Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1095099 ΕΞ 2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως προς τη σύσταση Τμήματος στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Α1’τά-ξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) όμοιας και της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

(ΦΕΚ Β 4773/27.7.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, των υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. θ’ της παρ. 4, των παρ. 1,5 και 6 του άρθρου 14, των άρθρων 19, 26 και 27, καθώς και των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 41 αυτού, β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

δ) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α’ 61), ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016,

στ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα του άρθρου 48 και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αυτής.

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/ 08.08.2017 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της υπ’ αρ. 75555/289/06.07.2017 (Β’ 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίσθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» (Β’ 2823 και 3086).

4. Τα από 11.05.2023, 03, 06 και 17.07.2023, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (ΔΠΔΑ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ).

5. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 188677 ΕΞ 2023 ΕΜΠ/05.07.2023 βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1135764 ΕΞ 2022/ 19.12.2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

6. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

7. Την ανάγκη σύστασης Τμήματος Προϋπολογισμού και Προμηθειών στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας για την αποτελεσματικότερη άσκηση από αυτήν της αρμοδιότητας του Διατάκτη για τις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Δυτικής Αττικής, λόγω της μεταβίβασης της αρμοδιότητας του διατάκτη και για το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής στον Προϊστάμενο της ως άνω Δ.Ο.Υ.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ποσό ύψους, περίπου δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (2.297 €) για το έτος 2023 και με ποσό ύψους, περίπου πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ (5.512 €) για κάθε επόμενο έτος, η οποία εγγράφεται στους Α.Λ.Ε. της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζόμενους» του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), που σχετίζονται με την καταβολή ειδικής αμοιβής βάσει αξιολόγησης θέσεων εργασίας και τις σχετικές εργοδοτικές εισφορές, αποφασίζουμε:

Α.Ι.-α) Συνιστούμε στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, Α1’Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) ένα (1) Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Ε’ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών».

β) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη και για το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, η οποία είχε μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, διατάκτη για τις Υπηρεσίες Φορολογικού Αντικειμένου του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Δυτικής Αττικής.

II.- Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738), ως κατωτέρω:

1) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αντικαθιστούμε:

α) Στο τέλος της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 αυτού, τη φράση «Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α1′), Α’ Πειραιά (Α1′), Ε’ Θεσσαλονίκης (Α1′) και ιΒ’ Αθηνών (Α’ -Β’).», ως εξής:

«Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών (Α1′), Ελευσίνας (Α1′), Α’Πειραιά (Α1′), Ε’ Θεσσαλονίκης (Α1′) και ΙΒ’ Αθηνών (Α’ -Β’).»,

β) την περ. ζ’ της υποπαρ. ΙΙ της παρ. 5 αυτού, ως εξής:

«ζ) Τμήμα Ε’- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στις Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, Ελευσίνας, Α’ Πειραιά και Ε’ Θεσσαλονίκης».

2) Στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αντικαθιστούμε την περ. με α/α 67, ως εξής:

«Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ

Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ

ΤΑΞΗ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ-ΕΔΡΑ/

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝ ΩΝ (Γ.Ε.Φ.)»

«67.

Αττικής

Αττικής

Ελευσίνας, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνος

Α1

Α’- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης

Γραφείο
Ληξιπρόθεσμων
Οφειλών

Μεγαρέων (Μέγαρα)

»

Β’- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

Γ’ – Εσόδων

Δ’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Ε’-Προϋπολογισμού και Προμηθειών

Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης

ΙΙΙ. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής» (Β’ 12, 52, 234 και 1032), ως κατωτέρω:

1) Στον Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α αντικαθιστούμε την γραμμή που αφορά στον Νομαρχιακό Προϋπολογισμό Δυτικής Αττικής, ως κατωτέρω:

«ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΤΗΛΗ 6

ΦΟΡΕΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:

Δ.Ο.Υ.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α1

Δ.Ο.Υ.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

«1023-801

0320800

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Ο.Υ.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε’ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

2)-α) Οι διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της ως άνω απόφασης, οι οποίες έχουν μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Δ’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (Α1′), σχετικά με τη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας (Α1′) του Φορέα 1023-801-0320800 του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού Δυτικής Αττικής, για την οποία η αρμοδιότητα του διατάκτη έχει μεταβιβασθεί στον Προϊστάμενο αυτής και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, παρακολουθούνται, ολοκληρώνονται, διεκπεραιώνονται και πραγματοποιούνται, από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ε’- Προϋπολογισμού και Προμηθειών της ίδιας Δ.Ο.Υ.

β) Για τις υποχρεώσεις και τις δαπάνες που αναλήφθηκαν και εκκρεμούν προς υλοποίηση ή πληρωμή μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σχετικά με το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, παραμένει ως Διατάκτης ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της περ. β) της υποπαρ. 1. της παρ. Α’ της ως άνω απόφασης.

!V. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη, ως κατωτέρω:

1) Αντικαθιστούμε το στοιχείο αα) της υποπερ. β’ της περ. 1) της υποπαρ. I της παρ. Α, ως εξής:

«αα) των Δ.Ο.Υ., έχει μεταβιβαστεί στους Προϊσταμένους:

i) των Τμημάτων Ε’ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τις Δ.Ο.Υ., Α1′ τάξεως, ΙΓ’ Αθηνών, Ελευσίνας, Α’ Πειραιά και Ε’ Θεσσαλονίκης, ανάλογα,

ii) του Τμήματος Δ’ – Προϋπολογισμού και Προμηθειών, για τη Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών, Α’-Β’ τάξεως και

iii) των Τμημάτων Ε’, Δ’ ή Γ’ – Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των λοιπών Δ.Ο.Υ., Α’, Α1’και Α’-Β’ τάξεως, αντίστοιχα, που προβλέπονται στη στήλη 6 του Πίνακα της περ. α’ της υποπαρ. 4 της παρ. Α’ της δεύτερης ως άνω απόφασης, των οποίων οι Προϊστάμενοι έχουν την αρμοδιότητα του Διατάκτη του οικείου Νομαρχιακού Προϋπολογισμού,».

Β. – Κατά τα λοιπά ισχύουν:

1. – Οι κατωτέρω αποφάσεις, υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β’ 4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032).

2. – Η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08.08.2017 (Β’ 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη.

Γ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 07.08.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2023

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή