Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η μίσθωση χώρου φιλοξενίας, που θα στεγάσει τις υπολογιστικές υποδομές του δευτερεύοντος κεντρικού κόμβου  (Disaster Recovery Site) των εντρικών πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η σύμβαση θα συμβάλει στην ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών από  τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω της αυξημένης διαθεσιμότητας των κρίσιμων υπολογιστικών συστημάτων της.

Αναλυτικές πληροφορίες

Πηγή