Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2022
Αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1119/οικ. 16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected] (για θέματα αδειών και καθορισμού ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού)

ΘΕΜΑ: Ν. 5003/2022 «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 230) – Λοιπά θέματα.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 5003/2022 (Α’ 230) «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ρυθμίσεις εξομάλυνσης της εκλογικής διαδικασίας κατοίκων εξωτερικού και λοιπές ρυθμίσεις».

Όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Άρθρο 69 ν. 5003/2022: Καθορισμός ποσοστού κάλυψης θέσεων στον κύκλο κινητικότητας – Προσθήκη παρ. 6 στο άρ. 4 του ν. 4440/2016.

Στο άρ. 4 του ν. 4440/2016 περί καθορισμού ποσοστού κάλυψης θέσεων, προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του τελευταίου, η οποία εκδίδεται πριν από την έναρξη κάθε κύκλου κινητικότητας, δύναται να καθορίζεται αποκλειστικά για τον κύκλο κινητικότητας που ακολουθεί μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των θέσεων από αυτό που ορίζεται στην παρ. 4 για ορισμένους κλάδους και ειδικότητες του υπουργείου και των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του συναρμόδιου Υπουργού.».

Με την ανωτέρω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύπτονται από συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες προσωπικού σε κάθε φορέα, να καθορίζεται ποσοστό κάλυψης θέσεων άνω του 65%.
Διευκρινίζεται ότι το ποσοστό που θα καθορίζεται με την εν λόγω απόφαση, θα ισχύει αποκλειστικά για τον επόμενο της απόφασης κύκλο κινητικότητας. Με την εν λόγω ρύθμιση επιλύεται κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό το επαναλαμβανόμενο αίτημα διαφόρων φορέων για την εξαίρεση του συνόλου του προσωπικού του ή ορισμένων κατηγοριών και κλάδων από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Με την προβλεπόμενη ΚΥΑ, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί προ της έναρξης του κύκλου κινητικότητας, θα ορίζονται αιτιολογημένα για ποιες κατηγορίες και κλάδους προσωπικού απαιτείται αυξημένο ποσοστό κάλυψης, ήτοι μεγαλύτερο του 65% που προβλέπεται οριζοντίως στις διατάξεις του ν. 4440/2016, οπότε και εξασφαλίζεται τόσο η επαρκής στελέχωση του φορέα όσο και το δικαίωμα των υπαλλήλων να μετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με όρους εκ των προτέρων γνωστούς στους υποψηφίους και αποκλειστικά για τον επόμενο της εκδοθείσας ΚΥΑ κύκλο κινητικότητας. 

2. Άρθρο 71 ν. 5003/2022: Αιτήματα μετακίνησης υπαλλήλων και επίκληση λόγων υγείας – Τροποποίηση παρ. 2 άρ. 5 και παρ. 5 άρ. 7 του ν. 4440/2016.

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρ. 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είναι επταμελής και αποτελείται από τους εξής: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. ως Πρόεδρο που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ με τον αναπληρωτή του, β) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του, γ) έναν (1) νομικό σύμβουλο του ΝΣΚ που ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ με τον αναπληρωτή του, δ) τον αρμόδιο για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιου τομέα Γενικό Γραμματέα με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, ε) τον αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Γενικό Γραμματέα, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του οικείου Υπουργείου, στ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ζ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή του έναν (1) Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης.

Στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. και ένας (1) εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων μετατάξεων της παρ. 4, όπου συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.ΔΥ. Αν η Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση των αιτημάτων της παρ. 5 του άρθρου 7 για λόγους υγείας, δύναται να παρίσταται στη συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, για παροχή εξειδικευμένης γνώσης ιατρός που ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.».

2. Στην παρ. 5 του άρ. 7 του ν. 4440/2016 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) μετά το τέταρτο εδάφιο, σύμφωνα με την παραπάνω προσθήκη, προστίθενται νέα εδάφια πέμπτο και έκτο και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό ή την πρόσληψή του, διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς και η επιμέλεια, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας. Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δόκιμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι λόγοι υγείας, των οποίων γίνεται επίκληση, είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Αποσπάσεις, οι οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής για μια ή και περισσότερες φορές και για όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο.».

3. Στην παρ. 3 του άρ. 71 του ν. 5003/2022 προβλέπεται ότι οι διατάξεις της παρ. 5 του 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 71 του ν. 5003/2022 «…εφαρμόζεται και για όσες αιτήσεις εκκρεμούν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) και δεν έχουν εξεταστεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης για λόγους υγείας, για τις οποίες έχει ήδη γνωμοδοτήσει η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εξαίρεση τις ανανεώσεις αποσπάσεων για λόγους υγείας δοκίμων υπαλλήλων, για τις οποίες απαιτείται η εκ νέου υποβολή αιτήματος των ενδιαφερομένων στην ΚΕΚ.».

Από την ανωτέρω διάταξη της παρ. 5 του άρ. 7 του ν. 4440/2016 όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, προκύπτουν τα ακόλουθα:

– Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) εκτιμά αν για την εξέταση ορισμένων αιτημάτων για σοβαρούς λόγους υγείας απαιτείται η παροχή εξειδικευμένης γνώσης από ιατρό που ανήκει οργανικά στο Υπουργείο Εσωτερικών, οπότε και προσκαλείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

– Για την απόδειξη των αναφερόμενων στην αίτηση προς την ΚΕΚ λόγων υγείας, απαιτείται η προσκόμιση εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές, π.χ. πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ (υποχρεωτικό για γονείς, προαιρετικό για αιτούντα ή λοιπά πρόσωπα) ή ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία ή άλλους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

– Ως δόκιμος λογίζεται ο υπάλληλος για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί η σχετική πράξη μονιμοποίησής του, δηλαδή, δεν αρκεί να έχει συμπληρωθεί διετία από το διορισμό.

– Οι επικαλούμενοι στην αίτηση λόγοι υγείας πρέπει να έχουν προκύψει μετά το διορισμό του δοκίμου υπαλλήλου, δηλαδή επιγενόμενοι του διορισμού λόγοι υγείας.

– Οι επιγενόμενοι ή μη επικαλούμενοι λόγοι υγείας αφορούν τόσο τον ίδιο τον υπάλληλο όσο και οποιοδήποτε πρόσωπο για τους λόγους υγείας του οποίου κατατίθεται η αίτηση απόσπασης ή μετάταξης για λόγους υγείας.

– Διευκρινίζεται ότι η κατά τα ανωτέρω επανυποβολή αιτήσεων αφορά αποκλειστικά τις αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης για σοβαρούς λόγους υγείας και όχι τις αιτήσεις απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης ή αμοιβαίας μετάταξης.

– Διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης για σοβαρούς λόγους υγείας, κατόπιν αιτήσεων για τις οποίες η ΚΕΚ έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά σε συνεδρίαση που έλαβε χώρα πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι για όσες αιτήσεις κατατέθηκαν και εξετάστηκαν έως και 31 Οκτωβρίου 2022, ολοκληρώνονται σύμφωνα με όσα ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου (14/12/2022).

– Στις περιπτώσεις ανανέωσης της απόσπασης δοκίμων υπαλλήλων, δεν είναι δυνατή μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 5003/2002, ήτοι μετά τις 14/12/2022 η απευθείας ανανέωση αυτής από τον φορέα υποδοχής βάσει αποσπάσματος πρακτικού που χορηγεί η Υπηρεσία μας (σχετική η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/430/οικ.2631/17-1- 2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ). Απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των ενδιαφερομένων προς την ΚΕΚ, η οποία θα εξεταστεί βάσει του ισχύοντος κατά τη συνεδρίαση νομοθετικού πλαισίου.

– Σε περίπτωση που ο δόκιμος υπάλληλος έχει στο μεταξύ μονιμοποιηθεί, οφείλει να προσκομίσει στο φορέα υποδοχής ΠΥΜ από τον φορέα προέλευσης, στο οποίο να αναφέρεται ρητά η πράξη μονιμοποίησης του υπαλλήλου. Το εν λόγω ΠΥΜ θα επισυνάπτει ο φορέας υποδοχής στο αίτημά του προς την Υπηρεσία μας για χορήγηση αποσπάσματος πρακτικού.

– Για τις εκκρεμείς αιτήσεις στην ΚΕΚ, παρακαλούνται οι αιτούντες για την προσκόμιση εκείνων των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, όπως τροποποιήθηκαν ανωτέρω με τις διατάξεις του ν. 5003/2022, ιδίως για τους δόκιμους υπαλλήλους απαιτείται επικαιροποιημένο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει αν οι υπάλληλοι έχουν διοριστεί βάσει επικαλούμενων λόγων υγείας καθώς και τυχόν πράξη μονιμοποίησης εφόσον αυτή έχει εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ιδιαίτερα σοβαρών λόγων υγείας θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή.

– Το υπόδειγμα της αίτησης για απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας έχει επικαιροποιηθεί βάσει των τροποποιήσεων των διατάξεων και έχει εκ νέου αναρτηθεί στην διαδρομή https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk saf.html

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στις διατάξεις των άρθρων 104 έως 107 του ν. 4622/2019 καθώς και στις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 4440/2016 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον διυπουργικό κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών. Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις αυτές, θεσπίστηκαν συμπληρωματικές ρυθμίσεις με τις διατάξεις του ν. 5033/2022, ως εξής:

1. Άρθρο 70 ν. 5003/2022: Μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών – Τροποποίηση παρ. 1 άρ. 5 του ν. 4440/2016.

Στην παρ. 1 του άρ. 5 του ν. 4440/2016 επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τρίτο εδάφιο η λέξη «αποφασίζει» αντικαθίσταται από τη λέξη «γνωμοδοτεί», β) μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται νέα εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 1, αφ’ ης ίσχυσε, διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου 16, συντονίζει και επιβλέπει την εφαρμογή του Ε.Σ.Κ. και αξιολογεί τα αιτήματα των φορέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη, καθώς και την αναγκαιότητα διενέργειας αποσπάσεων λόγω σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επίσης, γνωμοδοτεί για αιτήματα υπαλλήλων για συνυπηρέτηση, για αιτήματα υπαλλήλων για απόσπαση ή μετάταξη για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, για την ανακατανομή του προσωπικού σε υπηρεσίες του Δημοσίου μετά από αναδιάρθρωση υπηρεσιών, συγχώνευση φορέων ή μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φορέων και εν γένει για ζητήματα σχετικά με την πολιτική κινητικότητας και τη στελέχωση του Δημοσίου. Επιπλέον, η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας γνωμοδοτεί για τη μετάταξη υπαλλήλων στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης. Ειδικά για τη μετάταξη στον κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών δεν εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 και λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η βαθμολογία και η σειρά κατάταξης του υποψηφίου κατά την επιτυχή αποφοίτηση από το σχετικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, καθώς και η εμπειρία που έχει σε συνδυασμό με τις αιτήσεις προτίμησής του. Οι αιτήσεις προτίμησης λαμβάνονται υπόψη αλλά δεν δεσμεύουν τα αρμόδια όργανα ως προς τη γνωμοδότηση και την τελική απόφασή τους. Κατά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, για την αξιολόγηση των αιτημάτων των φορέων, καθώς και την τεκμηρίωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης.».

Για την μετάταξη στον διυπουργικό κλάδο ΠΕ Επιτελικών Στελεχών επισημαίνεται ότι όσοι υπάλληλοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών», επιλέγονται κατόπιν γνωμοδότησης της ΚΕΚ βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που ορίζει η παρ. 1 του αρ. 5 του ν. 4440/2016 καθώς και η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1086/οικ.16154/12.10.22 (ΑΔΑ: 67ΝΟ46ΜΤΛ6-Η91) υπουργική απόφαση.

2. Άρθρο 73 του ν. 5003/2022, Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών

Με το άρ. 73 του ν. 5003/2022 εισάγεται η εξής νέα ρύθμιση: «1. Υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ επιτελικών στελεχών και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) και άλλων παραγωγικών σχολών επιλέγονται κατά προτεραιότητα σε θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συντονισμού των Υπουργείων και των γραφείων της. 2. Υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το πρόγραμμα πιστοποίησης του κλάδου επιτελικών στελεχών, μετατάσσονται υποχρεωτικά στον κλάδο αυτόν. Αν με υπαιτιότητά τους δεν ολοκληρωθεί η μετάταξη στον κλάδο αυτό ή ανακληθεί η απόφαση μετάταξής τους κατόπιν αίτησής τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες τις αποδοχές που έλαβαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος πιστοποίησης και το χρονικό διάστημα αυτό δεν αποτελεί πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε συνέπεια.»

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται η κατά προτεραιότητα επιλογή των υπαλλήλων κλάδου ΠΕ επιτελικών στελεχών (ήτοι Αναλυτών Δημοσίων Πολιτικών, β) Νομοτεχνών και γ) Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής), και αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. σε θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Συντονισμού των Υπουργείων και των γραφείων της, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τους πλέον ικανούς και κατάλληλους υποψηφίους στις εν λόγω θέσεις ευθύνης. Η εν λόγω ρύθμιση λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ. 38 του ν. 4622/2019, σύμφωνα με τις οποίες ως Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Συντονισμού και των Γραφείων αυτής, επιλέγονται υπάλληλοι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης με βάση τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 73 του ν. 5003/2022 προβλέπεται ότι η μετάταξη στον κλάδο αυτόν, κατόπιν επιτυχούς αποφοίτησης από το σχετικό πρόγραμμα πιστοποίησης, είναι υποχρεωτική, η οποία και ολοκληρώνεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα δημόσιας διοίκησης Υπουργού, ήτοι του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 105 του ν. 4622/2019. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 106 του ν. 4622/2019 «Υπάλληλος που έχει διοριστεί ή μεταταχτεί στον κλάδο του παρόντος Κεφαλαίου δεν μπορεί να μεταταχτεί, αποσπαστεί, μετακινηθεί πριν παρέλθει πενταετία από την πράξη διορισμού ή μετάταξης στον κλάδο. Εξαιρέσεις από το προηγούμενο εδάφιο επιτρέπονται μόνο για εξαιρετικούς λόγους, οι οποίοι καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για θέματα δημόσιας διοίκησης Υπουργού».

3. Άρθρο 74 του ν. 5003/2022, Υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης – Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4727/2020

Με το άρθρο 74 του ν. 5003/2022 τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4727/2020 (Α’184) με την προσθήκη αναφοράς στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων που προβλέπονται από τους οικείους Οργανισμούς των Υπουργείων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Επιτελικών Στελεχών ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής.».
Η προαναφερθείσα διάταξη παρέχει το δικαίωμα στους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ επιτελικών στελεχών ειδικότητας Αναλυτών Ψηφιακής Πολιτικής να προΐστανται στις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης, δίνοντας προβάδισμα στους υποψηφίους που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και τεχνογνωσία.

Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 5003/2022, στο άρθρο 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 299), περί του χρόνου εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126), μετά την παρ. 6 προστίθεται παρ. 6Α ως εξής:

«6Α. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ενιαία για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες το ωράριο εισόδου των πολιτών και οι ώρες εξυπηρέτησής τους. Με την ίδια απόφαση, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου Υπουργού ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, δύναται να καθορίζονται ειδικό ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησής τους. Σε περίπτωση εξυπηρέτησης του κοινού και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην απόφαση του πρώτου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού καθώς και για τα νομικά πρόσωπά τους, αρμόδιος για τον καθορισμό ειδικού ωραρίου κατά τα ανωτέρω είναι ο οικείος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικές διατάξεις περί της διαδικασίας καθορισμού του ωραρίου εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν σε ισχύ.»

Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 5003/2022 «2. Αποφάσεις καθορισμού εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 1».

Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνονται τα εξής:

• Το ωράριο εισόδου των πολιτών και οι ώρες εξυπηρέτησής τους στις δημόσιες υπηρεσίες έχουν καθοριστεί ενιαία για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (B’ 769) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και συγκεκριμένα με την παρ. 6 του άρθρου 1 αυτής, όπως η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σχετική είναι η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ- Ρ2Λ), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β’1659) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία τροποποιήθηκε η ως άνω απόφαση (ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27.6.2006). Η εν λόγω δε απόφαση παραμένει σε ισχύ όσον αφορά τον ενιαίο καθορισμό του ωραρίου εισόδου των πολιτών και οι ώρες εξυπηρέτησής τους στις δημόσιες υπηρεσίες δυνάμει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν.5003/2022.

• Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικείου Υπουργού για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή για τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύει ή του επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής, κατά περίπτωση, δύναται να καθορίζονται ειδικό ωράριο εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και ο τρόπος εξυπηρέτησής τους. Σε περίπτωση δε που η εξυπηρέτηση του κοινού πραγματοποιείται και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ως άνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συμπράττει και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα αιτιολογημένα αιτήματα για καθορισμό ειδικού ωραρίου εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και για τον τρόπο εξυπηρέτησής τους θα υποβάλλονται στο Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected])

• Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και για τα νομικά τους πρόσωπα, αρμόδιος για τον καθορισμό ειδικού ωραρίου κατά τα ανωτέρω είναι ο οικείος Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη ή Δήμαρχο, κατά περίπτωση.

• Ειδικές διατάξεις περί της διαδικασίας καθορισμού του ωραρίου εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν σε ισχύ.

• Αποφάσεις καθορισμού εισόδου και εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 5003/2022 διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την έκδοση νέας απόφασης δυνάμει των διατάξεων της νέας παρ. 6Α του άρθρου 1 της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 299), περί του χρόνου εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α’ 126).

Δ. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με το άρθρο 65 του ν.5003/2022 προβλέπεται ότι στο άρθρο 52 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), του οποίου ο τίτλος τροποποιείται πλέον σε «Άδειες μητρότητας και προγεννητικού ελέγχου – Εξουσιοδοτική διάταξη» προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Οι υπάλληλοι που κυοφορούν δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα από την υπηρεσία, όπου υπηρετούν, χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της υπηρεσίας, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατ’ αρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για όλη την ημέρα, ανάλογα με το είδος της εξέτασης προγεννητικού ελέγχου. Για τη δικαιολόγηση της απουσίας και τη χορήγηση της άδειας συνυποβάλλεται βεβαίωση πραγματοποίησης της εξέτασης και της ώρας που αυτή πραγματοποιήθηκε από τον φορέα ή τον ιατρό που πραγματοποίησε την εξέταση. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη νόμιμη απαλλαγή της υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρούσα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της».

Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται δικαίωμα των υπαλλήλων που κυοφορούν να λάβουν άδεια, χωρίς περικοπή αποδοχών, με σκοπό την υποβολή σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον ενημερώσουν προηγουμένως την υπηρεσία. Η ρύθμιση αυτή ίσχυε ήδη και για το δημόσιο κατ’ εφαρμογή του π.δ. 176/1997 (Α’ 150), με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Κατόπιν της ψήφισης της εν λόγω ρύθμισης με το άρθρο 40 του ν. 4808/2021 (Α’101) για τις υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα και τις υπαλλήλους του δημοσίου, για τις οποίες εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 9 του ΠΔ 176/1997 με το άρθρο 54 του ν.4808/2021, η εν λόγω διάταξη επαναφέρεται σε ισχύ για τους υπαλλήλους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, οπότε και εντάσσεται πλέον και συστηματικά στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, με εφαρμογή στις υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κώδικα.

Ειδικότερα:

• Οι υπάλληλοι που κυοφορούν δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα από την υπηρεσία, όπου υπηρετούν, χωρίς περικοπή αποδοχών, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της υπηρεσίας, προκειμένου να υποβάλλονται σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.

• Η άδεια χορηγείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου κατ’ αρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για όλη την ημέρα, ανάλογα με το είδος της εξέτασης προγεννητικού ελέγχου.

• Για τη δικαιολόγηση της απουσίας και τη χορήγηση της άδειας συνυποβάλλεται βεβαίωση πραγματοποίησης της εξέτασης και της ώρας που αυτή πραγματοποιήθηκε από τον φορέα ή τον ιατρό που πραγματοποίησε την εξέταση.

• Για την δικαιολογημένη απουσία λόγω διενέργειας εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν προβλέπεται ανώτατο όριο ωρών ή ημερών δικαιολογημένης απουσίας.

• Με την εξουσιοδοτική διάταξη του τελευταίου εδαφίου προβλέπεται δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία δύνανται να καθορίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη νόμιμη απαλλαγή της υπαλλήλου, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η εν λόγω διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) ισχύει και εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης του άρθρου 65 του ν.5003/2022, ήτοι από 14.12.2022 χωρίς να είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της η έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Με το άρθρο 76 του ν. 5003/2022 το πρώτο εδάφιο της υποπερ. βγ’ της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 (Α’133) αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων λαμβάνονται υπόψη τρεις (3) ομάδες κριτηρίων: (α) Μοριοδότηση τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων. Τα τυπικά προσόντα μοριοδοτούνται ως εξής: (αα) διδακτορικός τίτλος σπουδών: 350 μόρια, (αβ) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης: 300 μόρια, (αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 250 μόρια, (αδ) 2ος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας: 100 μόρια, (αε) Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 200 μόρια, (αστ) 2ο πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής: 150 μόρια, (αη) πολύ καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 30 μόρια και (αθ) άριστη γνώση 2ης ξένης γλώσσας της Ε.Ε.: 6 0 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. (β) Μοριοδότηση προσόντων εμπειρίας: Τα προσόντα εμπειρίας μοριοδοτούνται με 2 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, εκτός αυτής που έχει διανυθεί σε θέσεις ευθύνης, η οποία μοριοδοτείται ως εξής: (βα) 2,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, (ββ) 3,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης, (βν) 8 μόρια νια κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα και 6,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου επιπέδου γενικής διεύθυνσης. Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης πρέπει να έχει διανυθεί σε φορείς της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των φορέων αυτών. Για τη μοριοδότηση εμπειρίας μικρότερης του μηνός, πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των ημερών με το 1/30 (ένα τριακοστό) των μορίων ανά μήνα που αναφέρονται παραπάνω. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα προσόντα εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. (γ) Μοριοδότηση κατόπιν δομημένης συνέντευξης. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η Επιτροπή να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα και την καταλληλότητα υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης. Η συνέντευξη μοριοδοτείται, σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει το Α.Σ.Ε.Π.. Η συνέντευξη μοριοδοτείται κατ” ανώτατο όριο με 1.000 μόρια. Η προσωπικότητα λαμβάνει 300 μόρια, η καταλληλότητα για τα καθήκοντα της θέσης 500 μόρια και η επικοινωνιακή ικανότητα 200 μόρια. Η σταθμισμένη μοριοδότηση κάθε ομάδας κριτηρίων προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνολικού αριθμού μορίων της ομάδας (α) με συντελεστή 25%, της ομάδας (β) με συντελεστή 35% και της ομάδας (γ) με συντελεστή 40% και εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.»
2. Στην παρ. 10 του άρθρου 36 του ν. 4622/2019 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 10 διαμορφώνεται ως εξής: «10. Ο υποψήφιος που κατατάσσεται πρώτος στη βαθμολογία διορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας που έχει διοριστεί έχει δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής σε θέση υπηρεσιακού γραμματέα της ίδιας ή άλλης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της τριετούς θητείας του ή, σε περίπτωση ανανέωσης αυτής, τα δύο τρίτα (2/3) της ανανεωθείσας θητείας του.»

Με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις, η νέα αλλαγή που φέρνει ο ν. 5003/2022 αφορά στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπηρεσιακών γραμματέων. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στα προσόντα εμπειρίας που μοριοδοτούνται για την επιλογή των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων, μοριοδοτείται κάθε μήνας πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση Υπηρεσιακού
Γραμματέα με 8 μόρια. Συνεπώς, προστίθεται ένα νέο κριτήριο που αφορά τη μοριοδότηση της πραγματικής προϋπηρεσίας σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα, θεσμός ο οποίος εισήχθη για πρώτη φορά με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4622/2019.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του Υπηρεσιακού Γραμματέα, προβλέπεται ότι ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος δεν δύναται να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ούτε περαιτέρω να συμμετέχει σε διαδικασία επιλογής σε θέση υπηρεσιακού γραμματέα της ίδιας ή άλλης προκήρυξης εφόσον από τον διορισμό του δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της τριετούς θητείας του ή, σε περίπτωση ανανέωσης αυτής, τα δύο τρίτα (2/3) της ανανεωθείσας θητείας του κατά αναλογία με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων (παρ. 14 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007). Η εν λόγω ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλίζεται η ενιαία και απρόσκοπτη άσκηση καθηκόντων για εύλογο χρόνο στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα για την οποία επελέγη ο υποψήφιος, εξυπηρετώντας την αρχή της αποτελεσματικότητας και της συνέχειας της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. Άρθρο 68 του ν. 5003/2022: Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1388/1983

Με το άρ. 68 του ν. 5003/2022 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 1388/1983, περί της ιδιότητας και των υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων, προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Οι εισαγόμενοι στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) αν έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου, του υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή του υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τη διατηρούν. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποκτήσει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν διορισμού του βάσει αίτησής του με διαδικασία που προηγήθηκε της εισαγωγής του στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α.. Η παρακολούθηση των σπουδών θεωρείται αυτόματα, από την εισαγωγή μέχρι την αποφοίτησή τους, ως απόσπαση. Αν δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με όλα τα σχετικά καθήκοντά, περιορισμούς και δικαιώματα. Οι αποδοχές τους ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Οι τελευταίοι αν διακόψουν τις σπουδές στη Σχολή υποχρεώνονται να επιστρέψουν τους μισθούς που έλαβαν.»

Με την προαναφερθείσα διάταξη επιλύεται και αποσαφηνίζεται και νομοθετικά πλέον το κενό που είχε δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 του ν. 1388/1983 (Α’ 113) και 21 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), καθώς ήδη ρυθμίζονταν τα θέματα που αφορούσαν τους σπουδαστές που κατείχαν ήδη την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ενώ δεν ρυθμιζόταν η αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή η απόκτηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας κατά τον χρόνο φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Επισημαίνεται ότι για το εν λόγω θέμα έχει γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 360/2003 γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση ορθά προέβη στο διορισμό υπαλλήλου, ο οποίος κατά το χρόνο διορισμού του φοιτούσε στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ), καθόσον, και σύμφωνα με την αιτιολόγηση του, δεν απαγορεύεται ο διορισμός κατόπιν επιλογής από το ΑΣΕΠ εκπαιδευόμενου στην ΕΣΔΔΑ, αφού μάλιστα θεωρείται αποσπασμένος κατά την παρακολούθηση των σπουδών του σε αυτήν. Συνεπώς, και προκειμένου να υπάρχει ενιαία και ίση αντιμετώπιση των σπουδαστών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσαφηνίζει νομοθετικώς ότι ο σπουδαστής της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. έχει την ίδια ακριβώς υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 1388/1983 και του π.δ. 57/2007 είτε είχε ήδη τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα κατά την εισαγωγή του στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. είτε την αποκτά κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡ. 84-86 ΤΟΥ Υ.Κ.

1. Σε ό,τι αφορά τις επιλογές προϊσταμένων βάσει των διατάξεων 84-86 του Υ.Κ., πέραν των προαναφερόμενων διατάξεων της παρ. 14 του αρ 86 του Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (Α’ 136), τροποποιήθηκαν και οι διατάξεις της υποπερ. δβ’ της περ. δ’ της παρ. 3 του άρ. 85 του Υ.Κ. και ειδικότερα προστέθηκε το εξής: «[…] Σε περίπτωση που υποψήφιος λαμβάνει τελική μοριοδότηση στη συνέντευξη μικρότερη του πεντακόσια (500) κατά τα ως άνω οριζόμενα, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ανεξαρτήτως από τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνει σύμφωνα με την παρ. 4 και δεν συμπεριλαμβάνεται στον οικείο πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 86. […]»

Λαμβανομένης υπόψη της ανωτέρω διάταξης, υποψήφιος με συνολική τελική βαθμολογία στη δομημένη συνέντευξη μικρότερη των πεντακοσίων (500) μορίων αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά μόρια που συγκέντρωσε στις λοιπές ομάδες κριτηρίων (ήτοι τυπικά-εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης) και ως εκ τούτου δεν συμπεριλαμβάνεται στον τελικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης που καταρτίζεται για την εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου, ήτοι Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης και Τμήματος. Παράδειγμα:

Υποψήφιος για θέση επιπέδου ευθύνης Γενικής Διεύθυνσης, που συγκεντρώνει αναφορικά με α) τυπικά- εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης 950 μόρια, β) εργασιακή εμπειρία και άσκηση καθηκόντων ευθύνης 900 μόρια και γ) τις δύο θεματικές ενότητες της δομημένης συνέντευξης 450 μόρια, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής και δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα φθίνουσας σειράς κατάταξης που καταρτίζεται, λόγω της συνολικής βαθμολογίας (κατώτερης των 500 μορίων) που έλαβε κατά τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης.

2. Με το άρ. 54 του ν. 4954/2022 τροποποιήθηκε η παρ. 14 του άρ. 86 του Υ.Κ. και έχει ως εξής: «14. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας και περαιτέρω συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής για άλλη προκηρυσσόμενη θέση ίδιου ή κατώτερου επιπέδου της ίδιας ή άλλης προκήρυξης, εφόσον από την τοποθέτησή του δεν έχει διανύσει τα δύο τρίτα (2/3) της προβλεπόμενης θητείας του.»

Εκ των ανωτέρω, η επιλογή και τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις περί επιλογής του Υ.Κ., σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος, συνιστά κώλυμα στην υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση ευθύνης του ίδιου ή κατώτερου επιπέδου με τη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, πριν από την παρέλευση των 2/3 της προβλεπόμενης για τη θέση αυτή θητείας.

Επισημαίνεται ότι το ανωτέρω κώλυμα αφορά τόσο την υποβολή νέας υποψηφιότητας, όσο και τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής για Προκηρύξεις στις οποίες είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας πριν από την τοποθέτησή του.

3. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 86 του Υ.Κ. « Όσοι επιλέγονται από το ΕΙ.Σ.Ε.Π., τα Σ.Ε.Π. και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου οργάνου η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία τριών (3) ετών.». Ως εκ τούτου, η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου, ως ατομική διοικητική πράξη, τελειούται με την υπογραφή και τη χρονολόγησή της και παράγει έννομες συνέπειες για τον ενδιαφερόμενο, από την κοινοποίησή της σε αυτόν, σύμφωνα με τις αρχές του Διοικητικού Δίκαιου και τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

4. Σε περίπτωση που υποψήφιος, ο οποίος επελέγη ως επικρατέστερος, παραιτηθεί από την θέση για την οποία επελέγη, πριν από την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης τοποθέτησής του, έγκειται στην διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης αν θα αποδεχτεί την παραίτηση αυτή, οπότε και θα προβεί στην τοποθέτηση του επόμενου στον οικείο πίνακα κατάταξης. Για τον υποψήφιο που παραιτείται κατόπιν της επιλογής του και προ της έκδοσης της απόφασης τοποθέτησής του δεν ισχύει το κώλυμα της παρ. 14 του αρ. 86 του Υ.Κ., δεδομένου ότι δεν ολοκληρώθηκε η τοποθέτησή του. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δηλαδή έχει εκδοθεί η απόφαση τοποθέτησης τυχόν παραίτηση του υπαλλήλου μετά από αυτήν, θα πρέπει να εξεταστεί βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του αρ. 86 του Υ.Κ. και εφόσον γίνει αποδεκτή, υπαγάγει τον υπάλληλο στο κώλυμα της παρ. 14 του αρ. 86 του Υ.Κ.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΕ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.): «Μετάταξη υπαλλήλου σε κενή θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας του ίδιου Υπουργείου ή της ίδιας δημόσιας υπηρεσίας ή του ίδιου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου αντίστοιχα, επιτρέπεται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβούλιου του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται. Ο μετατασσόμενος πρέπει να κατέχει τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο στον οποίο μετατάσσεται». Σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της ανωτέρω διάταξης, ο υπάλληλος δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. Ωστόσο, η εν λόγω δυνατότητα που παρέχεται στον υπάλληλο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα της διοίκησης η ολοκλήρωση της μετάταξης. Η μετάταξη, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, λογίζεται ως «οιονεί» διορισμός, οι δε μετατασσόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στην οποία επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά προβλέπονται στο «Προσοντολόγιο» (ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει και ήδη Π.Δ. 85/2022), αλλά και τις τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις οργανικές διατάξεις της οικείας Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 6 του ν. 4472/2017, η παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 για τη δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης εξακολουθεί να ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη διενέργεια της μετάταξης είναι η ύπαρξη στον οργανισμό της κατηγορίας και του κλάδου, στον οποίο ο αιτών επιθυμεί να μεταταχθεί και η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης καταρχάς, άλλως μεταφέρεται η θέση που κατέχει ο υπάλληλος στον κλάδο, στον οποίο μετατάσσεται. Αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης του υπαλλήλου για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία είναι το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Υ.Κ., καθώς και το οικείο αποφασίζον όργανο της διοίκησης.

Όσον αφορά στην μη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία, λόγω μη ύπαρξης στο φορέα του κλάδου της ανώτερης κατηγορίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Στους φορείς που δεν διαθέτουν κάποιο συγκεκριμένο κλάδο προσωπικού στον οργανισμό τους, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία τους, δύνανται, είτε να ασκούν την αρμοδιότητα ανακατανομής των κενών οργανικών θέσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4622/2019, είτε, για όσους φορείς δεν έχουν την ανωτέρω αρμοδιότητα λόγω του ότι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4622/2019, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των οργανικών τους διατάξεων ώστε να δημιουργούνται νέοι κλάδοι και θέσεις για να καλύπτονται οι όποιες ανάγκες τους στο πλαίσιο ορθολογικής οργάνωσης των υπηρεσιών τους και της εξυπηρέτησης της δημόσιας αποστολής τους. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι εφόσον δημιουργούνται νέοι κλάδοι, οι φορείς θα πρέπει να τους λαμβάνουν υπόψη τους στις σχετικές προβλέψεις των οργανικών διατάξεων που αφορούν τους κλάδους προϊσταμένων των οικείων οργανικών μονάδων με αντίστοιχη τροποποίηση αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς, εφόσον ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ρυθμίσεων.

2. Ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού θα απευθύνονται ή θα αποστέλλονται αρμοδίως στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών ([email protected]).

3. Ερωτήματα που υποβάλλονται από Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να απευθύνονται στους εποπτευόμενους φορείς και δεδομένου ότι στα Ν.Π.Ι.Δ. εφαρμόζεται κατ’ αρχήν η εργατική νομοθεσία ή ο οικείος Κανονισμός Προσωπικού, εφόσον υπάρχει, και μόνο κατ’εξαίρεση ο Υπαλληλικός Κώδικας, με την προϋπόθεση ρητής παραπομπής στις διατάξεις του, στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να προκύπτει το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

4. Εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Δ/νσεις Προσωπικού αποκλειστικά δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχοντας κάθε στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου, για τον οποίο το ερώτημα.

5. Οι υπάλληλοι απευθύνονται αποκλειστικά στις Δ/νσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται για τη διατύπωση τυχόν ερωτημάτων. Η Υπηρεσία μας θα θέτει στο αρχείο ή θα διαβιβάζει αρμοδίως ερωτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έχουν απευθυνθεί αρμοδίως στην Υπηρεσία τους.

6. Ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και απαντώνται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα, αλλά θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό» https://www.apografi.gov.gr/kinitikotita/esk thesmiko.html.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία που αφορά στο ΕΣΚ, καθώς και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, είναι αναρτημένα στο www.apografi.gov.gr.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών

Πηγή