Προγράμματα – Προσκλήσεις

Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ’ κύκλος) – «Διευκολύνοντας την επιχειρηματικότητα»

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή παρέχουν το πλαίσιο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή και της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των εγχώριων προϊόντων, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια και βελτιώνοντας την επενδυτική κινητοποίηση και ελκυστικότητα.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εθνικής εμβέλειας και να έχουν αρμοδιότητες διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου, είτε εποπτικές, είτε ελεγκτικές, είτε αδειοδοτικές, είτε τήρησης εθνικών μητρώων, είτε εκπροσώπησης επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο, είτε ρύθμισης της αγοράς, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της χώρας καθολικά και όχι κλαδικά, εκτός κι αν υφίσταται θεσμικά αποκλειστική αρμοδιότητα.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ανεξάρτητες Αρχές
  • Ανώνυμες Εταιρείες εποπτευόμενες από Υπουργεία
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών)
  • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία
  • Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία
  • Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 19/4/2021 έως 31/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27

Τηλ

801 11 36300, 210 7450800-1

Φαξ

210 7473666

Χρήστος Καρακάσης

213 1503761

  

Χ. Δελημήτσου

213 1503632

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή