Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. η απόφαση Α.1190/30.12.2022 με την οποία τροποποιείται η απόφαση Α.1098/13-7-2022, που έχει ως θέμα: «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/ ;POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας – υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ».

Σύμφωνα με την νέα απόφαση η τροποποίηση γίνεται λόγω της ανάγκης διασύνδεσης των ΦΗΜ με τα EFT/POS τερματικά, για τη διασφάλιση της έκδοσης των φορολογικών συναλλαγών μέσω της πληρωμής με κάρτα για την ;αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών ;και την περιστολή της φοροδιαφυγής

Αναλυτικά με απόφαση Α.1190/30.12.2022 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

Τροποποιούνται τα άρθρα 3,4 και το Παράρτημα της Α.1098/13-7-2022 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1098/13-7-2022, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών ;αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS).

3.1. Το Πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFTPOS) περιγράφεται στο ;παράρτημα.

3.2. Τα EFTPOS που εφαρμόζουν το παρόν πρωτόκολλο, δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα για χρεωστικές συναλλαγές, δηλαδή για πληρωμές με κάρτα. ;Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να εισάγεται με πληκτρολόγηση, το ποσό πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών ;συναλλαγών. Στην ειδική περίπτωση όπου έχει ήδη εκδοθεί από τον ΦΗΜ λογιστικό στοιχείο (απόδειξη λιανικών ;συναλλαγών ή τιμολόγιο) για το οποίο αναμένεται μεταγενέστερη πληρωμή από το EFTPOS, αυτό το λογιστικό ;στοιχείο προφορτώνεται στο EFTPOS από τον ΦΗΜ. Το ;EFTPOS έχει την δυνατότητα στην συνέχεια να πραγματοποιήσει μία ή περισσότερες συναλλαγές, για κάθε ;ένα από τα προφορτωμένα λογιστικά στοιχεία, χωρίς ;ωστόσο το αλγεβρικό σύνολο των συναλλαγών αυτών ;να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του συγκεκριμένου ;προφορτωμένου λογιστικού στοιχείου. Το EFTPOS έχει ;επίσης την δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό, για την ;εξόφληση περισσοτέρων του ενός προφορτωμένων λογιστικών στοιχείων, με μία μόνο χρεωστική συναλλαγή, ;τηρουμένου πάντοτε του περιορισμού της μη πληκτρο-λόγησης ποσού. Σε όλες τις περιπτώσεις, επιτρέπεται ;ωστόσο, η ρύθμιση του πλήθους δόσεων στο EFTPOS. ;Τα EFTPOS επιτρέπεται να πραγματοποιούν αυτόνομα ;τις πιστωτικές συναλλαγές, δηλαδή επιστροφές ποσών ;σε κάρτα, οι οποίες τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα ;εκδοθέντα παραστατικών πωλήσεων. Τα EFTPOS πραγματοποιούν αυτόνομα τις προεγκρίσεις.

3.3. Σε περίπτωση προσωρινής βλάβης του ΦΗΜ, ή ;σε περίπτωση προσωρινής βλάβης της διασύνδεσης ;EFTPOS-ΦΗΜ «βλάβη υποδομής», ο κάτοχος του ΦΗΜ ;δηλώνει την προσωρινή βλάβη στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ «esend». Το EFTPOS επικοινωνεί ηλεκτρονικά με το ΠΣ ΦΗΜ «esend», το οποίο του δίνει την εντολή ;να ενεργοποιήσει την δυνατότητά πληκτρολόγησης του ;ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών. Η ενεργοποίηση της δυνατότητας πληκτρολόγησης του EFTPOS λόγω βλάβης υποδομής για την εισαγωγή ποσού πληρωμής στην περίπτωση χρεωστικών ;συναλλαγών, έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) ώρες ;και επιτρέπεται το πολύ για μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Η απελευθέρωση του πληκτρολογίου του EFTPOS λόγω βλάβης ΦΗΜ για την εισαγωγή ποσού πληρωμής ;στην περίπτωση χρεωστικών συναλλαγών, για όλες τις ;υπόχρεες επιχειρήσεις, έχει μέγιστη διάρκεια είκοσι ;τέσσερις (24) ώρες. Για τις επιχειρήσεις που ασκούν τη ;δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις ;χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, η απελευθέρωση του ;πληκτρολογίου του EFTPOS έχει μέγιστη διάρκεια πέντε ;(5) ημέρες, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

Σε κάθε περίπτωση δεν αναιρείται η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ;Α.1138/2020 (Β’ 2470) κοινή απόφαση του Υπουργού ;Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3.4. Δεν εφαρμόζεται το παρόν πρωτόκολλο σε ;EFTPOS, αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ;ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ. Επιτρέπεται επίσης η ;διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFTPOS χωρίς σύνδεση ;ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται το παρόν ;πρωτόκολλο.

Άρθρο 4

Ισχύς της Απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2023.

Παράρτημα

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την Α.1098/13-7-2022 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει

———–

Υπενθιμίζουμε ότι με Δ.Τ. του Υπ.Οικονομικών είχε ήδη ανακοινωθεί η συγκεκριμένη τροποποίηση :

Με δεύτερη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη σχετική διαβούλευση και τις δοκιμές υλοποίησης από τους κατασκευαστές, επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διασύνδεσης μεταξύ ΦΗΜ και EFT/POS τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών, όπως καθορίστηκαν με την Α.1098/13-7-2022 και ισχύουν από 1.1.2023.

Τα κύρια σημεία της επικαιροποίησης είναι η βελτίωση της κρυπτογράφησης στην επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών και ο τρόπος χειρισμού των πιθανών βλαβών είτε στον ΦΗΜ είτε στην υποδομή σύνδεσης των δύο συσκευών.

Η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα EFT/POS αποσκοπεί στη διευκόλυνση διενέργειας συναλλαγών με κάρτες πληρωμών με ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων από την έκδοση αποδείξεων λιανικής μέσω ΦΗΜ.

Η ΑΑΔΕ παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους φορείς, ώστε οι προδιαγραφές διασύνδεσης ΦΗΜ και POS να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και οι επιχειρήσεις να διασυνδέσουν τους ΦΗΜ με τα POS που διαθέτουν έγκαιρα, σύμφωνα και με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή