Προγράμματα – Προσκλήσεις

Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ

Ενδεικτικές παρεμβάσεις:

 • Επέκταση και παροχή υπηρεσιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών, επιχειρήσεων, δημοσίων υπηρεσιών και λοιπών φορέων μέσω της διαδικτυακής πύλης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
 • Δράσεις Ψηφιακής Αναβάθμισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης
  • Δημιουργία εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης
 • Aνάπτυξη ενός ενιαίου Συνεργατικού Καταλόγου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
 • Αναβάθμισης του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI s) Υπουργείου Υγείας
 • Δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την αναβάθμιση του επιπέδου παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
  • Αναμόρφωση του συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας
  • Υποστήριξη της διαδικασίας εμπλουτισμού του ΕΜΔ και επέκταση της λειτουργικότητάς του
  • Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Εθνικού Τυπογραφείου
  • Ψηφιακή διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου της ελληνικής κοινότητας
  • Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα
  • Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών ιδρύματος Κόκκορη – Πιλοτικό Κέντρο e-συμβουλευτικής διαχείρισης ΑΜΕΑ, Π.ΝΟ.Υ και ατόμων με κινητικές αναπηρίες.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
 • Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
 • Εθνικό Τυπογραφείο
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και Ιδρύματα αυτής
 • Το Χαμόγελο του Παιδιού
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Υπουργείο Υγείας
 • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Περίοδος υποβολής

από 5/4/2021 έως 5/7/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)» στη διεύθυνση ΛΕΚΚΑ 23-25, ΑΘΗΝΑ 105 62 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 18.955.529,18

Σχετικά αρχεία

Πηγή