί πλέον διάστημα που χορηγείται ως άδεια όταν ο τοκετός πραγματοποιήθηκε αργότερα από το χρονικό σημείο που είχε πιθανολογηθεί.

Στην περίπτωση της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Ο εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με σταθερό μειωμένο ωράριο θα λάβει ως επίδομα εορτών (Δώρο Πάσχα) ότι και ο πλήρως απασχολούμενος, βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησης του, αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως 30/04.

β) Ο εργαζόμενος με πλήρες ημερήσιο ωράριο, αλλά λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα (εκ περιτροπής), θα λάβει ως επίδομα εορτών (Δώρο Πάσχα) ένα ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και ½ του ημερομισθίου για κάθε 6,5 μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, με την προϋπόθεση γραπτής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου ότι θα λαμβάνει αμοιβή μισό ημερομίσθιο για τις ημέρες που δεν θα παρέχει εργασία λόγω του συστήματος. (άρθρο 4,παρ.3 Κ.Υ.Α 19040/1981, Α.Π. 114/64)

γ) Ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο εργασίας και με μειωμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα θα λάβει ως επίδομα εορτών Δώρο Πάσχα ένα ημερομίσθιο για κάθε 6,5 πραγματοποιηθέντα. Το ημερομίσθιο σε αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο ανάλογα με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρα και σε περίπτωση που οι ώρες ανά ημέρα είναι διαφορετικές, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτών.

Σημείωση: Για το διάστημα του μισθωτού που απέχει από την εργασία του λόγω αναστολής συμβάσεως εργασίας δεν οφείλεται δώρο από τον εργοδότη αλλά παρέχεται από το κράτος, για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αν το σύστημα έχει την μορφή καθημερινής μειωμένης απασχόλησης το οφειλόμενο από τον εργοδότη δώρο εξευρίσκεται κανονικά και υπολογίζεται με τις ανάλογες μειωμένες αποδοχές, αν έχει τη μορφή της διαλείπουσας απασχόλησης ο υπολογισμός γίνεται βάσει των ανωτέρω σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 19040/1981. Για το υπολειπόμενο διάστημα το δώρο καταβάλλεται από το κράτος.
 

Πηγή