Τα νέα του ΕΣΠΑ

Διαδικασία ενσωμάτωσης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στα εθνικά στρατηγικά κείμενα – Η πορεία της Ελλάδας

31/3/2021

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών #EUMRSWeek, ο κ. Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εθνικός Συντονιστής για τα ΕΔΕΤ της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), συμμετείχε στο διαδικτυακό, δια-μακροπεριφερειακό εργαστήριο για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των εμβληματικών προτεραιοτήτων των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ και παρουσίασε την πορεία της διαδικασίας ενσωμάτωσης των εμβληματικών προτεραιοτήτων της EUSAIR στα εθνικά στρατηγικά κείμενα της Ελλάδας.

Η διαδικασία ενσωμάτωσης αναφέρεται στη συμπερίληψη των εμβληματικών στόχων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα της ΕΕ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 και αποτελεί κύρια προτεραιότητα όλων των εμπλεκόμενων φορέων των στρατηγικών.

Αφετηρία της διαδικασίας ενσωμάτωσης και κρίσιμο σημείο της πορείας της υπήρξε η Διακήρυξη της Κατάνια (2018), όπου οι εθνικές και περιφερειακές αρχές κλήθηκαν να συνεργαστούν αρμονικά για την από κοινού συμφωνία των μακροπεριφερειακών προτεραιοτήτων, που θα συμπεριληφθούν στα προγράμματα της ΕΕ και στα στρατηγικά σχέδια των προ-ενταξιακών χωρών. Έπειτα από μία σύντομη ιστορική αναδρομή και αναφορά στη Διακήρυξη της Κατάνια, ο Εθνικός Συντονιστής της EUSAIR, κ. Ιωάννης Φίρμπας, αναφέρθηκε στις σημαντικότερες προκλήσεις, που αντιμετωπίστηκαν για την υιοθέτηση των προτεραιοτήτων της EUSAIR και παρουσίασε ως παράδειγμα τους εμβληματικούς στόχους (flagships) του Πυλώνα Ι της Γαλάζιας Ανάπτυξης, που βρίσκεται υπό το συντονισμό της Ελλάδας σε συνεργασία με το Μαυροβούνιο.

Στη συνέχεια, ο κ. Φίρμπας, ανέλυσε τα βήματα της διαδικασίας ενσωμάτωσης. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση προτεραιοτήτων της στρατηγικής στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης της νέας προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2021-2027). Ακολουθεί η κατά το δυνατόν ευρύτερη συμπερίληψη των εμβληματικών στόχων της μακροπεριφέρειας στα εθνικά περιφερειακά και τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα και τέλος η προώθηση με συντονισμένο τρόπο κατάλληλων προσκλήσεων για την ένταξη/επιλογή των προτεινόμενων έργων κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων της νέας περιόδου από τις συμμετέχουσες χώρες.

Η υλοποίηση των παραπάνω σταδίων για την Ελλάδα, επιτυγχάνεται μέσω μίας σειράς συναντήσεων μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και επιτελικών δομών των εθνικών προγραμμάτων, των εθνικών συντονιστών στην EUSAIR και των εθνικών εκπροσώπων των Πυλώνων της στρατηγικής και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων της EUSAIR. Έχοντας πραγματοποιήσει με επιτυχία την πρώτη ενημερωτική συνάντηση των διαχειριστικών και επιτελικών αρχών, τον Σεπτέμβρη του 2020, με στόχο την πληροφόρηση σχετικά με τις εμβληματικές προτεραιότητες των πυλώνων, την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων με τους εθνικούς στόχους και τη συζήτηση γύρω από τις μεθόδους ενσωμάτωσης, η Ελλάδα έχει προγραμματίσει τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, ορίζοντας τη δεύτερη συνάντηση των εν λόγω φορέων, με θέμα την εξειδίκευση των προτεραιοτήτων για ενσωμάτωση στα επιχειρησιακά προγράμματα, για τον Απρίλιο του 2021.

Επιπλέον, ο Εθνικός Συντονιστής της EUSAIR αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόκληση που αποτελεί η διαδικασία ενσωμάτωσης και αφορά στην εφαρμογή της διαδικασίας τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από τις προ-ενταξιακές χώρες της στρατηγικής. Στόχος όλων των χωρών που εμπλέκονται στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα πρέπει να συνεχίσει να είναι η στενή συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας και η διασφάλιση των προϋποθέσεων αποτελεσματικής υλοποίησης των στόχων και των δράσεων της EUSAIR.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση του, ο κ. Φίρμπας παρουσίασε την ιδέα της δημιουργίας ενός δικτύου επικοινωνίας των διαχειριστικών και δημόσιων αρχών, με στόχο το βέλτιστο συντονισμό και από κοινού σχεδιασμό της διαδικασία ενσωμάτωσης, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών του μέλλοντος.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/4/2021

Πηγή