Με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή προβλέπονται τα εξής :

1.α. Αναστέλλονται από την 1η.5.2021 έως και την 31η.5.2021. για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται σε κάθε αξιόγραφο, σύμφωνα με. τα ειδικώς οριζόμενα.

β. Παρατείνονται έως και τις 31.8.2021 οι προθεσμίες καταβολής:
-των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), (πρόκειται για οφειλές που λήγουν ή έληξαν από 1.4.2021 έως 30.4.2021).
– Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο. Υ Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιογράφων.

γ. Χορηγείται παράταση του ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά παρέκκλιση των ειδικότερα οριζόμενων διατάξεων για τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα ανωτέρω αξιόγραφα αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

2. Ορίζεται ότι, πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020. ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως 31.5.2021.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχεται επί του κρατικού προϋπολογισμού χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την παράταση τον προθεσμιών καταβολής, έως και τις 31.8.2021 :
– οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.1Ι.Α. από 1.4.2021 έως 30.4.2021,
– Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο. Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους κομιστές τ(ον οριζόμενων αξιογράφων.

_______________________

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1.α) Από την 1η.5.2021 και μέχρι την 31η.5.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.
β) Τα οριζόμενα στην περ. α ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (ΑΧ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (ΑΧ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Αχ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β\ για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια Τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται για περίοδο εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

2.α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.8.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.4.2021 έως 30η.4.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η.4.2021 και την 31η.5.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β’ 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. αν της παρ. Ι του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1Λ5.2021 έως την 31η.5.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COV1D-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται με την υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. βΝ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζονται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

4. α) Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α’ της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’ 227), οι οποίες παρατάθηκαν κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), και στη συνέχεια κατά τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες. Η προθεσμία της 30ης.4.2021 της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α’227) παρατείνεται έως την 30η.6.2021.
β) Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α’της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021, οι οποίες παρατάθηκαν κατά τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021, παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες. Η προθεσμία της 31ης.5.2021 της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 παρατείνεται έως την 31η.7.2021.
γ) Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών των περ. α’ και δ’ της παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες. Η προθεσμία της 30ης.6.2021 της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 παρατείνεται έως την 31η.7.2021.
δ) Οι προθεσμίες των τριάντα πέντε (30) ημερών της παρ. α’ της παρ. 1 και της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες. Η προθεσμία της 31ης.7.2021 της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4790/2021 παρατείνεται έως την 30η.9.2021.
ε) Η προθεσμία της 30ης.4.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α’ 177), όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), παρατείνεται έως την 31η.8.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
στ) Η προθεσμία της 30ης.4.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, η οποία παρατάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020, παρατείνεται έως την 31η.8.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
ζ) Η προθεσμία της 30ης.4.2021 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ’ της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως αυτή παρατάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020, παρατείνεται έως την 31η.8.2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήφη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

5. Η παρ. 3.α του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 αντικαθίσταται ως εξής: «3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 31.8.2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως την 31η.8.2021.»

Αρθρο 2

Ισχύς και ανάρτηση στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης των ΟΙΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020

Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις) των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31.12.2020, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η.5.2021.
____________________________________________

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Επί του άρθρου 1

Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης ή έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2021 έως 31.5.2021, εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση. Παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής πληττόμενων ή κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων ; και οι οποίες, λόγω της επιβολής των μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν άμεσα στις υποχρεώσεις τους. Τέλος, σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και λόγω της ιδιαίτερης φύσης και εποχικότητας της δραστηριότητάς τους δίνεται παράταση έως 31.8.2021 ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους μετά την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς 1 τους.

Επί του άρθρου 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ουσιαστικά παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2021 η προθεσμία που ισχύει σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις της περ. β, παρ. 2, άρθρο 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), ήτοι από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου 2021, εντός της οποίας οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα υπόχρεα νομικά τους πρόσωπα, όφειλαν να αναρτήσουν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020. Η καθυστέρηση ανάρτησης οφείλεται εν μέρει στο γεγονός της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και ειδικά των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, εξαιτίας των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Επί του άρθρου 1
 
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ιδιαίτερες | δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητα της λόγω της εντεινόμενης πανδημίας COVID-19 με αποτέλεσμα αυτές να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά συνέπεια να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα.

Επί του άρθρου 2

Εάν δεν δοθεί η δυνατότητα ανάρτησης των ανακλητικών αποφάσεων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν θα είναι δυνατή από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα υπόχρεα νομικά τους πρόσωπα η εξόφληση των τίτλων πληρωμής των δαπανών που έχουν ήδη διενεργήσει και η αποτροπή δημιουργίας ληξιπροθέσμων οφειλών.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Επί του άρθρου 1

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ’ εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή που επλήγησαν δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

Επί του άρθρου 2

Αφορά τους ΟΤΑ α και β’ βαθμού και τα υπόχρεα νομικά τους πρόσωπα για την ! εφαρμογή του π.δ. 80/2016 και εμμέσως τους τρίτους (αναδόχους έργων, προμηθευτές κλπ) που δικαιούνται αποζημίωσης από τους ως άνω φορείς και ι αναμένουν την εξόφληση των σχετικών τίτλων πληρωμής.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

4. Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν;
ΝΑΙ
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

Επί του άρθρου 1
Άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ν. 4862/2020 (Α’ 76/3.4.2020) και κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α; 75).
Άρθρο 47 ν. 4701/2020.
Άρθρο έβδομο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α’ 177).
Αρθρο 297 ν. 4738/2020 (Α7 207).
Άρθρο 35 ν. 4753/2020 (Α’ 227).
Άρθρο 28 ν. 4772/2021 (Α’ 17).
Άρθρο 480 ν. 4781/2021 (Α 31).
Άρθρο 78 ν. 4790/2021 (Α 48).

Επί του άρθρου 2

Έχει αντιμετωπιστεί με ανάλογη ρύθμιση για τα Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία) του Υπουργείου Υγείας, καθώς προστέθηκε με το άρθρο 105 ν. 4486/2017 (Α’ 115), j δεύτερο εδάφιο στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 που προέβλεπε ότι:
«Ειδικότερα για Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομεία) του Υπουργείου Υγείας και μόνο για το έτος 2017, οι πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές | αποφάσεις), που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο ! έως την 28η Φεβρουαρίου του έτους 2017.».

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας

i) με αλλαγή προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης;

Επί του άρθρου 1

Η διάταξη επιφέρει νέα αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και εισφέρεται υποχρεωτικά ως διάταξη νόμου.

Επί του άρθρου 2

Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας που έχει ταχθεί με διάταξη τυπικού νόμου.

ii) με αλλαγή διοικητικής πρακτικής συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας;

Επί του άρθρου 1
Αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή νέα ερμηνευτική | προσέγγιση υφιστάμενης νομοθεσίας δεν δύνανται να επιφέρουν τους σκοπούς της προτεινόμενης διάταξης,

Επί του άρθρου 2
Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας που έχει ταχθεί με διάταξη τυπικού νόμου.

iii) με διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων;

Επί του άρθρου 1

Δεν αποτελεί ζήτημα ανθρωπίνων ή υλικών πόρων η προτεινόμενη διάταξη.

Επί του άρθρου 2

Απαιτείται παρέμβαση με ψήφιση τυπικού νόμου, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας που έχει ταχθεί με διάταξη τυπικού νόμου.

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Επί του άρθρου 1
i) βραχυπρόθεσμοι: Ενισχύεται η ρευστότητα και δεν αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά και συνεχίζουν να ί πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του ‘ κορωνοϊού COVID-19.

Επί του άρθρου 2
|
ii) μακροπρόθεσμοι:
Επί του άρθρου 1

Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που επλήγησαν δραστικά από την εμφάνιση και I διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

i) βραχυπρόθεσμοι:

Επί του άρθρου 2

Διασφάλιση ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των υπόχρεων νομικών προσώπων αυτών και παροχή δυνατότητας να αποπληρώσουν οφειλές τους.

ii) μακροπρόθεσμοι:

Επί του άρθρου 2

Διασφάλιση βιωσιμότητας Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των υπόχρεων νομικών προσώπων αυτών και διασφάλιση της οικονομικής αποζημίωσης των εμπλεκομένων – συναλλασσομένων τρίτων με τους ως άνω φορείς.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο – Στόχος

Παρ. 1α

Από 1.5.2021 έως και την 31η.5.2021 για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊου COVID-19 αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εξήντα (60) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Για την εφαρμογή της ρύθμισης απαιτείται οι πληττόμενες επιχειρήσεις να εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος, ενώ για τις ιδρυθείσες μετά την j 1η.1.2020 επιχειρήσεις, λόγω της έλλειψης συγκριτικών στοιχείων, αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό ϊ Δραστηριότητας που θα περιλαμβάνεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Παρ. 1β

Ρυθμίζονται τα είδη των αξιογράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αξιολογούμενης ρύθμισης, καθώς και η διαδικασία διαβίβασης αυτών στα πιστωτικά ιδρύματα.

Παρ. 1γ

Με την περίπτωση γ’ χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επεκτείνει την εφαρμογή της αξιολογούμενης ρύθμισης και σε άλλα είδη αξιογράφων (εκτός από επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή), καθώς και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια νια την εφαρμογή της ρύθμισης.

Παρ.1δ

Τα αξιόγραφα επί των οποίων ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 1.5.2021 έως την έκδοση της απόφασης καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αν εξοφληθούν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

Παρ 2α

Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της | παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να λάβουν αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων εφόσον το σύνολο των αξιογράφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Παρ. 2β Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις της παρ. 1, δύνανται να λάβουν το ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εάν εξοφλήσουν εντός εξήντα (60) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους αξιόγραφα επί των οποίων έχει ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από 1.5.2021 έως 31.5.2021, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αξιόγραφων που διαθέτουν προς εμφάνιση και πληρωμή και έχει ανασταλεί J κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης της παρ. 1 υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

Παρ. 3

Ρυθμίζεται το ενδεχόμενο ο υπόχρεος, παρά τις ανωτέρω αναστολές, να έχει το δικαίωμα να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.

Παρ. 4α

Παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες j λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των αξιογράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 35 ν. 4753/2020 (Α’ 227). Αντίστοιχα, παρατείνεται έως την 3016.2021 η προθεσμία εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Παρ. 4β

Παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των αξιογράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α’ 17). Αντίστοιχα, παρατείνεται έως την 31η.7.2021 η προθεσμία εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Παρ. 4γ

Παρατείνονται κατά επιπλέον τριάντα (30) ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής και καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των αξιογράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 480 του ν. 4781/2021 (Α’ 31). Αντίστοιχα, παρατείνεται έως την 31η.7.2021 η προθεσμία εξόφλησης των βεβαιωμένων j οφειλών της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Παρ. 4δ

Παρατείνονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης, πληρωμής και καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των αξιογράφων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 78 του ν. 4790/2021. Αντίστοιχα, παρατείνεται έως την 30η.9.2021 η προθεσμία εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου.

Παρ. 4ε – ζ Παρατείνεται έως 31.8.2021 η προθεσμία της 30ης Απριλίου 2021 για την εξόφληση των αξιογράφων των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου οφειλόμενων από αυτές κατά την προηγούμενη τουριστική περίοδο και κατά την οποία δεν δραστηριοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου.

Παρ. 5 Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως 31.8.2021 αξιογράφων με ημερομηνίες εμφάνισης, λήξης και πληρωμής από 22.8.2020 έως 31.10.2020 από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και επί των οποίων βεβαιώθηκε αδυναμία πληρωμής από 1η Νοεμβρίου 2020, ώστε να μην καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άρθρο – Στόχος

2 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ουσιαστικά παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2021 η προθεσμία που ισχύει σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις της περ. β, παρ. 2, άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145), ήτοι από την 1η έως την 31η Ιανουαρίου 2021, εντός της οποίας οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα υπόχρεα νομικά τους πρόσωπα, όφειλαν να αναρτήσουν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» τις πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδόθηκαν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους φορείς αυτούς εξόφλησης των τίτλων πληρωμής των δαπανών που έχουν ήδη διενεργήσει, να αποτραπεί η δημιουργία ληξιπροθέσμων οφειλών και να αποζημιωθούν οι τρίτοι δικαιούχοι.

Πηγή