Καλλιθέα, 08-02-2021
Αριθμός απόφασης: 539


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : Α6 Επανεξέτασης

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604529
ΦΑΞ: 2131604567
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 14-10-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ……………..ενδικοφανή προσφυγή του …………..με ΑΦΜ …………κατοίκου ……………κατά, όπως τεκμαίρεται, της από 01-09-2020 και με αριθ. ειδ……………………….. Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος με βάση την υπ’ αρ …………………../2020 αρχική ηλεκτρονική δήλωση, φορολογικού έτους 2019 για τη διαγραφή του ποσού των εισφορών προς το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) ύψους 6.050,00€ από τον κωδικό 351 κατά την εκκαθάριση, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 14-10-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………..ενδικοφανή προσφυγή του ……………………η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με τη με αριθ. ειδοποίησης ………………………../01-09-2020 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων της Α.Α.Δ.Ε., δυνάμει της με αριθ …………………………..υποβληθείσης αρχικής ηλεκτρονικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, καταλογίστηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ποσό πληρωμής ύψους 3.636,39€.

Πιο συγκεκριμένα, ο προσφεύγων δήλωσε, μεταξύ άλλων, στον Πίνακα 4 του Εντύπου Ε1 της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019 και στον κωδικό 351 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο» το ποσό των 6.050,00€, το οποίο αφορούσε το ποσό εισφορών του προς το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ). Εν συνεχεία, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου προέβη σε εκκαθάριση της σχετικής δήλωσής του, διαγράφοντας το αναγραφέν ποσό στον κωδικό 351.

Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή του και να εκκαθαριστεί εκ νέου η φορολογική του δήλωση για το φορολογικό έτος 2019 με συμπληρωμένο το ποσό εισφορών προς το ΕΤΑΟ ύψους 6.050,00€ στον κωδικό 351 του Εντύπου Ε1 προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι, καθώς ο ίδιος συμμετέχει στο εν λόγω ταμείο λόγω της ιδιότητάς του ως μισθωτός (Οικονομολόγος), το ως άνω ποσό εισφορών εσφαλμένα κατά την εκκαθάριση της δήλωσης διαγράφηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον εν λόγω κωδικό, και ότι δεν έπρεπε να αναγραφεί μόνο στο Ε3 λόγω άσκησης από αυτόν ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας ως Προγραμματιστής.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
«1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδημα.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
«1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι:
«1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
……………………………………….
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο,…»

Επειδή, σύμφωνα με την Α.1070/2020 με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» διευκρινίζεται ότι:
«ε. Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από τον φορολογούμενο και αφορούν σε ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς ή συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς χρόνου ασφάλισης, όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Συμπληρώνονται ομοίως οι εισφορές NAT, όπως και τα ποσά που καταβάλλονται από τους ίδιους τους μισθωτούς υπέρ ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης (TEA), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή τους εργασία (ΠΟΛ.1227/2018 εγκύκλιος).
……………………………………….
Κανένα άλλο ποσό καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών δεν αναγράφεται στους κωδικούς αυτούς. Οι εισφορές αυτές, οι οποίες εκπίπτουν από το εισόδημα από μισθωτή υπηρεσία, αποδεικνύονται βάσει αποδεικτικών εγγράφων ή σχετικών δικαιολογητικών που οι φορολογούμενοι προσκομίζουν στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν προσκλήσεώς τους.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7§2,3 του ν. 3029/2002 ορίζεται ότι:
«2.Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν ως σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους και δικαιούχους των παροχών, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.
3.Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο ή κλάδους εργαζομένων, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζομένων κατά επιχείρηση ή επαγγελματικό κλάδο υπερβαίνει τους 100. Επίσης ιδρύονται με πρωτοβουλία των αυτοτελώς απασχολουμένων ή των ελεύθερων επαγγελματιών ή των αγροτών ή των επαγγελματικών τους οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των ασφαλιζόμενων μελών τους υπερβαίνει τους 100.»

Επειδή, ο προσφεύγων προσκομίζει την από 04-11-2003 Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία με περιγραφή δραστηριοτήτων «Υπηρεσίες Ανάπτυξης Πακέτων Λογισμικού» και την από 07-06-2007 Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος.

Επειδή, ο προσφεύγων δήλωσε, μεταξύ άλλων, στον Πίνακα 4 του Εντύπου Ε1 της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019 και στον κωδικό 351 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης που αποδίδονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο» το ποσό των 6.050,00€, το οποίο αφορούσε το ποσό εισφορών του προς το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ).

Επειδή, επιπλέον, ο προσφεύγων προσκομίζει την από 19-02-2020 Βεβαίωση από το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ ΝΠΙΔ), το οποίο έχει συσταθεί βάσει του Ν. 3029/2002, από την οποία προκύπτει ότι κατά το έτος 2019 κατέβαλε το ποσό των 6.050,00€.

Επειδή, ο προσφεύγων προβάλλει τον ισχυρισμό ότι, καθώς ο ίδιος συμμετέχει στο ΕΤΑΟ λόγω της ιδιότητάς του ως μισθωτός (Οικονομολόγος), το εν λόγω ποσό εισφορών ύψους 6.050,00€ εσφαλμένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. το διέγραψε από τον κωδικό 351 κατά την εκκαθάριση της δήλωσης για το φορολογικό έτος 2019 και δεν έπρεπε να αναγραφεί μόνο στο Ε3 λόγω άσκησης από αυτόν ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας ως Προγραμματιστής.

Επειδή, εν προκειμένω, αφενός, σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες διατάξεις, οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλε ο προσφεύγων υπέρ του ταμείου επαγγελματικής ασφάλισης (ΤΕΑ), κατά το μέρος που αφορούν τη μισθωτή του εργασία, δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και αφετέρου ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι όφειλε να είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένος στο ΕΤΑΟ. Συνεπώς, ορθώς, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογικού έτους 2019, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διέγραψε το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΕΤΑΟ από τον κωδικό 351, και ως εκ τούτου ο σχετικός ισχυρισμός του κρίνεται αβάσιμος και μη αποδεκτός.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. ……………………./14-10-2020 ενδικοφανούς προσφυγής του …………με ΑΦΜ ……………….

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:
Φορολογικό Έτος 2019
Ποσό Πληρωμής: 3.636,39€

Το παραπάνω ποσό βεβαιώθηκε με την με αριθμό ειδοποίησης ………………/01-09-2020 Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 (ΑΧΚ…………… ) της Α.Α.Δ.Ε.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6
ΓΡΑΜΜΑΤΩ ΣΚΟΥΡΑ

Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή