Καταλογισμός ΦΠΑ λόγω μη αναγνώρισης πράξεων ως σχετιζομένων με ακίνητα στο εξωτερικό – άρ. 14 παρ. 4 ν. 2859/2000 – Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων – Αίτηση επιστροφής Πηγή