Θεσσαλονίκη, 28.01.2021
Αριθμός απόφασης: 223


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 – ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 – Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ. Β’) /27.04.2017).

2. Την Εγκύκλιο ΠΟΛ.1069/2017 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 10.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της , ΑΦΜ , κατά της με αριθμό 12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου έτους φορολογίας 2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 

5. Τη με αριθμό 12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου έτους φορολογίας 2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 – Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από ….10.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της, ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την υπ’ αριθμ 12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος ποσού 2.962,00€ πλέον δημοτικού φόρου ποσού 88,86€ και πρόσθετου φόρου ποσού 3.050,86€ ήτοι σύνολο φόρου 6.101,72€ λόγω άρσης της απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που έλαβε για την αγορά ακινήτου ως α’ κατοικίας (Ν. 1078/1980), με το με αριθμό 04.2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης

Η ανωτέρω οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου εκδόθηκε βάσει της από 12.2019 Έκθεσης Ελέγχου Φόρου Μεταβίβασης ακινήτου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ κατόπιν της με αριθμό 10.2019 εντολής ελέγχου υποθέσεων Φορολογίας Κεφαλαίου του Προϊσταμένου της.

Από τη φορολογική αρχή άρθηκε η απαλλαγή α’ κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που έλαβε η προσφεύγουσα για την αγορά ενός διαμερίσματος τρίτου ορόφου εμβαδού καθαρού 63,09 τ.μ. με τακτοποιηθέντες ημιυπαίθριους χώρους κύριας χρήσης εμβαδού 12,70 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,340% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 7.357,79 τ.μ. ευρισκόμενου επί της οδού στη Δημοτική Κοινότητα της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου Αμπελοκήπων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η προσφεύγουσα ζήτησε και πήρε απαλλαγή α’ κατοικίας βάσει του ν. 1078/1980 για το ποσό των 98.733,69€ ούσα σε διάσταση και έχοντας καταθέσει τη με αριθμό 43185/19.12.2012 αγωγή διαζυγίου. Η φορολογική αρχή με τη με αριθμό 09.2019 πρόσκληση ζήτησε από την προσφεύγουσα να της προσκομίσει την απόφαση λύσης του γάμου της, εντούτοις αυτή δεν ανταποκρίθηκε στην τασσόμενη προς τούτο προθεσμία.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:

– Άσκησε εμπρόθεσμα την υπό κρίση προσφυγή, καθώς έλαβε γνώση της έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης, την 09.2020. Συγκεκριμένα, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του γεννηθέντος την 2018 δίδυμου τέκνου του γιου της, μετοίκησε στην ΞΑΝΘΗ, ώστε να συνδράμει στη φροντίδα των δύο άλλων τέκνων του.

– Δεν υφίσταται ο λόγος άρσης της απαλλαγής α’ κατοικίας, καθόσον εκδόθηκε το διαζύγιο.

Ως προς το εμπρόθεσμο της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 49 του Ν.4223/2013 και με την υποπαρ.Δ.2 περ.14 του άρθρου 1 του Ν.4254/2014 ορίζεται ότι;

«Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση, ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης.

Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοση της και πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημα του. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης».

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. Εάν η πράξη αφορά φυσικό πρόσωπο, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
………………………………….
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου,
………………………………….
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα».

Επειδή, στην ΠΟΛ 1180/2018 «Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης» διευκρινίζεται ότι:
3. Επιπλέον, με τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 66 του ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) σχετικά με την προθεσμία άσκησης της δικαστικής προσφυγής, ορίζεται ότι στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές η προσφυγή ασκείται εντός τριάντα ημερών και η προθεσμία για την άσκησή της αρχίζει, σε περίπτωση ρητής πράξης, από την κατά νόμο επίδοση της πράξης σε αυτούς τους οποίους αφορά ή σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνεται και από την ΕΣΔΑ (άρθρα 6 και 13) το δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας από τα Δικαστήρια αποτελεί θεμελιώδες συνταγματικό δικαίωμα υπό τη διατύπωση της «δίκαιης δίκης», αποτελεί δε θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου (σχετ. και η Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του άρθρου 5 του ν.4174/2013). Επισημαίνεται, εξάλλου, ότι, κατά τη νομολογία του ΕΔΔΑ (Απόφαση ΕΔΔΑ της 22.4.2010, Καμβύσης κατά Ελλάδας (αρ. προσφυγής 2735/2008), η απλή πιθανολόγηση ως προς την ημερομηνία από την οποία άρχισε να τρέχει η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου βοηθήματος, χωρίς να έχει προσδιορισθεί πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία ο χρόνος κατά τον οποίο ο προσφεύγων λαμβάνει πράγματι γνώση της ένδικης πράξης, συνιστά παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, εφόσον φράσσει στην πράξη την πρόσβασή του στην κατ’ ουσίαν εξέταση της υπόθεσής του.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι, με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ., εισάγεται μεν τεκμήριο νόμιμης κοινοποίησης σε περίπτωση κοινοποίησης με συστημένη επιστολή, το οποίο όμως, ως μαχητό, ανατρέπεται σε περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης λαμβάνει χώρα αποδεδειγμένα, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης παραλαβής από τα ΕΛ.ΤΑ., μετά την πάροδο του δεκαπενθημέρου του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, δεν θίγεται το δικαίωμα του φορολογουμένου να ασκήσει εντός της νόμιμης προθεσμίας προσφυγή (ενδικοφανή ή δικαστική), η οποία αφετηριάζεται από την επομένη της κοινοποίησης και όχι από την επομένη της παρόδου του δεκαπενθημέρου του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση η με αρ 12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Μεταβίβασης ακινήτου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ απεστάλη στην προσφεύγουσα στις 12.2019 με την υπ’ αριθμ. πρωτ συστημένη επιστολή (RE ) στην οδό , στη Θεσσαλονίκης τελευταία δηλωθείσα στο σύστημα taxis υποσύστημα μητρώου ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας της προσφεύγουσας.

Επειδή, η ανωτέρω αναφερόμενη επιστολή επιστράφηκε στη φορολογική αρχή από τα ΕΛΤΑ με την ένδειξη «αζήτητο», καθώς η προσφεύγουσα δεν την παρέλαβε, επειδή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του γεννηθέντος την 2018 δίδυμου τέκνου του γιου της που μάλιστα υποβλήθηκε σε δύο καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις την 2019 και την 2019, όπως προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις του Ωνάσειου Καρδιουχειρουργικού κέντρου μετοίκησε προσωρινά στην Ξάνθη, ώστε να συνδράμει στη φροντίδα των δύο άλλων τέκνων του.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3α του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι:
«3α. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει τη Φορολογική Διοίκηση για μεταβολές στα στοιχεία εγγραφής ή έναρξής του με την υποβολή δήλωσης μεταβολών στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πραγματοποίηση της μεταβολής.
Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε προθεσμία.
Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της».

Επειδή, η αρχή της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές.

Επειδή, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν υπό το φως της αρχής της χρηστής διοίκησης και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε η ευρύτερη οικογένεια της προσφεύγουσας, γίνεται αποδεκτός ο προβαλλόμενος λόγος της μη γνώσης της ταχυδρομικά αποσταλείσας προσβαλλόμενης πράξης, ως αποτέλεσμα προσωρινής μετοίκησης, χωρίς μεταφορά του νοικοκυριού της.

Επειδή, η προσφεύγουσα έλαβε πραγματικά και αποδεδειγμένα γνώση της προσβαλλόμενης πράξης την 2020, όταν προσήλθε στη φορολογική αρχή και παρέλαβε αντίγραφό της.

Ως εκ τούτου, ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας κρίνεται βάσιμος, γίνεται αποδεκτός και η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή κρίνεται ότι έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα.

Ως προς την άρση της απαλλαγής α’ κατοικίας

Επειδή, με το άρθρο 1 του ν.1078/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι:
«1. Συμβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου από έγγαμο απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων ……………………………….Την απαλλαγή του άγαμου δικαιούται και ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση και έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο της αγοράς. Αν έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της οικογένειας, δικαιούται απαλλαγή ως έγγαμος. Αν δεν λυθεί ο γάμος με διαζύγιο μέσα σε πέντε (5) έτη από την αγορά, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
…………………………………
8. Αν χορηγήθηκε απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις, επιβάλλεται σε βάρος του αγοραστή, εκτός από τον αναλογούντα κύριο φόρο, και πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) επί του κυρίου φόρου. Ο κύριος φόρος υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης με εφαρμογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του ακινήτου του χρόνου της απαλλαγής είναι μεγαλύτερος. Ο ανωτέρω πρόσθετος φόρος δεν μπορεί να μειωθεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’)»

Επειδή, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου από τη Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ άρθηκε η απαλλαγή α’ κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου που έλαβε η προσφεύγουσα ούσα σε διάσταση για την αγορά στις ….04.2014 (με το υπ’ αριθ 04.2014 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης ) ενός διαμερίσματος τρίτου ορόφου εμβαδού καθαρού 63,09 τ.μ. με τακτοποιηθέντες ημιυπαίθριους χώρους κύριας χρήσης, εμβαδού 12,70 τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,340% εξ αδιαιρέτου, επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 7.357,79 τ.μ., ευρισκόμενου επί της οδού στη Δημοτική Κοινότητα της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, του Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθόσον η προσφεύγουσα δεν ανταποκρίθηκε στη με αριθμό 09.2019 πρόσκληση της φορολογικής αρχής για προσκόμιση της απόφασης λύσης του γάμου της βάσει του άρθρου 1 του ν. 1078/1980.

Επειδή, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα προσκόμισε αντίγραφο της με αριθμό /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου της με τον , εντός 5 ετών από την αγορά του ακινήτου, καθώς και αντίγραφο του με αριθμό … πιστοποιητικού περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων κατά της ανωτέρω απόφασης.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω δε συντρέχει ο λόγος άρσης της χορηγηθείσας στην προσφεύγουσα απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της γίνεται αποδεκτός.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό πρωτ /02.10.2020 ενδικοφανούς προσφυγής της, ΑΦΜ και την ακύρωση της υπ’ αρ 12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Με αριθμό 12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Μ.Α. του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.
 

  Βάσει ελέγχου Βάσει απόφασης
Κύριος φόρος 2.962,00€ 0,00
Δημοτικός φόρος 88,86€ 0,00
Πρόσθετος φόρος 3.050,86€ 0,00
Συνολικό ποσό 6.101,72€ 0,00

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α8- ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

Πηγή