Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας
113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται και το μέρος Β της υπ’ αρ.

90972/15-11-2021
(Β’ 5393) υπουργικής απόφασης, που αφορά στα στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ένας εργαζόμενος εντάσσεται στην κατηγορία των διευθυνόντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές παρουσιάζονται κάτωθι (μέσα σε πράσινο φόντο):

«Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης
ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα,
ή
β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή
γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή
δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών
μονάδων

της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού,
ή

Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του
εξαπλάσιου
του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού».

Συμπερασματικά, οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

Στην κατηγορία Α‘, προστίθεται η φράση «ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα».

Στην κατηγορία Β’, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω προσώπων μειώνεται στο τετραπλάσιο του ελάχιστου κατώτατου μισθού (σ.σ. αντί του εξαπλασίου που ισχύει σήμερα).

Στην κατηγορία Γ’, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω προσώπων μειώνεται στο εξαπλάσιο του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού (σ.σ. αντί του οκταπλασίου που ισχύει σήμερα).

✔  Η ισχύς των ανωτέρω αλλαγών, σύμφωνα με το μέρος Δ’ της νέας απόφασης, ξεκινάει από την 1.3.2024.

Πηγή