Αριθμ. Α 1094/20-04-2021

(ΦΕΚ Β’ 1765/29-04-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής» (Α’ 190), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου.
β) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
γ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1135/2017 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190)» (Β’ 3053), όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1078/2018 (Β’ 1634), Α.1160/2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (Β’ 3753) και όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

3. Τον από 17.2.2021 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου Αναφοράς, με αναφορά στη δέσμευσή τους ως προς το έτος πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών και τον από 10.12.2020 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις δικαιοδοσίες που έχουν υπογράψει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

4. Την από 20.4.2021 τελευταία αναθεωρημένη Γνωστοποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δυνάμει του Τμήματος 7, παρ. 1, περ. στ’ της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τον κατάλογο των Δικαιοδοσιών των Αρμοδίων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την ΠΣΑΑ.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) και την υπό στοιχεία Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 2417), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ δυνάμει των διατάξεων της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016 και βάσει της εισήγησης της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων ως αρμόδιας αρχής κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016.

12. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο σημείο 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες δικαιοδοσίες που υπέγραψαν την ΠΣΑΑ και ως προς τις οποίες η Χώρα προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την κυρωθείσα με το άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016 ΠΣΑΑ, καθώς και οι μεταβολές στη δέσμευση ορισμένων δικαιοδοσιών σχετικά με το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε

Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1135/2017 (Β’ 3053) κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει αντικατασταθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ.1078/2018 (Β’ 1634), Α.1160/2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (Β’ 3753) και όμοιες αποφάσεις, ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών

Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, με βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων των Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών, ως εξής:
 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2017
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Ανγκουίλα Anguilla Ανγκουίλα (υπερπόντιο έδαφος Η.Β.) ΑΙ
2 Αργεντινή Argentina Δημοκρατία της Αργεντινής AR
3 Βερμούδες Bermuda Βερμούδες (υπερπόντιο έδαφος Η. Β.) BM
4 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (υπερπόντιο έδαφος Η. Β.) VG
5 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands Έδαφος των Νήσων Κάιμαν (υπερπόντιο έδαφος Η. Β.) ΚΥ
6 Κολομβία Colombia Δημοκρατία της Κολομβίας CO
7 Φερόες Νήσοι Faroe Islands Φερόες Νήσοι (αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας) FO
8 Γιβραλτάρ Gibraltar Γιβραλτάρ GI
9 Γκέρνζι Guernsey Βαϊλάτο του Γκέρνζι (εξαρτημένο έδαφος του Η. Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων) GG
10 Ισλανδία Iceland Ισλανδία IS
11 Ινδία India Δημοκρατία της Ινδίας IN
12 Νήσος του Μαν Isle of Man Νήσος του Μαν (εξαρτημένο έδαφος του Η. Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων) IM
13 Τζέρζι Jersey Βαϊλάτο του Τζέρζι (εξαρτημένο έδαφος του Η. Β. για θέματα εξωτερικών σχέσεων) JE
14 Νότια Κορέα Korea Δημοκρατία της Κορέας KR
15 Μεξικό Mexico Ηνωμένες Πολιτείες του Μεξικού MX
16 Μοντσεράτ Montserrat Μοντσεράτ MS
17 Κάτω Χώρες (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) Netherlands (in respect to BQ ISO code territories: the islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba) Βασίλειο των Κάτω Χωρών (σχετικά με τις νήσους Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα) NL
(νήσοι Μποναίρ, Αγιος Ευστάϋιος και Σάμπα με κωδικό BQ)
18 Νορβηγία Norway Βασίλειο της Νορβηγίας NO
19 Σεϋχέλλες Seychelles Δημοκρατία των Σεϋχελλών SC
20 Νότια Αφρική South Africa Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής ZA
21 Νήσοι Τερκ και Κάικος Turks and Caicos Islands Νήσοι Τερκ και Κάικος (υπερπόντια εδάφη Η. Β.) TC
22 Ηνωμένο Βασίλειο United Kingdom Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας UK
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2018
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Antigua and Barbuda Αντίγκουα και Μπαρμπούντα AG
2 Αρούμπα Aruba Αρούμπα (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών) AW
3 Αυστραλία Australia Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας AU
4 Αζερμπαϊτζάν Azerbaijan Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν ΑΖ
5 Μπαχάμες Bahamas Κοινοπολιτεία των Μπαχαμών BS
6 Μπαχρέιν Bahrain Βασίλειο του Μπαχρέιν BH
7 Μπαρμπάντος Barbados Μπαρμπάντος (τα) BB
8 Μπελίζε Belize Μπελίζε (η) BZ
9 Βραζιλία Brazil Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας BR
10 Μπρουνέι Brunei Σουλτανάτο του Μπρουνέι BN
11 Καναδάς Canada Καναδάς CA
12 Χιλή Chile Δημοκρατία της Χιλής CL
13 Κίνα China Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας CN
14 Κόστα Ρίκα Costa Rica Δημοκρατία της Κόστα Ρίκα CR
15 ΝήσοιΚουκ Cook Islands ΝήσοιΚουκ CK
16 Κουρασάο Curagao Κουρασάο (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών από 10.10.2010) CW
17 Ντομίνικα Dominica Κοινοπολιτεία της Ντομίνικα DM
18 Γροιλανδία Greenland Γροιλανδία (αυτοδιοικούμενο έδαφος της Δανίας) GL
19 Γρενάδα Grenada Γρενάδα GD
20 XovyK KovyK, Κίνα Hong Kong, China Ειδική Διοικητική Περιοχή XovyK KovyK της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ΗΚ
21 Ινδονησία Indonesia Δημοκρατία της Ινδονησίας ID
22 Ισραήλ Israel Κράτος του Ισραήλ IL
23 Ιαπωνία Japan Ιαπωνία JP
24 Λίβανος Lebanon Δημοκρατία του Λιβάνου LB
25 Μακάο, Κίνα Macao, China Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας MO
26 Μαλαισία Malaysia Μαλαισία MY
27 Νήσοι Μάρσαλ Marshall Islands Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ MH
28 Μαυρίκιος Mauritius Δημοκρατία του Μαυρικίου MU
29 Ναουρού Nauru Δημοκρατία του Ναουρού NR
30 Νέα Ζηλανδία New Zealand Νέα Ζηλανδία NZ
31 Νιούε Niue Νιούε (το) NU
32 Πακιστάν Pakistan Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν PK
33 Παναμάς Panama Δημοκρατία του Παναμά PA
34 Κατάρ Qatar Κράτος του Κατάρ QA
35 Ρωσία Russian Federation Ρωσική Oμoσπovδία RU
36 Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Saint Kitts and Nevis Ομοσπονδία Ayiou Χριστοφόρου και Νέβις KN
37 Aγία Λουκία Saint Lucia Aγία Λουκία0 LC
38 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες Saint Vincent and the Grenadines Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες VC
39 Σαμόα Samoa Ανεξάρτητο Κράτος της Σαμόα WS
40 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας SA
41 Σινγκαπούρη Singapore Δημοκρατία της Σινγκαπούρης SG
42 Άγιος Μαρτίνος Sint Maarten Αγιος Μαρτίνος (αυτόνομη οντότητα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών από 10.10.2010) SX
43 Τουρκία Turkey Δημοκρατία της Τουρκίας TR
44 Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα United Arab Emirates Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα AE
45 Ουρουγουάη Uruguay Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης UY
46 Βανουάτου Vanuatu Δημοκρατία του Βανουάτου VU
Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2019
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Γκάνα Ghana Δημοκρατία της Γκάνας GH
2 Κουβέιτ Kuwait Κράτος του Κουβέιτ KW
Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2020
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Αλβανία Albania Δημοκρατία της Αλβανίας AL
2 Νέα Καληδονία New Caledonia Νέα Καληδονία NC
3 Νιγηρία Nigeria Ομοσπονδία Δημοκρατία της Νιγηρίας NG
4 Ομάν Oman Σουλτανάτο του Ομάν OM
5 Περού Peru Δημοκρατία του Περού PE
E. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2021
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας
1 Ισημερινός Ecuador Δημοκρατία του Ισημερινού EC
2 Καζαχστάν Kazakhstan Δημοκρατία του Καζαχστάν KZ
ΣΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟ 2022
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Μαρόκο Morocco Βασίλειο του Μαρόκου MA
Ζ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών
Α/Α Ονομασία στην ελληνική γλώσσα Ονομασία στην αγγλική γλώσσα Πλήρης Ονομασία Δικαιοδοσίας στην ελληνική γλώσσα Κωδικός Δικαιοδοσίας

1

Λιβερία Liberia Δημοκρατία της Λιβερίας

LR

»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή