Ασφαλισμένος Εργοδότης Σύνολο Σημειώσεις
1. Πρώην Ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης 6,67% 13,33% 20%
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας 2,55% 4,55% 7,10%
2. Μηχανικοί
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης 6,67% 13,33% 20%
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας 2,55% 4,55% 7,10%
Γ. Εισφορά Επικούρησης 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) 7% (από 1-6-2019 6,50%)
Δ. Εισφορά εφ’ άπαξ 4% 4% Η εισφορά υπολογίζεται από 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-19 στο ποσό των 650 ευρώ.
3. Υγειονομικοί
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης 6,67% 13,33% 20%
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας 2,55% 4,55% 7,10%
Γ. Εισφορά εφ’ άπαξ 4% 4% Η εισφορά υπολογίζεται από 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-2019 στο ποσό των 650 ευρώ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το υπ΄αριθμ. 61080/1692/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διευκρινίστηκε ότι πλέον η θέση του Υπουργείου είναι ότι οι Υγειονομικοί δεν μπορούν να ασφαλίζονται με το άρθρο 39 παρ. 9 ν. 4387/2016.
4. Δικηγόροι
Α. Εισφορά Κλάδου Σύνταξης 6,67% 13,33% 20%
Β. Εισφορά Κλάδου Ασθένειας 2,55% 4,55% 7,10%
Γ. Εισφορά Επικούρησης 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) 3,50% (από 1-6-2019 3,25%) 7% (από 1-6-2019 6,50%) Η εισφορά υπολογίζεται τον 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-2019 στο ποσό των 650 ευρώ.
Δ. Εισφορά εφ’ άπαξ 2% 2% 4% Η εισφορά υπολογίζεται τον 1/2019 στο ποσό των 586,08 ευρώ και από 1-2-2019 στο ποσό των 650 ευρώ.