Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες σίτισης εργατών σε αγροτικές εργασίες – Παραγραφή χαρτοσήμου Πηγή