Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, από 1-1-2021 έως 30-6-2021, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη λειτουργία επιχειρήσεων εντός των χώρων των Α.Ε.Ι., όπως αναψυκτήρια, κυλικεία, καταστήματα φωτοαντιγράφων, χαρτικών και βιβλίων Πηγή