ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Ιουνίου 2021

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Ιουνίου 2021, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

                             ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 ΜΑΙΟΣ 2021 ΜΤΒ %
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 109.015.337.189 109.084.115.638,8 -0,06%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 24.802.620.094 24.752.778.309,8 0,20%
Ρυθμιζόμενο ποσό 5.128.479.943 5.290.681.225,1 -3,07%
Υπόλοιπο σε αναστολή 21.766.316.957 21.937.708.278,8 -0,78%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 84.212.717.095 84.331.337.328,9 -0,14%
Πλήθος οφειλετών                                3.550.274               3.905.073,0 -9,09%

Την αντίστοιχη περίοδο το 2020 το πλήθος των οφειλετών ήταν: 3.792.718 (αυξημένο κατά 6,4% σε σχέση με Ιούνιο 2021)
 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ Εκ των οποίων  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 360 ΗΜΕΡΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 242.516.019 124.133.637
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 197.311.010 105.319.759
ΜΑΡΤΙΟΣ 186.095.014 103.175.253
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 187.351.198 114.129.525
ΜΑΙΟΣ 187.368.260 112.635.758
ΙΟΥΝΙΟΣ 208.855.544 132.667.279
6ΜΗΝΟ 1.209.497.045 692.061.212
  ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2021 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 -31,39%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 -40,20%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876    183.569.065   186.095.014 1,38%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686   146.570.566   187.351.198 27,82%
ΜΑΙΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 187.368.260 13,61%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 208.855.544 1,39%
6ΜΗΝΟ 1.798.255.717 1.629.031.047 1.384.480.489 1.209.497.045 -12,64%

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 360 ΗΜΕΡΩΝ
 

  2019 2020 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 137.240.612 130.970.501 124.133.637 -5,2%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 113.064.428 141.519.146 105.319.759 -25,6%
ΜΑΡΤΙΟΣ 104.226.983 82.037.294 103.175.253 25,8%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 98.711.677 58.984.315 114.129.525 93,5%
ΜΑΙΟΣ 107.319.856 79.352.249 112.635.758 41,9%
ΙΟΥΝΙΟΣ 110.453.137 96.900.576 132.667.279 36,9%
6ΜΗΝΟ 671.016.694 589.764.081 692.061.212 17,3%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα Ιούνιο 2021, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 3.234εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.584εκ. € (αύξηση κατά 25%).

Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 334εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 61εκ. (αύξηση κατά 443%).

Τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς πέρυσι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες και είχαμε πολλές αναστολές πληρωμών, με συνέπεια πολλές οφειλές να μην έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα καθίσταντο.

Το 91 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:
 

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 2.992.158 34.373.355 1049%
Εισόδημα 5.860.533 35.737.057 510%
Φόροι στην Περιουσία 5.051.708 5.523.351 9%
Φ.Π.Α. 27.220.648 156.657.377 476%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 7.474.514 20.419.887 173%
Λοιποί έμμεσοι φόροι 23.243 1.278.516 5401%
Λοιπά Πρόστιμα μη-φο 4.023.153 20.340.257 406%
Δικαστικά έξοδα 1.476.843 5.926.420 301%
Καταλογισμοί 1.935.309 14.841.775 667%
Δάνεια 50.513 6.633.619 13033%
  56.108.621 301.731.614 438%

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το 6μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2.933εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2020 είχε φτάσει τα 2.419 εκ. (αύξηση κατά 21 %).

Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 286 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 55εκ. (αύξηση κατά 425%)

Τα παραπάνω μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς πέρυσι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερες και είχαμε πολλές αναστολές πληρωμών, με συνέπεια πολλές οφειλές να μην καθίστανται ληξιπρόθεσμες, ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα καθίσταντο.

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις 6μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 807εκ. € το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 526εκ € (αύξηση κατά 53%).

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για Ιούνιο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 145 εκ. € (έναντι 68εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2020- αύξηση κατά 113%) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (92,1%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

  ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 8.689.748 25.921.717 198%
Εισόδημα 11.830.415 27.428.415 132%
Φόροι στην Περιουσία 10.909.049 11.941.986 9%
Φ.Π.Α. 29.081.655 68.522.029 136%
ΣΥΝΟΛΟ 60.510.867 133.814.147 121%

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 461.204.743 462.195.280 425.930.171 334.892.778 -21,4%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 496.209.557 422.238.586 460.807.129 392.099.598 -14,9%
ΜΑΡΤΙΟΣ 458.085.538 412.552.761 284.163.496 350.572.787 23,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 528.510.780 367.932.556 226.124.044 299.378.691 32,4%
ΜΑΙΟΣ 410.760.698 353.972.485 239.408.565 315.814.377 31,9%
ΙΟΥΝΙΟΣ 394.631.112 363.383.493 279.050.480 342.437.303 22,7%
6ΜΗΝΟ 2.749.402.427 2.382.275.161 1.915.483.884 2.035.195.534 6,2%

Σε ό,τι αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ εντός ενενήντα (90) ημερών , το πρώτο εξάμηνο του 2021 επιστράφηκαν 988 εκ. ευρώ, ποσό μεγαλύτερο τόσο από το εξάμηνο του 2020 (876 εκ. ευρώ), όσο και από το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (984 εκ. ευρώ), και παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις επιστροφών ήταν αυξημένες κατά 6% σε σχέση με πέρυσι και κατά 17% σε σχέση με το εξάμηνο του 2019.

Πηγή