Με νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προτείνονται οι ακόλουθες διατάξεις:

«1α. Επιβάλλεται η εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος ασκούν οικονομική δραστηριότητα.
β. Δεν καταβάλλονται τέλη για την ως άνω εγγραφή, πλην των ανταποδοτικών τελών προέγκρισης επωνυμίας (άρθρο 49)

2α.Καταχωρίζονται και δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και πέρατος εκκαθάρισης (διαγραφή) προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών με έδρα στην ημεδαπή, στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

β.
Επιβάλλονται υποχρεώσεις καταχώρισης και δημοσίευσης εγγράφων και  στοιχείων στη Μερίδα τους στο Γ.Ε.ΜΗ., στα υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ιδρύσει πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα (άρθρα 50-54)».

Αιτιολογική άρθρου 49

Με τις τροποποιήσεις των άρθρων 85 και 86 του ν. 4635/2019 και τη θέσπιση της υποχρέωσης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, το Γ.Ε.ΜΗ. καθίσταται το εθνικό μητρώο οικονομικής δραστηριότητας. Μέσω της δυνατότητας εξαγωγής στατιστικών στοιχείων από τη βάση δεδομένων για το σύνολο της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας, το Γ.Ε.ΜΗ. εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό εργαλείο άσκησης οικονομικής, εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Η αρχική εγγραφή και η λήψη αρ. ΓΕ.Μ.Η. γίνεται αυτοματοποιημένα και ατελώς, όπως και οποιαδήποτε μεταβολή, για την οποία το ΓΕ.Μ.Η. ενημερώνεται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης με το taxis. Εξαίρεση αποτελεί η επιλογή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά τέλη.

Αιτιολογική άρθρου 51

Προβλέπονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις καταχώρισης στοιχείων των υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος και των υποκαταστημάτων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα.

Αιτιολογική έκθεση άρθρου 52

Η προσθήκη αφορά ειδικά στις υποχρεώσεις σύνταξης και δημοσιότητας οικονομικών καταστάσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και κρίνεται σκόπιμη καθώς τα εν λόγω ιδρύματα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την κατάρτιση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Συγκεκριμένα στη χώρα μας τα υποκαταστήματα θα δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας από τη χώρα προέλευσης (Ε.Ε.) όπως ακριβώς συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο κράτος-μέλος όπου έχει την έδρα του το πιστωτικό ίδρυμα. Η δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. καταλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων, ήτοι τα λογιστικά αρχεία, τις σχετικές εκθέσεις διαχείρισης και λοιπές, καθώς και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή με τη διατύπωση γνώμης.
 

Σχετικές διατάξεις νομοσχεδίου

Κεφάλαιο Δ’

Ρυθμίσεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Άρθρο 49

Εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 85 και των παρ.
2 και 4 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019

1. Η παρ. 1 του άρθρου 85 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), περί του σκοπού του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι:

α) το Εθνικό Μητρώο οικονομικής δραστηριότητας και εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή και δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων, και β) το ελληνικό ηλεκτρονικό εθνικό δελτίο δημοσιότητας, κατά την έννοια των παρ. 1 και 5 του άρθρου 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (L 169).»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4635/2019, περί της υποχρεωτικής εγγραφής φυσικών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ., προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα τα οποία με εγκατάσταση στην ημεδαπή και με σκοπό το κέρδος:

α. διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους κατά σύνηθες επάγγελμα, ή

β. διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης υποδομής ή και μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων,

γ. επί κληρονομικής διαδοχής φυσικών προσώπων υπάρχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. για τον κληρονόμο φυσικού προσώπου που ήταν εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον ο κληρονόμος συνεχίζει τη δραστηριότητα του θανόντος και πληροί τις προϋποθέσεις των προηγουμένων εδαφίων. Αν οι καθολικοί διάδοχοι είναι πρόσωπα πέραν του ενός (κοινωνία κληρονόμων) και συνεχίζουν από κοινού την εμπορική επιχείρηση του θανόντος, πρέπει εντός αποκλειστικής προθεσμίας (12) δώδεκα μηνών από την από κοινού διενέργεια πράξεων που υποδηλώνουν τη συνέχεια, να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. Αυτή συνοδεύεται από ιδρυτικό καταστατικό έγγραφο εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των αντίστοιχων διατάξεων για τον συγκεκριμένο εταιρικό τύπο που θα επιλεγεί.

δ. ασκούν οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν υπάγονται στις διατάξεις των περ. α’ έως γ’. Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα λαμβάνουν αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., κατά την έναρξη των εργασιών τους. Η έναρξη γίνεται με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται ατελώς μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα TAXIS. Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα δεν καταβάλλουν τα τέλη του άρθρου 113, πλην των τελών της περ. δ’. Η λήψη αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και η εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνεπάγεται την κτήση της εμπορικής ιδιότητας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα.».

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 86, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων για ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με την υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα μητρώα, η αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι εμπορικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των περ. α’ έως γ’ της παρ. 2, καθώς και εκείνοι που αντιστοιχούν σε άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κατά τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ.

2.».

Άρθρο 50
Καταχώριση στοιχείων των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Αντικατάσταση της περ. ιβ’ του άρθρου 96 και της περ. ι’ του άρθρου 97 του ν. 4635/2019

1. Η περ. ιβ’ του άρθρου 96 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), περί των πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες, αντικαθίσταται και το άρθρο 96 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 96

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι προσωπικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, προκειμένου για προσωπικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία: α. η εταιρική σύμβαση μαζί με όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή, β. ο σκοπός της εταιρείας,

γ. η εταιρική επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή,

δ. η έδρα και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής,

ε. η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας, στ. τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος των εταίρων, ο ορισμός διαχειριστή, καθώς και η έκταση των εξουσιών του. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου είναι νομικά πρόσωπα, δημοσιεύεται ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχει, και τα βασικά στοιχεία εξατομίκευσής του (επωνυμία, νομική μορφή, έδρα),

ζ. η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας για τα παραπάνω πρόσωπα, η. η έξοδος του εταίρου ή ο αποκλεισμός του, θ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

ι. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, ια. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 95 του παρόντος,

ιβ. οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης (διαγραφή).».

2. Η περ. ι’ του άρθρου 97 του ν. 4635/2019, περί των πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, αντικαθίσταται και το άρθρο 97 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν οι κεφαλαιουχικές εταιρείες

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για κεφαλαιουχικές εταιρείες με έδρα στην ημεδαπή, και τα ακόλουθα στοιχεία: α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, και όπου απαιτείται, η εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, β. οι τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η παράταση της διάρκειας ζωής της εταιρείας, καθώς και το νέο πλήρες και κωδικοποιημένο κείμενο αυτών, γ. ο διορισμός, η αποχώρηση, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος, των προσώπων τα οποία, είτε ως όργανο προβλεπόμενο από το νόμο, είτε ως μέλη τέτοιου οργάνου:

i. έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι περισσότερα του ενός, με τη σχετική καταχώριση διευκρινίζεται αν τα πρόσωπα αυτά δύνανται να ενεργούν μόνα τους ή υποχρεούνται να ενεργούν από κοινού,

ii. εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίου,

iii. συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας,

δ. τουλάχιστον κατ’ έτος, το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, εφόσον η ιδρυτική πράξη ή το καταστατικό αναφέρονται σε εγκεκριμένο κεφάλαιο, εκτός αν κάθε αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου συνεπάγεται τροποποίηση του καταστατικού,

ε. τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου 86/635/ΕΟΚ (EE L 372 31.12.1986), 91/674/ΕΟΚ (EE L 374 31.12.1991) και 2013/34/ΕΕ (EE L 182 29.6.2013), στ. οποιαδήποτε μεταβολή της έδρας, ζ. η λύση και η αναβίωση της εταιρείας,

η. η δικαστική απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ακυρότητα της εταιρείας, θ. ο διορισμός των εκκαθαριστών, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος,

ι. οι οικονομικές καταστάσεις έναρξης και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος εκκαθάρισης (διαγραφή).».
Άρθρο 51
Καταχώριση στοιχείων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Τροποποίηση της περ. θ’ του άρθρου 98 και της περ. στ’ του άρθρου 99 του ν. 4635/2019

1. Το δεύτερο εδάφιο της περ. θ’ του άρθρου 98 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), περί των πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαγράφεται και το άρθρο 98 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 98

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών που έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:

α. η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό αποτελεί αντικείμενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροποποιήσεις των εγγράφων αυτών,

β. η βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί η εταιρεία (Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας της αρμόδιας αρχής ή του εμπορικού Μητρώου της χώρας προέλευσης),

γ. η ταχυδρομική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήματος,

δ. η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος,

ε. το Μητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της στο Μητρώο αυτό,

στ. η επωνυμία και η μορφή της εταιρείας, καθώς και η επωνυμία του υποκαταστήματος, αν δεν είναι η ίδια με την επωνυμία της εταιρείας,

ζ. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα ατομικά στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος των προσώπων, που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

i. ως προβλεπόμενα από τον νόμο όργανα διοίκησης της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,

ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους,

η. η λύση της εταιρείας, ο διορισμός, τα ατομικά στοιχεία ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, καθώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τη δημοσιότητα που λαμβάνει χώρα για την εταιρεία, σύμφωνα με τις περιπτώσεις η’, ι’ και ια’ του άρθρου 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,

θ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-μέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ,

ι. το κλείσιμο του υποκαταστήματος.».

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. στ’ του άρθρου 99 του ν. 4635/2019, περί των πρόσθετων στοιχείων που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών, τροποποιείται και το άρθρο 99 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 99

Πρόσθετα στοιχεία που καταχωρίζουν τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών τρίτων χωρών Στη Μερίδα καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92 του παρόντος, προκειμένου για υποκαταστήματα της περίπτωσης ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του παρόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:

α. τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α’, γ’, δ’, στ’, η’ και ι’ του άρθρου 98 του παρόντος, β. το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία,

γ. αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την τήρηση Μητρώου, καταχωρείται ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας στο Μητρώο αυτό,

δ. η μορφή, η έδρα και το αντικείμενο της εταιρείας, καθώς και μία (1) τουλάχιστον φορά τον χρόνο, το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,

ε. ο διορισμός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

i. ως νόμιμα προβλεπόμενα όργανα της εταιρείας ή ως μέλη ενός τέτοιου οργάνου,

ii. ως μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος, με μνεία της έκτασης των εξουσιών τους και ενδεχόμενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές μόνοι,

στ. τα λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δημοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία. Στην περίπτωση που το δίκαιο του κράτους δεν προβλέπει κατάρτιση των λογιστικών εγγράφων κατά τρόπον ισοδύναμο με την ελληνική και ενωσιακή έννομη τάξη, απαιτούνται λογιστικά έγγραφα (χρηματοοικονομικές καταστάσεις) των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.».
Άρθρο 52
Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων των υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Προσθήκη άρθρου 99Α στον ν. 4635/2019

Μετά από το άρθρο 99 ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται άρθρο 99Α ως εξής:

«Άρθρο 99Α

Διατάξεις για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

1. Προκειμένου για υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καταχωρίζονται και δημοσιεύονται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, τα ακόλουθα έγγραφα: α) ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, γ) έκθεση διαχείρισης και δ) έκθεση ελέγχου.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 συντάσσονται και ελέγχονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

3. Πέραν των εγγράφων της παρ. 1, τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων δημοσιεύουν επιπλέον τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α) τα έσοδα και τα έξοδα του υποκαταστήματος που προέρχονται από τους λογαριασμούς 1, 3,

4. 6, 7, 8 και 15 του άρθρου 27 ή τους λογαριασμούς Α4, Α9, Β1 έως Β4 και Β7 του άρθρου 28 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ (L 372),

β) τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απασχολούνται κατά μέσο όρο στο υποκατάστημα,

γ) το σύνολο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος, κατανεμημένων σε εκείνες που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα και εκείνες που αφορούν τους πελάτες, καθώς και το συνολικό ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και υποχρεώσεων εκφρασμένων στο νόμισμα του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα,

δ. το σύνολο του ενεργητικού και των ποσών που αντιστοιχούν στους λογαριασμούς 2, 3, 4, 5 και 6 του ενεργητικού, στους λογαριασμούς 1, 2 και 3 του παθητικού και στους λογαριασμούς εκτός ισολογισμού 1 και 2, σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 και στα ανάλογα άρθρα της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ, καθώς και, για τους λογαριασμούς 2, 5 και 6 του ενεργητικού, την κατάταξη των τίτλων ανάλογα με το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία κατά την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.

4. Η ακρίβεια των ανωτέρω πληροφοριών και η αντιστοιχία τους με τους ετήσιους λογαριασμούς ελέγχονται από έναν (1) ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία με τη διατύπωση σχετικής γνώμης.

5. Η παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), περί του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του παρόντος.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020.».

Άρθρο 53
Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων των υποκαταστημάτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα – Προσθήκη άρθρου 99Β στον ν. 4635/2019

Μετά από το άρθρο 99Α του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται άρθρο 99Β ως εξής:

Άρθρο 99B

Διατάξεις για τα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ)

1. Προκειμένου για υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 92, τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 99Α. Τα ως άνω έγγραφα συντάσσονται και ελέγχονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της έδρας του ιδρύματος.

2. Εφόσον τα εν λόγω έγγραφα έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ (L 372) ή κατά ισοδύναμο τρόπο και εφόσον στην τρίτη χώρα στην οποία εδρεύει το ίδρυμα πληρούται ο όρος της αμοιβαιότητας για τα ενωσιακά πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 99Α.

3. Σε περιπτώσεις εκτός εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 2, τα υποκαταστήματα οφείλουν να υποβάλλουν σε καταχώριση και σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 92 ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν στη δραστηριότητά τους.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107), περί του καθεστώτος παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στα υποκαταστήματα πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του παρόντος.

5. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020.».

Άρθρο 54
Αίτηση καταχώρισης στις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4635/2019

Η παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), περί της προθεσμίας υποβολής της αίτησης καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας, τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η αίτηση καταχώρισης υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Υ.Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Ειδικά για τα υποκαταστήματα των άρθρων 99Α και 99Β η ανωτέρω αίτηση δύναται να υποβάλλεται από τους υπόχρεους εντός τριών (3) μηνών από τη γέννηση της υποχρέωσης τήρησης εμπορικής δημοσιότητας. Εάν οι ως άνω προθεσμίες παρέλθουν άπρακτες, επιβάλλονται στον υπόχρεο οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 114.».

Πηγή