ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η οδηγία απευθύνεται στους τελωνειακούς υπαλλήλους, στα πρόσωπα που ενεργούν ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι καθώς και σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα ενδιαφέρεται να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο για τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές.Με τη νέα οδηγία Ο ΔΤΔ Γ 1090271 ΕΞ 2022 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 26 έως και 46 του Ν.4955/2022 που αναφέρονται στην άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και στη ρύθμιση του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου. Ειδικότερα καθορίζονται:
α) οι όροι διενέργειας των τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο και η ευθύνη αυτού,
β) οι αρμόδιες διοικητικές αρχές εποπτείας των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων και τήρησης του Μητρώου αυτών,
γ) οι όροι χορήγησης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και οι λόγοι αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης αυτής 
δ) οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
ε) η πειθαρχική εξουσία, τα πειθαρχικά όργανα και οι πειθαρχικές ποινές για τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον σχετικό νόμο.
στ) Οι μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής του Ν.4955/2022.
Σκοπός της είναι η ενημέρωση των τελωνειακών αρχών, των προσώπων που συναλλάσσονται με τις τελωνειακές αρχές καθώς και των προσώπων που ενεργούν ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4955/2022.

Ειδικότερα, επί του Μέρους Β’ του κοινοποιούμενου νόμου:

Άρθρο 26 «Σκοπός»:

Σκοπός των διατάξεων είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών διαδικασιών και των δασμολογικών ρυθμίσεων καθώς και των ρυθμίσεων για την εμπορική πολιτική και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών, του περιβάλλοντος και των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και των λοιπών κρατών μελών της Ε. Ένωσης καθώς και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου.

Άρθρο 27 «Αντικείμενο»

Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του Ν.4955/2022 ανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρυθμίζονται τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269). Ταυτόχρονα, με τη θέση σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων καταργείται ο νόμος 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» έτσι ώστε να εκσυγχρονιστεί το πλαίσιο άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης.

Άρθρο 28 «Ορισμοί»

Δίνονται οι ορισμοί των εννοιών του πρόσωπου, των τελωνειακών διατυπώσεων, της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, του τελωνειακού αντιπρόσωπου, του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, της άμεσης και έμμεσης αντιπροσώπευσης, των αρμόδιων διοικητικών αρχών, του διασαφιστή, του Μητρώου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων και του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα που ισχύουν για τους σκοπούς του νόμου. Ειδικότερα, το Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων στο οποίο εγγράφονται τα πρόσωπα που μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου είναι ηλεκτρονικό και τηρείται από τις αρμόδιες διοικητικές αρχές του άρθρου 31 στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα των Τελωνείων και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 29 «Όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο»

Κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο με γενική ή ειδική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος των τελωνείων. Στις περιπτώσεις τελωνειακών διατυπώσεων ή άλλων τελωνειακών εργασιών η διενέργεια των οποίων δεν απαιτεί τη χρήση πληροφοριακού συστήματος o ορισμός τελωνειακού αντιπροσώπου θα γίνεται με γραπτή εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση μπορεί να είναι άμεση, οπότε ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου προσώπου ή έμμεση, όπου ο τελωνειακός αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου προσώπου.

Το πρόσωπο το οποίο στις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί την σχετική εξουσιοδότηση.

Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος πρέπει να είναι εγκατεστημένος στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης εκτός των περιπτώσεων που ενεργεί για πρόσωπα τα οποία δεν υποχρεούται να είναι εγκατεστημένα σε αυτό, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Ο εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελωνειακός αντιπρόσωπος που είναι κάτοχος άδειας Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα για τελωνειακές απλουστεύσεις (AEO-C) σε ισχύ, δύναται να διενεργεί τελωνειακές διατυπώσεις στην ελληνική επικράτεια ως τελωνειακός αντιπρόσωπος.

Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος δηλώνει στις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές ότι ενεργεί για λογαριασμό του προσώπου που αντιπροσωπεύει διευκρινίζοντας το είδος της αντιπροσώπευσης που ασκεί, άμεση ή έμμεση. Εάν ένα πρόσωπο δηλώνει ότι ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος αλλά δε διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση τότε θεωρείται ότι ενεργεί στο δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό.

Ο τελωνειακός αντιπρόσωπος οφείλει να τηρεί την εξουσιοδότηση και να την επιδεικνύει όποτε του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές ή άλλες ελεγκτικές ή αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να ασκεί άμεση ή έμμεση αντιπροσώπευση.

Προκειμένου νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων να δύναται να ενεργεί ως τελωνειακός αντιπρόσωπος με άμεση αντιπροσώπευση, πρέπει να απασχολεί με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας, τουλάχιστον ένα φυσικό πρόσωπο με άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

Ως άμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί ένα πρόσωπο το οποίο δεν διαθέτει άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου όταν πρόκειται για την υποβολή:
α) συνοπτικής διασάφησης εισόδου
β) διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης
γ) συνοπτικής διασάφησης εξόδου
δ) γνωστοποίησης επανεξαγωγής
ε) διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ειδών που ανήκουν στο δημόσιο ή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
στ) διασάφησης εξαγωγής για τον εφοδιασμό πλοίων με εμπορεύματα αξίας μέχρι χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) με πλήρη απαλλαγή από δασμούς και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις ή
ζ) προφορικής δήλωσης για προσωπικά είδη που κομίζονται από ταξιδιώτες.

Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να ορίζεται ως τελωνειακός αντιπρόσωπος με έμμεση αντιπροσώπευση ανεξάρτητα εάν κατέχει άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

Άρθρο 30 «Ευθύνη των τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών, ελεγκτικών και άλλων αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δημοσίου»

Με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό καθορίζεται ο βαθμός της ευθύνης του τελωνειακού αντιπροσώπου έναντι των τελωνειακών και άλλων ελεγκτικών ή αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών του Δημοσίου ανάλογα με το είδος της αντιπροσώπευσης που ασκεί. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο, τόσο ο άμεσος όσο και ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος ευθύνονται για: α) την ορθή και πλήρη συμπλήρωση των τελωνειακών παραστατικών, β) την γνησιότητα, ακρίβεια και ισχύ των επισυναπτομένων αυτών και γ)την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς ή απορρέουν από την εκτέλεση εγκεκριμένων πράξεων.

Επιπλέον, και οι δύο ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και λοιπά δικαιώματα που γεννώνται λόγω μη τήρησης υποχρέωσης του αντιπροσωπευόμενου προβλεπόμενη από την τελωνειακή νομοθεσία, εφόσον γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την μη τήρησή της και ενήργησαν για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου ή έλαβαν μέρος στην πράξη που οδήγησε στη μη τήρηση της υποχρέωσης.

Πέραν των ανωτέρω,

• ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και λοιπά δικαιώματα που γεννώνται κατά την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών.

• ο άμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο για την πληρωμή της τελωνειακής οφειλής από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και λοιπά δικαιώματα που γεννώνται κατά την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών εφόσον γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες του κατατιθέμενου τελωνειακού παραστατικού και των επισυναπτομένων αυτού ήταν εσφαλμένες.

Άρθρο 31 «Αρμόδιες Διοικητικές Αρχές»

Ως αρμόδιες διοικητικές αρχές για την εποπτεία των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων και την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων ορίζονται οι τρείς (3) Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας για τους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους που εδρεύουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.

Άρθρο 32 «Επαγγελματίας Τελωνειακός Αντιπρόσωπος»

Με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, καθορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος του τελωνειακού αντιπροσώπου το οποίο ασκείται ελεύθερα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος είναι η λήψη άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου από την αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία την εκδίδει εντός τριών μηνών (3) μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης μετά τον έλεγχο πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο, καθώς και η εγγραφή του ενδιαφερόμενου προσώπου στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων. Επιπλέον καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την εγγραφή φυσικών, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, προσώπων τα οποία ασκούν νόμιμα το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και προσώπων εγκατεστημένων σε Τρίτη χώρα τα οποία έχουν λάβει άδεια τελωνειακού αντιπροσώπου στη χώρα τους.

Άρθρο 33 «Αναστολή, ανάκληση, ακύρωση της άδειας επαγγελματία τελ. αντιπροσώπου»

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι προϋποθέσεις αναστολής, ανάκλησης και ακύρωσης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της νομοθετικής δέσμης του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Συγκεκριμένα, η αρμόδια διοικητική αρχή του άρθρου 31 με απόφασή της μπορεί να αναστείλει, ανακαλέσει ή ακυρώσει την άδεια. Η αναστολή και η ανάκληση της άδειας ισχύουν από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο, ενώ η ακύρωση ανατρέχει πίσω στον χρόνο της έκδοσής της. Η αρμόδια διοικητική αρχή πριν από τη λήψη της απόφασης αναστολής, ανάκλησης ή ακύρωσης της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο τους λόγους στους οποίους θα στηριχθεί η απόφαση παρέχοντας του τη δυνατότητα διατύπωσης των απόψεων του και προσκόμισης τυχόν στοιχείων μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που αυτός λαμβάνει ή θεωρείται ότι λαμβάνει γνώση της κοινοποίησης ( δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης).

Άρθρο 34 «Υποχρεώσεις επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων»

Με το άρθρο 34 καθορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να τηρούν οι επαγγελματίες τελωνειακοί αντιπρόσωποι με στόχο τόσο την ενημέρωση αυτών όσο και την υποβοήθηση των οργάνων που ασκούν την πειθαρχική εξουσία επί των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων.

Άρθρο 35 «Αμοιβή επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων»

Η αμοιβή του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου για την διενέργεια των τελωνειακών διατυπώσεων καθορίζεται ελεύθερα μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.

Άρθρο 36 «Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων»

Οι φορείς της υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ.2 του άρθρου 32 μπορούν να διενεργούν εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα για τους εν ενεργεία επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους με σκοπό την κάλυψη της υποχρέωσης τους για συνεχή ενημέρωση αυτών επί της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τους τομείς του Πρότυπου Επάρκειας Τελωνειακών Αντιπροσώπων EN 16992:2017.

Άρθρο 37 «Πειθαρχική εξουσία»

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 θεσπίζουν γενικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο κάθε παράβαση των διατάξεων του Μέρους Β’ του Ν.4955/2022 (ΦΕΚ 139/Α’) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων τους, η ανάρμοστη ή αναξιοπρεπής συμπεριφορά κατά την άσκηση αυτών καθώς και κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις υποχρεώσεις αυτών αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πειθαρχική ποινή ανεξαρτήτως τυχόν άλλης συνέπειας ή της ποινικής ευθύνης του παραβάτη.

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι η πειθαρχική εξουσία στους επαγγελματίες τελωνειακούς αντιπροσώπους ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων του άρθρου 38.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 η πειθαρχική δίωξη επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου ασκείται αυτεπάγγελτα ή με εντολή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μετά από έγγραφη αναφορά των τελωνειακών αρχών ή άλλης δημόσιας αρχής ή κατόπιν αίτησης του κυρίου του εμπορεύματος καθώς και κάθε άλλου προσώπου με έννομο συμφέρον.

Άρθρο 38 «Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (ΠΕΙ.Σ.Ε.Τ.Α)»

Με τις διατάξεις του άρθρου συστήνεται στην Γενική Δ/νση Τελωνείων & ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε. Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων για την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων.
Επίσης ορίζονται ο τρόπος συγκρότησης αυτού, αναπλήρωσης των μελών του καθώς και λήψης των αποφάσεων αυτού.

Άρθρο 39 «Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου»

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την διαχείριση μια υπόθεσης πειθαρχικής δίωξης ενός επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου από την παραλαβή της σχετικής έγγραφης αναφοράς μέχρι την έκδοση σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του. Ειδικότερα, ορίζεται εξάμηνη προθεσμία από τον ορισμό εισηγητή μέσα στην οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο πρέπει να εκδώσει απόφαση. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να προσβληθούν στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους στον διωκόμενο.

Άρθρο 40 «Πειθαρχικές ποινές»

Με τις διατάξεις του άρθρου καθορίζονται οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για την επιμέτρηση της επιβαλλόμενης ποινής, καθώς και σχετικά διαδικαστικά θέματα.

Ως πειθαρχικές ποινές ορίζονται το χρηματικό πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, η αναστολή και η ανάκληση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται ως πειθαρχική ποινή αποτελούν έσοδα του Δημοσίου βεβαιώνονται δε και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 41 «Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων»

Με τις διατάξεις του άρθρου καθορίζονται ο χρόνος και σχετικά θέματα παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων των επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων.

Άρθρο 42 «Πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του τελ. αντιπροσώπου»

Το πρόσωπο που έχασε την ιδιότητα του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα και στην περίπτωση λύσης της υπαλληλικής σχέσης δεν διώκεται πειθαρχικά. Είναι όμως δυνατή η άσκηση πειθαρχικής δίωξης του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου για τον οποίον διαπιστώθηκε παράβαση των υποχρεώσεων του, στην περίπτωση που αυτός απώλεσε την ιδιότητά του μετά από αίτηση του για την ανάκληση της άδειας του. Στην περίπτωση που έχει ξεκινήσει η πειθαρχική διαδικασία, αυτή συνεχίζεται και μετά την απώλεια της ιδιότητας του επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου, εξαιρουμένης της περίπτωσης του θανάτου.

Επίσης, οι κληρονόμοι θανόντα επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου δεν βαρύνονται με την καταβολή του χρηματικού προστίμου που του είχε επιβληθεί ως πειθαρχική ποινή.

Άρθρο 43 «Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη»

Στο άρθρο αυτό ορίζεται η σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη. Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται αυτόματα από την ποινική δίκη. Με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί η πειθαρχική διαδικασία να ανασταλεί μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης. Στην περίπτωση αυτή της αναστολής ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού αδικήματος συμπληρώνεται ένα χρόνο μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου. Στην πειθαρχική διαδικασία υποχρεωτικά λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα. Στην περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος για πράξη η οποία έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, η πειθαρχική διαδικασία θα πρέπει να επαναληφθεί. Στην περίπτωση δε έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για πράξη την οποία ο επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν έχει κριθεί ελεγκτέος κατά την πειθαρχική διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί εφόσον η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου δεν συνεπάγεται την ανάκληση της άδειάς του.

Άρθρο 44 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις»

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορούν να καθορίζονται οι απαιτούμενες λεπτομέρειες, όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των άρθρων 29, 31, 32, 34, 40, 45 παρ.2 του κοινοποιούμενου νόμου, καθώς επίσης και τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων η συγκρότηση του οποίου γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

Άρθρο 45 «Μεταβατικές διατάξεις»

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Τα πρόσωπα που κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4955/2022 (ΦΕΚ 139/Α’) ασκούν το επάγγελμα του εκτελωνιστή σύμφωνα με το ν.718/77 (ΦΕΚ 304/Α’), δηλαδή οι εν ενεργεία εκτελωνιστές και εκτελωνιστικές εταιρείες, θεωρείται ότι ασκούν πλέον το επάγγελμα του τελωνειακού αντιπροσώπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων από την αρμόδια διοικητική αρχή μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, χωρίς να απαιτείται τα φυσικά πρόσωπα να πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπ. β) της παρ. 2 του άρθρου 32.

2. Τα πρόσωπα που μέχρι και την έναρξη ισχύος του Ν.4955/2022 διενεργούσαν εκτελωνιστικές εργασίες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.718/77, μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες τελωνειακής αντιπροσώπευσης κατά τα οριζόμενα στο νέο νόμο, εφόσον εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων και λάβουν την σχετική άδεια από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, μπορούν να λάβουν άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και να εγγραφούν στο Μητρώο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων χωρίς να απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων της περιπ. β) της παρ. 2 του άρθρου 32
• τα φυσικά πρόσωπα τα οποία μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος έχουν διενεργήσει τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά, έτη εκτελωνιστικές εργασίες και
• τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων που έχουν διενεργήσει τουλάχιστον για τρία (3) συνολικά, έτη εκτελωνιστικές εργασίες μέσω φυσικών προσώπων που απασχολούσαν με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας και τα οποία διέθεταν πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή.

Άρθρο 46 «Καταργούμενες διατάξεις»

Με την έναρξη ισχύος του Ν.4955/2022, ήτοι από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταργείται ο Ν. 718/77 «Περί Εκτελωνιστών» (ΦΕΚ Α’ 304) καθώς και κάθε άλλη νομοθετική ή κανονιστική διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με αυτόν.

Δείτε την Οδηγία στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή