Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επαναπροκηρύσσει διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης, για την κάλυψη των αναγκών των κτηριακών εγκαταστάσεων (κτήριο Β1 και κτήριο Β2) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δικαίωμα προαίρεσης, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ενός εκατομμυρίου τριάντα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.030.199,99€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος σε προθεσμία, που δεν θα είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση, λόγω επείγουσας κατάστασης, όπως αυτή δεόντως τεκμηριώνεται στα έγγραφα της σύμβασης, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική γλώσσα, και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Περισσότερες πληροφορίες

Πηγή