Κατηγορία: Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β ́ 5401) απόφασης του Δι-οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Επικαιροποίηση – καθορισμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΔΔΑΔ Ε 1045398 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Ε 1134040 ΕΞ 2020/18.11.2020 (Β ́ 5401) απόφασης του

Taxheaven

Αποφάσεις - αρθρογραφία
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Πηγή