Θεσσαλονίκη 04/01/2021
Αριθμός απόφασης: 11


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α7-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 546 30 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313333245
ΦΑΞ: 2313333258
E-Mail: [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170).
β.Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-07-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Α.1273/2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 63 του Ν 4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16-11-2020 έως και την 31-01-2021, παρατείνεται έως 31-03-2021.

4. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β’ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

5. Την από 07-09-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του ΤΟΥ » με ΑΦΜ: , κατοίκου Μεγάλων Τρικάλων, με διεύθυνση έδρας της ατομικής του επιχείρησης, επί της οδού στα Τρίκαλα Τ.Κ. 42132, κατά των:
α) με αριθ /10-07-2020 και /10-7-2020 οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικών ετών 2016 και 2017, αντίστοιχα,
β) με αριθ , /10-7-2020, οριστικών πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 01/07/2016-30/09/2016 και 01/10/2016-31/12/2016, αντίστοιχα,
γ) με αριθ , και /10-07-2010 οριστικών πράξεων προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικών περιόδων 01/01/2017-31/03/2017, 01/04/2017-30/06/2017 και 01/10/2017-31/12/2017, αντίστοιχα και
δ) με αριθ και /10-07-2020 οριστικών πράξεων επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, φορολογικών ετών 2016 και 2017, της Προϊσταμένης της ΔΟΥ Τρικάλων και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

6. Τις ως άνω πράξεις της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, των οποίων ζητείται η ακύρωση.

7. Την από 16/09/2020 Έκθεση Απόψεων της ΔΟΥ Τρικάλων.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 07-09-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ΤΟΥ με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 (φορολογικής περιόδου 01/01/2016 -31/12/2016), της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 8.573,99 €, πλέον πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013 ύψους 4.287,00 €, διαφορά εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 1.233,60 €, ήτοι, συνολικό ποσό 14.094,59 €.

2) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 (φορολογικής περιόδου 01/01/2017 -31/12/2017), της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 16,60 €, πλέον πρόστιμο άρθρου 58 του ν. 4174/2013 ύψους 8,30 €, ήτοι, συνολικό ποσό 24,90 €.

3) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/07/2016-30/09/2016, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 120,67 €, πλέον πρόστιμο άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ύψους 60,34 €, ήτοι, συνολικό ποσό 181,01 €.

4) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/10/2016-31/12/2016, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 5.927,50 €.

5) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/03/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 686,47 €, πλέον πρόστιμο της παρ. 5 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, ύψους 53,79 €, ήτοι, συνολικό ποσό 740,26 €.

6) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/04/2017-30/06/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 919,43 €, πλέον πρόστιμο της παρ. 2 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, ύψους 459,72 €, ήτοι, συνολικό ποσό 1.379,15 €.

7) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικής περιόδου 01/10/2017-31/12/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος διαφορά φόρου ύψους 5.774,83 €.

8) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, φορολογικής περιόδου 01/01/2016-31/12/2016, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ύψους 6.302,86 €, λόγω μη έκδοσης πλήθους αποδείξεων λιανικών συναλλαγών καθαρής αξίας 53.221,94 €, πλέον Φ.Π.Α. ύψους 12.605,72 €, από την με αριθ. μητρώου ΕΒ01022136 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, κατά παράβαση των άρθρων 12 και 13 του ν . 4308/2014.

9) Με την αριθμ /10-07-2020 οριστική πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31/12/2017, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 ύψους 4.153,13 €, λόγω μη έκδοσης πλήθους αποδείξεων λιανικών συναλλαγών καθαρής αξίας 34.609,44 €, πλέον Φ.Π.Α. ύψους 8.306,26 €, από την με αριθ. μητρώου ΕΒ01022136 Φορολογική Ταμειακή Μηχανή, κατά παράβαση των άρθρων 12 και 13 του ν . 4308/2014.

Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, στα πλαίσια μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017, δυνάμει της με αριθμ./18-10-2018, σχετικής εντολής ελέγχου. Ειδικότερα, από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση με αντικείμενο τις Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδαση – καφωδείο, Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος και αίθουσας συναυλιών και τηρεί απλογραφικά βιβλία (Β’κατηγορίας), κατά το φορολογικό έτος 2017 υπέπεσε κατ’επανάληψη, σε παραβάσεις μη έκδοσης στοιχείων κατά τον προληπτικό έλεγχο που είχε διενεργήσει στην έδρα της επιχείρησής του, η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ως εκ τούτου, πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, περί προσδιορισμού του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Κατόπιν τούτου, ο έλεγχος λαμβάνοντας υπόψη, τις αγορές των αλκοολούχων ποτών που διενεργήθηκαν κατά τις ελεγχόμενες περιόδους, τις τιμές διάθεσης (πώλησης) αλκοολούχων ποτών που ίσχυαν στην τοπική αγορά, τόσο από ομοειδείς επιχειρήσεις, όσο και από την ίδια την ελεγχόμενη επιχείρηση, προσδιόρισε τα ακαθάριστα έσοδα και το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανά φορολογικό έτος, ως κάτωθι:
 

Αποτελέσματα ελέγχου

2016 2017
Ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 64.284,31 48.399,23
Κόστος πωληθέντων 22.286,81 14.682,29
Δαπάνες χρήσης 12.456,02 33.641,18
Καθαρό κέρδος 29.541,48 75,76

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα λογιστικά αρχεία του προσφεύγοντος, τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2016, ανήλθαν στο ύψος των 11.062,37€ και οι ζημίες στο ύψος των 23.845,03 €, ενώ για το φορολογικό έτος 2017, ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ανήλθαν στο ύψος των 13.789,79 € και οι ζημίες στο ύψος των 34.533,98 €.

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση των ως άνω πράξεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, προβάλλοντας ότι η φορολογική αρχή, εσφαλμένα δεν αφαίρεσε από τον διορθωτικό προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016, το ποσό των 18.797,25 €, που αντιστοιχεί, κατά ένα τμήμα, σε επιχειρηματική ζημιά της φορολογικής χρήσης 2014 (5.987,39 €) και κατά άλλο τμήμα, σε επιχειρηματική ζημιά της φορολογικής χρήσης 2015 (12.809,86 €), όπως αυτές απεικονίζονται και έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2014 και 2015. Επικαλείται δε, ότι τις ως άνω ζημίες δεν είχε υποχρέωση να τις ξαναγράψει στις δηλώσεις των φορολογικών ετών 2015 και 2016, σαν ζημίες προηγούμενων ετών, καθώς, σύμφωνα, τόσο με την απόφαση 1027178/10254/Β0012/ΠΟΛ. 1052/15-.3.2007 διαταγή, όσο και με το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016/24.3.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, με θέμα «Μεταφορά ζημίας ατομικής επιχείρησης» είχε το δικαίωμα να τις εκπέσει τα επόμενα πέντε (5) χρόνια και δεν απαιτείτο η υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων με τη μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά.

Ως προς τους ως άνω προβαλλόμενους λόγους:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4172/2013(ΦΕΚ Α167/23-7- 2013), ορίζεται ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις »

Επειδή, ακολούθως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι: « «1. Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.»

Επειδή, περαιτέρω, το αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016/24.3.2016, με θέμα «Μεταφορά ζημιάς ατομικής επιχείρησης», της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος, ορίζει μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 7, ότι : «Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον σε κάθε έτος η προκύπτουσα ζημία του έτους έχει δηλωθεί, έστω αν στο επόμενο έτος που ήταν ζημιογόνο αυτή δεν δηλώθηκε ως μεταφερόμενη, το σύνολο των ζημιών παλαιότερων ετών, συμψηφίζεται διαδοχικά εντός της πενταετίας, δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις με τη μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημιά.»

Επειδή, με την ΠΟΛ.1088/2016, με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1-4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013, περί μεταφοράς ζημιών», ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι : «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται τόσο για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις), όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013. […] Περαιτέρω και δεδομένου ότι από τον νόμο δεν τίθεται κανένας περιορισμός σχετικά με την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, συνάγεται ότι δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στην επόμενη πενταετία έχουν τα αναφερόμενα πιο πάνω πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ο συμψηφισμός των ζημιών γίνεται μόνο με μελλοντικά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι με άλλα εισοδήματα του φυσικού προσώπου, όπως μισθούς και συντάξεις, ενοίκια ακινήτων, κ.λπ. του ίδιου φορολογικού έτους.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 περί μεταφοράς ζημιών εφαρμόζονται για φορολογικές ζημίες που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά. Επομένως, προκειμένου για ζημίες που προέκυψαν σε χρήσεις με έναρξη πριν την 1.1.2014, θα έχουν εφαρμογή οι προϋποθέσεις των διατάξεων εκείνων που ίσχυαν κατά τον χρόνο που γεννήθηκαν οι υπόψη ζημίες, ήτοι των άρθρων 4 και 61 του ν. 2238/1994. […]

Χρόνος μεταφοράς ζημίας

Η μεταφορά της ζημίας πρέπει, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, να γίνεται διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη μέχρι να καλυφθεί πλήρως, συμψηφίζοντας τις ζημιές αυτές υποχρεωτικά στο πρώτο φορολογικό έτος στο οποίο θα προκύψουν κέρδη. Αν μετά την παρέλευση της πενταετίας μένει ακάλυπτο ποσό, αυτό χάνεται. Επίσης, η ζημία συμψηφίζεται διαδοχικά με μελλοντικά κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών και όχι με κέρδη των προηγούμενων. […].

Προϋποθέσεις μεταφοράς ζημίας

Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη με βάση τις νέες διατάξεις δεν τίθενται οι προϋποθέσεις που ίσχυαν με τον προγενέστερο Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν. Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική).

Ως ζημία, με σκοπό τον συμψηφισμό της στα επόμενα φορολογικά έτη, λαμβάνεται είτε αυτή που εμφανίζεται στα βιβλία της επιχείρησης είτε αυτή που προκύπτει από την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή με βάση δικαστική απόφαση.

Ομοίως, όσον αφορά στα φορολογικά έτη με τα κέρδη των οποίων μεταφέρεται για συμψηφισμό η ζημία, δεν απαιτείται πλέον η μεταφορά αυτή να πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, όπως ίσχυε με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του ν. 2238/1994

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – ΦΕΚ Α’ 170/26-7-2013), ορίζεται ότι : «1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων.»

Επειδή με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, συνάγεται ότι, το σύνολο των ζημιών παλαιότερων ετών ατομικής επιχείρησης, ακόμη και αν στο επόμενο έτος που ήταν ζημιογόνο, αυτή δε δηλώθηκε ως μεταφερόμενη, συμψηφίζεται διαδοχικά εντός της πενταετίας, εφόσον σε κάθε έτος έχει δηλωθεί η προκύπτουσα ζημία του έτους και δεν απαιτείται να υποβληθούν συμπληρωματικές δηλώσεις με την μεταφερόμενη σε κάθε έτος ζημία.

Επειδή, με βάση τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο προσφεύγων με τις αριθμ /10-7-2015 και /08-07-2016 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015, αντίστοιχα, δήλωσε ζημίες από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 5.987,39€ και 12.809,86€, αντίστοιχα, ήτοι, σύνολο ζημιών προηγούμενων ετών ύψους 18.797,25 €. Συνεπώς με βάση το ως άνω με αριθ. ΔΕΑΦ Α 1047465 ΕΞ 2016/24.3.2016, έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, το σύνολο των ζημιών των προηγούμενων φορολογικών ετών 2014 και 2015, ύψους 18.797,25€, θα πρέπει να συμψηφιστεί με τα προσδιορισθέντα από τον έλεγχο κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογικού έτους 2016, ύψους 29.541,48 €. Μετά τον ανωτέρω συμψηφισμό, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του έτους αυτού, διαμορφώνεται ως κάτωθι:
 

Φορολογητέο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογικού έτους 2016 βάσει ελέγχου 29.541,48
Μείον συνολικές ζημίες προηγούμενων ετών -18.797,25
Τελικό φορολογικό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 10.744,23
Εισόδημα από τόκους – μερίσματα- δικαιώματα 0,03
Εισόδημα από μισθωτή εργασία-συνταξεις 9.036,88
Συνολικό φορολογητέο εισόδημα 19.781,14

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν προβάλλει κανένα ισχυρισμό ως προς τις λοιπές πράξεις προσδιορισμού Φ.Π.Α. και προστίμου Φ.Π.Α. άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, των φορολογικών ετών 2016 και 2017, η παρούσα ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, μόνο ως προς την τροποποίηση της με αριθμ /10-7-2020 οριστικής πράξης προσδιορισμού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου /07-09-2020 ενδικοφανούς προσφυγής του ΤΟΥ » με ΑΦΜ:

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος βάσει της παρούσας απόφασης:

-Επί της με αριθ /10-7-2020 οριστικής πράξης προσδιορισμού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016.
 

Ανάλυση φορολογητέου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Φορολογητέο εισόδημα Υπόχρεου 9.036,91 38.578,39 19.781,14 10.744,23
συζύγου 4.404,08 3.286,78 3.286,78 -1.117,30
φόρος πιστωτικό ποσό        
Χρεωστικό ποσό   8.573,99 2.451,85 2.451,85
Μείον φόρος που παρακρατήθηκε 190,00 190,00 190,00 0,00
Μείωση επιστροφής φόρου -1,50 -1,50 -1,50 0,00
Σύνολο χρεωστικού ποσού φόρου εισοδήματος -188,50 8.385,49 2.263,35 2.451,85
Πρόστιμο άρθρου 58 ν. 4174/2013   4.287,00 1.225,93 1.225,93
Εισφορά αλληλεγγύης   1.233,60 171,19 171,19
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 0,00
Σύνολο φόρου για καταβολή 461,50 14.556,09 4.310,47 3.848,97

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. φορολογικού έτου 2016 θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ

-Επί της με αριθ /10-7-2020 οριστικής πράξης προσδιορισμού εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.
 

  ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Σύνολο χρεωστικού ποσού φόρου εισοδήματος -56,64 -40,04 -40,04 16,60
Πρόστιμο άρθρου 58 ν. 4174/2013   8,30 8,30 8,30
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 0,00
Σύνολο φόρου για καταβολή 593,36 618,26 618,26 24,90

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. φορολογικού έτου 2017 θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ.

Επί της υπ’ αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 1/7/2016 – 30/09/2016
 

  ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο 3.771,42 0,00 0,00 -3.771,42
Χρεωστικό υπόλοιπο   120,67 120,67 120,67
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013   60,34 60,34 60,34
Σύνολο φόρου για καταβολή   181,01 181,01 181,01
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 3.771,42 0,00 0,00 -3.771,42

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ

Επί της υπ’ αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 1/10/2016 – 31/12/2016
 

  ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο 6.595,98     -6.595,98
Χρεωστικό υπόλοιπο   5.927,70 5.927,70 5.927,70
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013        
Σύνολο φόρου για καταβολή   5.927,70 5.927,70 5.927,70
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 6.595,98 0,00 0,00 -6.595,98

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ

Επί της υπ’ αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/03/2017
 

  ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο 6.488,42      
Χρεωστικό υπόλοιπο   686,47 686,47 686,47
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013   53,79 53,79 53,79
Σύνολο φόρου για καταβολή   740,26 740,26 740,26
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 6.488,42 0,00 0,00 -6.488,42

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ

Επί της υπ’ αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 1/4/2017 – 30/06/2017
 

  ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο 5.568,99 0,00 0,00 -5.568,99
Χρεωστικό υπόλοιπο   919,43 919,43 919,43
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013   459,72 459,72 459,72
Σύνολο φόρου για καταβολή   1.379,15 1.379,15 1.379,15
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 5.568,99 0,00 0,00 -5.568,99

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ

Επί της υπ’ αριθμ /10-07-2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 1/10/2017 – 31/12/2017
 

  ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Πιστωτικό υπόλοιπο 7.521,52     -7.521,52
Χρεωστικό υπόλοιπο   5.774,83 5.774,83 5.774,83
Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013        
Σύνολο φόρου για καταβολή   5.774,83 5.774,83 5.774,83
Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 7.521,52 0,00 0,00 -7.521,52

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ

Επί της υπ’αρίθμ /10-07-2020 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του Ν.4174/2013, φορολογικού έτους 2016
 

Ποσό προστίμου ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Πρόστιμο για μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών συνολικής καθαρής αξίας 53.221,94 €, πλέον Φ.Π.Α. 12.605,72€ 6.302,86 (12.605,72 x 50%) 6.302,86 (12.605,72 x 50%)

Επί της υπ’αρίθμ /10-07-2020 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του Ν.4174/2013, φορολογικού έτους 2017
 

Ποσό προστίμου ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Πρόστιμο για μη έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών συνολικής καθαρής αξίας 34.609,44 €, πλέον Φ.Π.Α. 8.306,26€ 4.153,13 (8.306,26 x 50%) 4.153,13 (8.306,26 x 50%)

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον υπόχρεο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της

Πηγή