Διαβούλευση για τη διενέργεια, ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σε ΕΥΡΩ, για την εκτέλεση του έργου: «Δημιουργία πλατφόρμας ενδοδικτυακής επικοινωνίας»

Αναλυτική περιγραφή

Πηγή