Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίηση τους, ολοκλήρωση της λειτουργίας myData μέσω της ενεργοποίησης της διαδικασίας ηλεκτρονικής τιμολόγηση, διασύνδεση των ταμειακών με την ΑΑΔΕ, βελτίωση και επέκταση της πλατφόρμας myBusinessSupport με προσθήκη επιπλέον εφαρμογών είναι μερικές από τις δράσεις που σχεδιάζει η ΑΑΔΕ για το 2021. Βασικός στόχος είναι για φέτος η είσπραξη εσόδων να φτάσει στα 49,6 δισ. ευρώ και η επιστροφή φόρων στα 5,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της για το 2021, στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται :

·         Η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης των πολιτών.

·         Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

·         Η αποτελεσματικότερη στόχευση ελέγχων μέσω εξειδικευμένης ανάλυσης κινδύνου φορολογουμένων και εφαρμογής έμμεσων τεχνικών ελέγχων.

·         Η ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό μέσω ορθής κατανομής και διαρκούς εκπαίδευσής του.

·         Η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών φόρων στις επιχειρήσεις.

·         Ο περιορισμός του λαθρεμπορίου.

·         Η δημιουργία ενιαίου προφίλ φορολογούμενου για τη διευκόλυνση υπαλλήλου και πολίτη.

·         Η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων.

·         Ένα νέο μοντέλο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ., με τη διαρκή αναβάθμιση και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

·         Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, αλλά και η αναβάθμιση των υποδομών των φορολογικών υπηρεσιών, ώστε να εξαλειφθεί η αναγκαιότητα παρουσίας του πολίτη στις εφορίες.

·         Η ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με άλλες υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

·         Ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής διοίκησης για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους.

·         Η υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών φορολογικής συμμόρφωσης και εισπραξιμότητας.

·         Η ενίσχυση της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διεθνών συμβάσεων.

Με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης φόρων και την αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων φορολογικών και τελωνειακών οφειλών, το 2021  η ΑΑΔΕ προχωρά :

·        Στην αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων, λαμβάνοντας υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των οφειλετών καθώς και την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων ενώ

·        θα αναπτυχθεί και νέο πλαίσιο ενημέρωσης για την τήρηση των ρυθμίσεων με έγκαιρη ενημέρωση σε περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής δόσεων.

Ειδικά για το τρέχον έτος η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη :

·        τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών

·        25% του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους

·        500 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.

Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (Eispraxis)

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, προκειμένου να είναι συγκεντρωμένες όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη), που θα καθιστούν δυνατή την ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Επιπλέον, επανεξετάζεται διαρκώς και εκκαθαρίζεται το χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων οφειλών της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής

Στις δράσεις της ΑΑΔΕ για την πρόληψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής περιλαμβάνονται :

·        Στοχευμένοι φορολογικοί έλεγχοι

·        Χρήση νέων έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχων

·        Εκτεταμένες διασταυρώσεις

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει προτεραιοποίηση υποθέσεων ελέγχου για το έτος 2021 με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την μέγιστη αποτελεσματικότητα του φορολογικού ελεγκτικού μηχανισμού, αλλά με ανάλογη μέριμνα για την υποστήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων.

Σημαντικό βήμα μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης είναι η ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων υπηρεσιών, με μεγαλύτερο έργο την ψηφιοποίηση υπηρεσιών σχετικών με την εκπλήρωση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.  Το έργο αναπτύσσεται σε τρία μέρη: τα Ηλεκτρονικά βιβλία (myData), την Ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις Online ταμειακές μηχανές. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία (mydata). Μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των Online ταμειακών μηχανών θα πραγματοποιείται η διαβίβαση των παραστατικών σε πραγματικό χρόνο και ανά συναλλαγή (onebyone). Τα προσδοκώμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις και την Αρχή αναμένονται να είναι:

–   η αυτοματοποίηση, η τυποποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της διαδικασίας για την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή στοιχείων των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων,

–   η βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο,

–   η απλούστευση και η επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ και ΕΦΚ για τις συνεπείς επιχειρήσεις,

Από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ), προγραμματίζεται να διενεργηθούν σε όλη την επικράτεια:

–   Τουλάχιστον 17.000 φορολογικοί έλεγχοι.

–   Τουλάχιστον 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων.

Από τους ανωτέρω ελέγχους:

–   Τουλάχιστον 220 έλεγχοι θα διενεργηθούν σε υποθέσεις ενδοομιλικών συναλλαγών από το ΚΕΜΕΕΠ.

–   Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Αναφορικά με τις έρευνες, οι ΥΕΔΔΕ αναμένεται να διενεργήσουν:

–   630 έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.

–   170 έρευνες, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ.

Ραλλού Αλεξοπούλου

Πηγή