Τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις»,  με την οποία προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Καθορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου (δυνάμει της προβλεπόμενης κ.υ.α. της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016).
(άρθρο 1)

2. α. Αναστέλλεται για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η αύξηση του επιτοκίου, για τον υπολογισμού τόκων στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής και πάγιας ρύθμισης οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).

β. Προβλέπεται ο επαναπροσδιορισμός του επιτοκίου υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

γ.Αναζητούνται τυχόν καταβληθέντα με το ισχύον επιτόκιο χρηματικά ποσά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 2)

3.Καθορίζονται:

– οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση σε ανασφάλιστους ή έμμεσα ασφαλισμένους, της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας λόγω σοβαρής σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας,

– ο τρόπος αναπροσαρμογής του ποσού της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης (δυνάμει της κ.υ.α. της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016). (άρθρο 3)

4.Παρατείνεται εκ νέου, από τη λήξη της μέχρι και την οριζόμενη ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που έχει συνάψει η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής. (άρθρο 4)

5.Επανακαθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο πλήρωσης των θέσεων προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικών Ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α. (εισάγεται η πρόβλεψη και με διορισμό, αντί με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που ισχύει).(άρθρο 5)

6.Επανακαθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία της αυτοδίκαιης κατάργησης του Τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. (άρθρο 6)

7. α. Ιδρύονται, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Μονάδες Φ.Π.Α.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Προσδιορίζεται το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας των Μονάδων.

γ. Ρυθμίζεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η λειτουργία των ήδη υφισταμένων βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. (άρθρο 7)

8. α. Υλοποιείται, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πιλοτικό πρόγραμμα, για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας (Κ.Λ.Α.Π.Τ.), που λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και απασχολούν ανηλίκους ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών, κατά προτεραιότητα προερχόμενους από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες και με ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών.

β. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

γ. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης μέσω τεχνολογίας, η διάρκεια του προγράμματος, οι δικαιούχοι φορείς και κάθε άλλο θέμα που άπτεται της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος. (άρθρο 8)

9.   Εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη της προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους.

Συγκεκριμένα:

α. ΙΙροβλέπεται απαλλαγή των μελών της προσωρινής διοίκησης από ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

β. Εξειδικεύονται οι εφαρμοστέες διατάξεις αναφορικά με την ευθύνη των μελών που ασκούν την προσωρινή διοίκηση για:
ι) την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φ.Π.Α. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που οφείλονται από τις προνοιακές δομές, καθώς και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ’ αυτών,
ιι) την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από τις προνοιακές δομές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. (άρθρο 9)

10.  Τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Λ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι στο Σχέδιο Εξυγίανσης των προνοιακών φορέων περιλαμβάνεται υποχρεωτικώς η διαδικασία καταβολής των οφειλών προς τους Φ.Κ.Α. σε δόσεις και παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής των οφειλών των προνοιακών φορέων από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, εφόσον συμμορφωθούν πλήρως προς τους όρους του Σχεδίου Εξυγίανσης. (άρθρο 10)

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

    

Άρθρο 1: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της αναπροσαρμογής του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου.

Άρθρο 2: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της αύξησης των επιτοκίων, τα οποία επιβαρύνουν οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται σε ρύθμιση, ως αποτέλεσμα της αύξησης του επιτοκίου αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Άρθρο 3: Αντιμετωπίζει το ζήτημα του ορίου χρηματικής ενίσχυσης από άλλους φορείς, πλην του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), που αποκλείει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας.

Άρθρο 4: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.φ.Κ.Α.) που εδρεύουν στην Αττική.

Άρθρο 5: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικών Ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Άρθρο 6: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της λήξης της διοικητικής υποστήριξης της Επιθεώρησης Εργασίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 7: Αντιμετωπίζει το ζήτημα της λειτουργίας βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Άρθρο 8: Αντιμετωπίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εξοικείωση ανηλίκων παιδιών ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών με την τεχνολογία, εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Άρθρο 9: Αντιμετωπίζει ζητήματα που ανακύπτουν από την άσκηση καθηκόντων όσων διορίζονται με διοικητική πράξη στην προσωρινή διοίκηση προνοιακού φορέα.

Άρθρο 10: Αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με την εξυγίανση προνοιακών δομών και, ιδίως, τη ρύθμιση των οφειλών τους προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρο 1: Έχει παραλειφθεί στη νομοθεσία διάταξη που να ορίζει την αναπροσαρμογή των κατώτατων ορίων συντάξεων λόγω θανάτου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι δικαιούχοι να λάβουν ιδιαιτέρως χαμηλές συντάξεις, οι οποίες δεν αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό και την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.).

Άρθρο 2: Η αύξηση του πληθωρισμού οδηγεί την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη λήψη αντιπληθωριστικών μέτρων, στα οποία περιλαμβάνεται και η αύξηση των επιτοκίων. Δεδομένου ότι το επιτόκιο, με το οποίο επιβαρύνεται μία ρυθμισμένη οφειλή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθορίζεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ρύθμισης με βάση το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), τα αντιπληθωριστικά μέτρα και η αύξηση των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ. καθιστούν τα επιτόκια που ισχύουν για τις ρυθμίσεις πολύ υψηλά και απαγορευτικά για την υπαγωγή οφειλετών στις ρυθμίσεις αυτές.

Άρθρο 3: Το ύψος της ενίσχυσης από άλλο δημόσιο φορέα που αποκλείει τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας διατηρείται χαμηλό, ενώ αυξάνεται ο πληθωρισμός, με αποτέλεσμα μια ενίσχυση που δεν αντιστοιχεί στην παροχή υψηλής αγοραστικής δύναμης να αποκλείει ένα σημαντικό βοήθημα που χορηγείται στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Άρθρο 4: Λόγω των καθυστερήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. στην Αττική, δεν έχει ακόμη συναφθεί σύμβαση με ανάδοχο.

Άρθρο 5: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων στη Μονάδα Εσωτερικών Ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α. με διορισμό, αλλά μόνο με μετατάξεις ή αποσπάσεις.

Άρθρο 6: Απαιτείται πρόβλεψη για την κατάργηση του Τμήματος για την εκκαθάριση δαπανών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μόλις παύσει η διοικητική υποστήριξη της Επιθεώρησης Εργασίας από τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Άρθρο 7: Δεν υπάρχει πλαίσιο για τη λειτουργία των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α..

Άρθρο 8: Ελλείπει η κινητροδότηση για την ενασχόληση των νέων, και ιδίως των κοριτσιών, με τις επιστήμες που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Άρθρο 9: Η άσκηση της προσωρινής διοίκησης σε κοινωνικούς φορείς μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές νομικές περιπλοκές για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν αυτά τα καθήκοντα. Ειδικά όταν η αντικατάσταση γίνεται για λόγους προβληματικών πρακτικών των διοικήσεων που απομακρύνονται, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να κατακλυσθούν τα μέλη της προσωρινής διοίκησης με αγωγές με συνέπεια να κινδυνεύσει η περιουσία τους. Για τον λόγο αυτό πολλοί συμπολίτες μας μπορεί να αποτραπούν από τη συμμετοχή τους στην προσωρινή διοίκηση ενός προνοιακού φορέα.

Άρθρο 10: Το πλαίσιο για την εξυγίανση προνοιακών φορέων παρουσιάζει δυσλειτουργίες, καθώς δεν παρέχει στον e-Ε.Φ.Κ.Α. την ίδια ευχέρεια για ρύθμιση οφειλών και πιθανή διαγραφή προσαυξήσεων με αυτήν που ισχύει για το Δημόσιο. Εξαιτίας αυτού, προνοιακοί φορείς αποτρέπονται από το να προχωρήσουν σε διαδικασία εξυγίανσης, με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται τα οικονομικά τους προβλήματα και να εκποιείται η περιουσία τους με διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    
Άρθρο 1: Δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου.
Άρθρο 2: Οφειλέτες του e-Ε.φ.Κ.Α. που ρυθμίζουν τις οφειλές τους.
Άρθρο 3: Δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας.
Άρθρο 4: Τον e-Ε.Φ.Κ.Α., τους υπαλλήλους του στην Αττική και το εξυπηρετούμενο κοινό.
Άρθρο 5: Τη Μονάδα Εσωτερικών Ελέγχων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Άρθρο 6: Την Επιθεώρηση Εργασίας.
Άρθρο 7: Τη Δ.ΥΠ.Α., το προσωπικό των βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, τα φιλοξενούμενα βρέφη και παιδιά και τους γονείς τους.
Άρθρο 8: Παιδιά ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών και φορείς Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.
Άρθρο 9: Προνοιακούς φορείς με προσωρινή διοίκηση και μέλη προσωρινών διοικήσεων προνοιακών φορέων που έχουν ορισθεί με διοικητική πράξη και ωφελούμενους των φορέων αυτών.
Άρθρο 10: Προνοιακούς φορείς και προσωπικό και εργαζομένους προνοιακών φορέων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.


Προτεινόμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αρθρο 1

Αναπροσαρμογή του κατώτατου ορίου σύνταξης λόγω θανάτου – Τροποποίηση υποπερ. α) περ. Β) παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016
Μετά το τρίτο εδάφιο της υποπερ. α) της περ. Β) της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί σύνταξης λόγω θανάτου, προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η υποπερ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/καιτου διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού τωντριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Το ποσό του κατώτατου ορίου του προηγούμενου εδαφίου αναπροσαρμόζεται με βάση την παρ. 4 του άρθρου 14. Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Αναστολή αύξησης επιτοκίων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής και σε περίπτωση πάγιας ρύθμισης οφειλών προς ασφαλιστικούς οργανισμούς

Ως επιτόκιο επί της κύριας οφειλής, με το οποίο επιβαρύνονται οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες υπάγονται στις ρυθμίσεις των υποπαρ. IΑ.1 και ΙΑ.2τηςπαρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) από την 13η.9.2022 μέχρι την 12η.9.2023, ορίζεται αυτό που ίσχυσε κατά την 13η.9.2022 και προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. I A. 1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2, αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Το επιτόκιο αυτό μεταβάλλεται και προσδιορίζεται εκ νέου σύμφωνα με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΑ. 1 και την περ. 11 της υποπαρ. ΙΑ.2, αντίστοιχα, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, μόνο εάν μεταβληθεί το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σωρευτικά κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που ίσχυε κατά την 1η. 1.2014. Χρηματικά ποσά, τα οποία έχουν καταβληθεί με επιτόκιο που ίσχυε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται, στον βαθμό που υπερβαίνουν τα οφειλόμενα με βάση το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση ενίσχυσης βαριάς αναπηρίας ανασφάλιστων ή έμμεσα ασφαλισμένων με σοβαρή σωματική, νοητική ή ψυχική ασθένεια

1. Η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας δεν χορηγείται σε όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τον ίδιο λόγο από δημόσιο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό των τριακοσίων δεκατριών (313,00) ευρώ μηνιαίως. Η οικονομική ενίσχυση του πρώτου εδαφίου αναπροσαρμόζεται κάθε έτος μετά από την 1η.1.2023 κατά το ποσοστό που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

2. Η οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας χορηγείται ολόκληρη στα ανασφάλιστα και έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα που λαμβάνουν οικονομική παροχή για την αναπηρία τους ή σύνταξη ή προσαύξηση από το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή φορέα κοινωνικής ασφάλισης ίση ή μικρότερη από το ποσό της παρ. 1.

3. Διατάξεις σε κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν την οικονομική ενίσχυση βαριάς αναπηρίας και προβλέπουν μικρότερο όριο από αυτό των παρ. 1 και 2 παύουν να ισχύουν.

Άρθρο 4
Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Η ισχύς του άρθρου 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών σε ανάδοχο και πάντως όχι αργότερα από την 31η.5.2023 για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που έχει συνάψει η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 30ή.11.2022.

Άρθρο 5
Στελέχωση Μονάδας Εσωτερικών Ελέγχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4892/2022 (Α’ 28), περί σύστασης και στελέχωσης της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), το δεύτερο εδάφιο α) τροποποιείται, με την προσθήκη πρόβλεψης για πλήρωση των θέσεων, που έχουν συσταθεί σε αυτή, και με διορισμό, σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), β) βελτιώνεται νομοτεχνικά, με την προσθήκη αναφοράς στο περιεχόμενο της παραπεμπόμενης διάταξης του ν. 4837/2021 (Α’ 248), και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τη λειτουργία της Μονάδας, συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τρεις (3) θέσεις ΠΕ Νομικών, πέντε (5) θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής, καθώς και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Η πλήρωση των θέσεων της Μονάδας Εσωτερικών Ερευνών γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021 (Α’ 21), με διορισμό, ή σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248), περί κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει ιδίως σε ελεγκτικά σώματα, αρχές και υπηρεσίες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.».

Άρθρο 6
Ρυθμίσεις για την Επιθεώρηση Εργασίας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 90 ν. 4876/2021

Στην παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), περί της σύστασης Τμήματος για την εκκαθάριση δαπανών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ως προς την ημερομηνία αυτοδίκαιης κατάργησης του Τμήματος αυτού, β) το δεύτερο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά, προς τον σκοπό εναρμόνισης με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Το Τμήμα της παρ. 1 καταργείται αυτοδίκαια την 31η.1.2023 ή την ημερομηνία κατά την οποία παρατείνεται η παραπάνω προθεσμία, σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 125 του ν. 4808/2021 (Α’ 101). Το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα της παρ. 1, μεταφέρεται αυτοδίκαια κατά την παραπάνω ημερομηνία σε αντίστοιχες κενές θέσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας και ισχύει γι’ αυτό η παρ. 3 του άρθρου 117 του ν. 4808/2021.».
Άρθρο 7
Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

1. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) ασκεί την αρμοδιότητα που προβλέπεταιστηνπερ. κ) της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί μετονομασίας και σκοπού της Δ.ΥΠ.Α., με την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μονάδων Φ.Π.Α.Δ.), με σκοπό τη φροντίδα βρεφών ή και παιδιών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’ 167). Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. ιδρύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., κατόπιν σχετικής τροποποίησης του Οργανισμού της για πρόβλεψη των αντίστοιχων οργανικών μονάδων σε αυτόν. Με την απόφαση ίδρυσης της Μονάδας καθορίζεται η κατηγορία της, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών που φιλοξενεί και τις υπηρεσίες που παρέχει. Η πρόσληψη προσωπικού στις Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. της Δ.ΥΠ.Α. γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4765/2021(Α’ 6).

2. Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. της παρ. 1 διέπονται ως προς την αδειοδότηση και τη λειτουργία τους από τον ν. 2345/1995 (Α’ 213) και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, η αδειοδότηση, ίδρυση και λειτουργία τους διέπεται από την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/4.4.2017 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1157).

3. Οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, που έχει συστήσει η Δ.ΥΠ.Α., αντιστοιχούν στις οργανικές μονάδες της περ. 7 του άρθρου 6 του π.δ. 11/2022 (Α’ 25) και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν εντός δύο (2) ετών να προσαρμοσθούν στις προβλέψεις της παρ. 2 και να αδειοδοτηθούν. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, η συστατική πράξη επέχει τη θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ν. 2345/1995 και οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν νομίμως, υπαγόμενοι στις αντίστοιχες κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ22/οικ. 11828/293/4.4.2017 απόφασης.

Άρθρο 8
Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

1. Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.) που λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου. Στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ανηλίκων παιδιών με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, μέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων βιωματικής ενασχόλησης και πειραματισμού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, την ψηφιακή εποχή, και την ανάλυση δεδομένων καθώς και η, δια της επιστήμης, ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων παιδιών όπως της συνεργατικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας, ώστε να ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά, ισότιμα και χωρίς διαχωρισμούς στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το πιλοτικό πρόγραμμα του πρώτου εδαφίου και το αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται κατά την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος δεν υποκαθιστούν το πρόγραμμα σχολικών σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν επιδιώκουν την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στους ωφελούμενους του πιλοτικού προγράμματος .

2. Ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 είναι ανήλικοι ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών, κατά προτεραιότητα προερχόμενοι από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, στους οποίους απονέμεται αξία τοποθέτησης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος διασφαλίζεται η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών.

3. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., στην οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

4. Τα Κ.Δ.Α.Π.Τ. δύναται να στεγάζονται και σε δημόσια σχολικά κτίρια. Η λειτουργία τους στην περίπτωση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης μέσω τεχνολογίας, η διάρκεια του προγράμματος, οι αρμοδιότητες του φορέα υλοποίησης, οι δικαιούχοι φορείς, στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), η διαδικασία επιλογής τους, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το ύψος της επιχορήγησης των δικαιούχων φορέων για την απόκτησή του, τα προσόντα του προσωπικού των δικαιούχων φορέων και η εκπαίδευσή του, το ύψος της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Τ. και η διαδικασία αδειοδότησήςτους είτε ως αυτόνομων δομών κοινωνικής πρόνοιας είτε ως δομών συστεγαζόμενων με αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, η λειτουργία τους σε δημόσια σχολικά κτίρια, κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεταιτου αντικειμένου του πιλοτικού προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 9
Ρυθμίσεις για την ευθύνη των προσώπων που έχουν οριστεί μέλη προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές – Προσθήκη παρ. 6Α έως 6Γ στο άρθρο 2 ν. 2345/1995

Μετά από την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2345/1995 (Α’ 213), περίτης δυνατότητας ορισμού προσωρινής διοίκησης σε προνοιακές δομές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, όταν διαπιστώνεται σοβαρή παραβίαση των διατάξεων του καταστατικού τους, η οποία υποβαθμίζει σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία τους, προστίθενται παρ. 6Α έως 6Γ ως εξής:

«6Α. Τα μέλη της προσωρινής Διοίκησης, που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παρά μόνον για δόλο ή βαρειά αμέλεια.

6Β. Το άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οφειλόμενων φόρων, εφαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4987/2022 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνειτα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.

6Γ. Το άρθρο 31 του ν. 4321/2015 (Α’ 32), περί της αλληλέγγυας ευθύνης για την πληρωμή οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση ορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, που διορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.».
Άρθρο 10
Εξυγίανση προνοιακών φορέων – Αντικατάσταση παρ. 7 και τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4262/2014

1. Η παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί του πλαισίου εξυγίανσης προνοιακών φορέων, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προνοιακού φορέα προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου διαλαμβάνει τη διαδικασία καταβολής των οφειλών σε μία (1) ή περισσότερες δόσεις εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι συμφωνημένες δόσεις δεν επιβαρύνονται με τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιμα, αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από τον χρόνο ανατροπής της ρύθμισης και την αυτοδίκαιη διακοπή της αναστολής. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του συμβαλλόμενου φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, είναι δυνατή η απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης σε ρύθμιση που προβλέπει απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων κατά το προηγούμενο εδάφιο χορηγείται, εφόσον το Σχέδιο ή το Σύμφωνο Εξυγίανσης προβλέπει την αύξηση των θέσεων εργασίας του προνοιακού φορέα, σε σχέση με αυτές που υφίστανται κατά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εντός των πρώτων δύο (2) ετών της ρύθμισης και κατά εκατό τοις εκατό (100%) εντός των πρώτων πέντε (5) ετών της ρύθμισης και διατήρηση του αριθμού αυτού μέχρι το πέρας ισχύος της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται στον προνοιακό φορέα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3863/2010 (Α’ 115). Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδικαίως, αν δεν εξοφληθούν εμπροθέσμως τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, το δε υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του και εφαρμόζονται όλα τα διαθέσιμα μέτρα διοικητικής εκτέλεσης.».

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης υποχρεωτικώς περιλαμβάνεται πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των προνοιακών φορέων προς τους εργαζόμενους και τρίτους πιστωτές ως απόρροια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα προνοιακού χαρακτήρα, των εργαζομένων και των πιστωτών. Για την επίτευξη της ως άνω συμφωνίας απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων και τρίτων πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), και του αιτούντος προνοιακού φορέα. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρασχεθεί σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς τους συμβεβλημένους εργαζόμενους και πιστωτές.».

3. Οι παρ. 7 και 8 του ν. 4262/2014, όπως διαμορφώνονται με τις 1 και 2 του παρόντος, εφαρμόζονται και για σχέδια εξυγίανσης που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Η υπό στοιχεία Δ28/34026/2522/6.10.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β’ 3169), περί της ρύθμισης επιμέρους θεμάτων εξυγίανσης προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καταργείται.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Πηγή