Αριθμ. Α 1093/2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1169/21.7.2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 3294).

(ΦΕΚ Β 3451/14.6.2024)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 «Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις» (Α’ 179) και ειδικότερα της περ. β’ της παρ. 13 αυτού,

β) του ν. 5104/2024 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 58), και ιδίως των άρθρων 4, 5, 30, 33, 38, 53 παρ. 9, 57 παρ. 11, 58 παρ. 1 και 2, 65, 72, 79 παρ. 4 και 85 αυτού,

γ) του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’97),

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’4738), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1094743 ΕΞ 2023/25.07.2023 (Β’ 4784) και υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036330 ΕΞ 2024/27.3.2024 (Β’ 1960 και Β’2337) όμοιες.

3. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και τις υπ’αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/ 20.07.2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

5. Τις συστατικές πράξεις των ΔΟΥ, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1035451 ΕΞ 2022/21.04.2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 2085).

6. Την υπό στοιχεία 1135781/4484/17.12.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης «Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2523/1997 (Α’ 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών» (Β’ 6/1998), σε συνδυασμό με την υποπαρ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

7. Την υπό στοιχεία Α.1166/16.07.2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προσδιορισμός κατηγοριών υπόχρεων για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997, του είδους του φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου επιβάλλεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, το ειδικό πρόστιμο, η ειδική χρηματική κύρωση και κάθε ειδικότερου θέματος» (Β’ 3193).

8. Την υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του τρόπου, των διαδικασιών και των οργάνων για την εφαρμογή του άρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και του ειδικού προστίμου από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 3294).

9. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 (Β’ 3294) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και τη ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος, κατόπιν:

i. ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) και της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), σχετικά με την εισήγηση για την επιβολή των ως άνω κυρώσεων, και

ii. της μετονομασίας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και του ανακαθορισμού της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και των Κέντρων Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γ.Δ.Φ.Λ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1169/21.07.2021 (Β’ 3294) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως ακολούθως:

1. Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 οι λέξεις «κατά την έννοια του ν. 4987/2022» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κατά την έννοια του ν. 5104/2024 (Α’ 58), εφεξής ΚΦΔ,» και η περ. α’ διαμορφώνεται, ως εξής:

«α. Άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο είτε η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του ν. 5104/2024 (Α’ 58), εφεξής ΚΦΔ, ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, είτε η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ».

2. Η παρ. 2 και η παρ. 3 του άρθρου 2 αντικαθίστανται, ως εξής:

«2. Μετά από τη διαπίστωση των οριζόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον αρμόδιο για την έκδοση της πράξης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και της ειδικής εντολής ελέγχου σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, καθώς και τον αρμόδιο για την εποπτεία της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας.

3. Η ειδική εντολή ελέγχου της παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης εκδίδεται “Με εντολή Διοικητή” από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης για την οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’4738) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης εκδίδει κατά την ημέρα έκδοσης της ειδικής εντολής και την κατά περίπτωση πράξη αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου.

Γ ια την εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο οποίος και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης».

3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Εξαιρετικά, εφόσον δεν καθίσταται δυνατή η εφαρμογή του μέτρου αναστολής λειτουργίας άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και σε περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του μέτρου δεν συμπίπτει με ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν νέου προσδιορισμού του χρόνου έναρξης εφαρμογής του, αμέσως μόλις καταστεί δυνατό, σε ώρες λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, με σχετική επισημείωση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ή του οριζόμενου, από τον Προϊστάμενο, υπαλλήλου, επί της εκδοθείσας πράξης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση.

Ο αρμόδιος σύμφωνα με τα ανωτέρω Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ή ο εξουσιοδοτούμενος από τον Προϊστάμενο υπάλληλος γνωστοποιεί στην οικεία Αστυνομική αρχή την πράξη αναστολής λειτουργίας για σαράντα οκτώ (48) ώρες».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η πράξη της αναστολής λειτουργίας κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή μαζί με έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης για τον ακριβή χρόνο εφαρμογής του μέτρου».

5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ., πλην των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), ή στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., κατά περίπτωση».

6. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Με την ανωτέρω απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης».

7. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων».

8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η προβλεπόμενη έκθεση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή των ως άνω οριζόμενων κυρώσεων δια της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της, πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ή διά της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., κατά περίπτωση».

9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Σε περίπτωση που οι οριζόμενες στις υποπερ. βα’ και ββ’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 πράξεις τελούνται κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, υπαλλήλου Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ή ΕΛ.ΚΕ. ή Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ή ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή ΚΕ.ΦΟ.Κ. και ανεξαρτήτως του τόπου τέλεσης των πράξεων αυτών, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος σε βάρος του οποίου τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές υπογράφει και κοινοποιεί σημείωμα διαπιστώσεων με κλήση προς ακρόαση σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β’ και ε’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ως προς την επιβολή του ειδικού προστίμου και της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης».

10. Η παρ. 8 του άρθρου 4 αντικαθίσταται, ως εξής:

«8. α. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στο κατά περίπτωση υπαίτιο πρόσωπο ή οντότητα και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Με την ως άνω απόφαση επιδίδεται και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

β. Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την επιβολή του ειδικού προστίμου σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον χρόνο έκδοσής της για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Υπηρεσία του υπαίτιου διάπραξης των ως άνω πράξεων προσώπου, ο Προϊστάμενος της οποίας ενεργεί σχετικώς για τη βεβαίωση του ειδικού προστίμου σε βάρος του υπαιτίου (καταχώριση στον Α.Λ.Ε. 1560101001 – Προσαυξήσεις πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα, είδος φόρου 3514 -Ειδικό πρόστιμο άρθρου 13Α του ν. 2523/1997), για τον προσδιορισμό των τυχόν αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα για την καταβολή του προσδιορισθέντος προστίμου και για την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης και της σχετικής έκθεσης στους υπόχρεους.

Σε περίπτωση επιβολής του ειδικού προστίμου δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4987/2022 που αφορά στην παράβαση της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του νόμου αυτού ή το πρόστιμο της παρ. 9 του άρθρου 53 του ΚΦΔ που αφορά στην παράβαση της μη συνεργασίας κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου.

Για την επιβολή του ειδικού προστίμου του στοιχείου (i) της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΔ».

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4987/2022 ή της παρ. 11 του άρθρου 57 του ΚΦΔ κοινοποιείται στον υπαίτιο και σημείωμα διαπιστώσεων και αναγράφεται από τα ελεγκτικά όργανα ότι οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις μπορεί να επισύρουν την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997».

12. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων».

13. Το πέμπτο και το έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας της οποίας οι υπάλληλοι διενεργούν τον έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσας, αποστέλλει αμελλητί έγγραφο, στο οποίο παρατίθενται τα οριζόμενα σχετικά με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και φάκελο με την έκθεση ελέγχου, την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4987/2022 ή της παρ. 11 του άρθρου 57 του ΚΦΔ, τις υποβληθείσες απόψεις του υπαίτιου για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και κάθε πρόσφορο στοιχείο για την υπόθεση, στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της, πλην των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ή στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε. εφόσον τον φορολογικό έλεγχο διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων (ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ.) ή ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), κατά περίπτωση, λαμ-βάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Α.Α.Δ.Ε., για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

14. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Η απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπαίτιο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης, ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Με την απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης».

15. Το άρθρο 6 τροποποιείται και διαμορφώνεται, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης της οποίας αναστέλλεται η λειτουργία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ή ο εξουσιοδοτούμενος από τον Προϊστάμενο υπάλληλος είναι αρμόδιοι να υπογράφουν το πρακτικό σφράγισης και αποσφράγισης, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης.

Γ ια τη σφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος ζητά τη συνδρομή της Αστυνομικής αρχής ή κάθε άλλης αρμόδιας αρχής.

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης, που ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο με τη σύμπραξή του ως άνω Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, κατά περίπτωση ή του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου, τοποθετείται στην κεντρική είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης ταινία με την ένδειξη στην ελληνική γλώσσα, κατά περίπτωση, «κλειστό λόγω/φορο-λογικών παραβάσεων/παρεμπόδισης διενέργειας φορολογικού ελέγχου/απειλής χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./χρήσης βίας σε βάρος υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε./παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, από …………………(ημερομηνία – ώρα) έως (ημερομηνία -ώρα), σε εκτέλεση της υπ’ αρ……………πράξης/απόφα-

σης και ταινία με την ένδειξη στην αγγλική γλώσσα, κατά περίπτωση, “closed due to tax violations/prevention of tax audit/threat of use of violence against IAPR employee/ use of violence against IAPR employee/infringement or falsification or interference in the operation of tax electronic mechanisms, from……(date – time) until………

(date – time) in execution of No decision/act”.

Ειδικά, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης με σφράγιση της κεντρικής εισόδου ή και κάθε άλλης εισόδου, λαμβάνεται, σε συνεννόηση με την Αστυνομική αρχή και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ. ή για την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης κάθε πρόσφορο μέτρο για τον τρόπο εφαρμογής της αναστολής λειτουργίας αυτής.

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 και οι παρ. 3, 5, 6 και 7 της υπ’ αρ. 1135781/4484/17.12.1997 (Β’ 6/1998) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης».

16. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, που έχει επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 13Α του ν. 2523/1997, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας αυτής για δέκα (10) ημέρες, με πράξη που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η εν λόγω επαγγελματική εγκατάσταση, ή από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα ανωτέρω, ή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ. είναι αρμόδιος να εκδίδει την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας. Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης ή ο εξουσιοδοτούμενος από τον Προϊστάμενο υπάλληλος είναι αρμόδιοι να υπογράφουν τα πρακτικά σφράγισης και αποσφράγισης της επαγγελματικής εγκατάστασης».

17. Το έκτο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Ο Προϊστάμενος της ως άνω Δ.Ο.Υ. ή Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης, ή ο εξουσιοδοτούμενος υπάλληλος κοινοποιεί την πράξη της επιπλέον αναστολής λειτουργίας με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή και ζητά τη συνδρομή της για την εφαρμογή του μέτρου».

18. Η περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως εξής:

«δ) εφόσον συντρέχουν οι διαπιστώσεις της περ. γ’ της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ποσό που ισούται με το ποσό των προστίμων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4987/2022 ή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 57 του ΚΦΔ, προσαυξημένου κατά είκοσι τοις εκατό (20%)».

19. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Το εν λόγω σημείωμα επέχει και θέση κλήσης προς ακρόαση ως προς την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης και οι έγγραφες απόψεις του υπόχρεου υποβάλλονται στην υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του σημειώματος διαπιστώσεων, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας απόφασης».

20. Το πέμπτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως εξής:

«Μετά τη διαπίστωση των ως άνω οριζόμενων, τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο ενημερώνουν άμεσα τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους, τον Προϊστάμενο που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Φορολογικής Περιφέρειας για τη Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα που επισύρουν την επιβολή της εν λόγω ειδικής χρηματικής κύρωσης ή για την Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ».

21. Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως εξής:

«β) Ειδικά, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής της περ. δ’ της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 το σημείωμα διαπιστώσεων της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 κοινοποιείται στον υπαίτιο με την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4987/2022 ή της παρ. 11 του άρθρου 57 του ΚΦΔ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου».

22. Η παρ. 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Η πράξη επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης κοινοποιείται στον υπόχρεο με την έκθεση ελέγχου επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης.

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, για τις πράξεις επιβολής της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΔ».

23. Το άρθρο 10 τροποποιείται και διαμορφώνεται, ως εξής:

«Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από όργανα μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε. στο πλαίσιο ελέγχων της αρμοδιότητάς τους και εφόσον συντρέχει η εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης διαβιβάζονται αμελλητί στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία συντρέχουν οι διαπιστώσεις της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ή στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Στις περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι επιβολής ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, τα ως άνω έγγραφα διαβιβάζονται στη συνέχεια άμεσα από τον ως άνω Προϊστάμενο στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.

Για το σημείωμα διαπιστώσεων, την ειδική εντολή ελέγχου, την πράξη ειδικής χρηματικής κύρωσης, την έκθεση ελέγχου της ειδικής χρηματικής κύρωσης, καθώς και τις εν γένει λοιπές διαδικασίες εφαρμόζονται αναλό-γως τα οριζόμενα στα άρθρα 1,2,6 και 9 της παρούσας απόφασης κατά περίπτωση, καθώς και τα οριζόμενα στα επόμενα εδάφια του παρόντος άρθρου.

Για την επιβολή του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διαπιστώνονται τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, ή ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης στην οποία αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα της αντίστοιχης πρώην Δ.Ο.Υ., εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. ή της Υπηρεσίας Φορολογικής Εξυπηρέτησης είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων.

Για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης της παρ. 8 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, εκδίδει εντολή ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης και οι υπάλληλοι της εν λόγω Υπηρεσίας είναι αρμόδιοι να υπογράφουν και να κοινοποιούν το σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων και να συντάσσουν την έκθεση ελέγχου επιβολής της ως άνω ειδικής χρηματικής κύρωσης».

24. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών, των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., των ΕΛ.ΚΕ., των Δ.Ο.Υ., των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης, των ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., των ΚΕ.ΦΟ.Κ., ή οι οριζόμενοι από αυτούς υπάλληλοι τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μεριμνούν κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν κατά το μέρος που αφορούν τις Δ.Ο.Υ., τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τα ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης λόγω του ανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων τους που προκύπτουν από τις διατάξεις της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036330 ΕΞ 2024/27.03.2024 (Β’ 1960 και 2337) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., από τις εκάστοτε ημερομηνίες που ορίζονται σε αυτή. Κατά το μέρος που δε σχετίζονται με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2024

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή