Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία τροποποιείται η 40331/Δ1.13521/13-9-2019 προβλέπει από 1.3.2024 την προαναγγελτική ή την απολογιστική δήλωση καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών.

Εφόσον ο εργοδότης επιλέξει την απολογιστική δήλωση θα υποβάλλει τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

Η δυνατότητα αυτή αναμένεται να καλύψει διάφορες έκτακτες αλλαγές που παρουσιάζονται (ιδιαίτερα στις βιομηχανίες) ή περιπτώσεις αλλαγών που προκύπτουν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή ή σε ώρες που δεν λειτουργούν τα λογιστήρια (π.χ. Σαββατοκύριακο).

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα:

…….

Μέρος Γ’
……

5. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

Στο άρθρο 2Α προστίθεται παράγραφος «Δ. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών», ως εξής:

«Δ. Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

1. Οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, υποχρεούνται να δηλώνουν έως και την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα στην «Ψηφιακή Δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρισης αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών» αν για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μηνός, θα καταχωρίζουν τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών

α. εκ των προτέρων και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους ή

β. απολογιστικά, μετά την πραγματοποίησή τους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 5053/2023».


6. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών

Στο άρθρο 2Α προστίθεται παράγραφος «Ε. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών», ως εξής:

«Ε. Ψηφιακή απολογιστική δήλωση αλλαγών ωραρίου εργασίας, οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών»

1. Οι εργοδότες επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους.

2. Τα απολογιστικά αυτά στοιχεία, τα οποία θα καταχωρίζονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα διασταυρώνονται με τις αντίστοιχες σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα τελούν υπό τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.»

………

Μέρος Δ’

Η ισχύς της απόφασης αυτής, ως προς το Μέρος Α’ άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και ως προς το Μέρος Β’ και το Μέρος Γ’ από την 1η Μαρτίου 2024, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο του κόμβουΠηγή