Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΤΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1

Α.2.1.12

Επιστροφές Φορολογικής Διοίκησης 6,110 δισ. €.

ΓΔΦΛ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΕΛΚΕ, ΦΑΕ, ΔΘΥ, ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ/ Τμήματα Ελέγχων, Γρ. Βεβαίωσης & Είσπραξης Εσόδων, ΕΛΚΕ/Τμήματα ελέγχων, ΦΑΕ, ΔΟΥ/ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, Ελέγχων & Εσόδων, ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Προσθήκη αρμόδιας διεύθυνσης

2

ΣΠ.2.1.14

Διεκπεραίωση (100%), εντός 90 ημερών, των εκκρεμών μη ληξιπρόθεσμων επιστροφών της 31/12/2022 και των υποβληθέντων αιτημάτων επιστροφών έτους 2023.

* Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη, σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή καθώς και μικροποσά επιστροφών (έως 5 ευρώ) που διενεργούνται κατόπιν συμψηφισμών.

ΓΔΦΛ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΕΛΚΕ, ΦΑΕ, ΔΘΥ, ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ/ Τμήματα Ελέγχων, Γρ. Βεβαίωσης & Είσπραξης Εσόδων, ΕΛΚΕ/Τμήματα ελέγχων, ΦΑΕ, ΔΟΥ/ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, Ελέγχων & Εσόδων, ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Προσθήκη αρμόδιας διεύθυνσης

3

ΣΠ.2.1.15

Διεκπεραίωση (100%) των εκκρεμών επιστροφών της 31/12/2022, μέχρι την 30/09/2023.

* Ως ληξιπρόθεσμες επιστροφές ορίζονται (i) τα εκκρεμή αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ χωρίς ΑΦΕΚ άνω των 90 ημερών, (ii) τα εκκρεμή αιτήματα επιστροφής από πιστωτικές δηλώσεις ΦΕΝΠ χωρίς ΑΦΕΚ άνω των 90 ημερών και (iii) τα εκκρεμή αιτήματα επιστροφής με ΑΦΕΚ άνω των 90 ημερών. Εξαιρούνται, οι εκκρεμείς επιστροφές που βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη, σε αμοιβαία διοικητική συνδρομή καθώς και μικροποσά επιστροφών (έως 5 ευρώ) που διενεργούνται κατόπιν συμψηφισμών.

ΓΔΦΛ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΕΛΚΕ, ΦΑΕ, ΔΘΥ, ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ/ Τμήματα Ελέγχων, Γρ. Βεβαίωσης & Είσπραξης Εσόδων ΕΛΚΕ/Τμήματα ελέγχων, ΦΑΕ, ΔΟΥ/ Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους, Ελέγχων & Εσόδων, ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Αναδιατύπωση και προσθήκη αρμόδιας διεύθυνσης

4

ΣΠ.1.2.16.Β10

Διενέργεια τουλάχιστον 9.500 ελέγχων λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων) και έκτακτων ελέγχων σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κλπ) κατόπιν εισηνήσεως των προϊσταμένων των ΦΕΥ.

ΓΔΦΛ

ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΕΛΚΕ, ΔΟΥ

Τμήματα Ελέγχων

Συνένωση στόχων
ΣΠ.1.2.16.Β9 και
ΣΠ.1.2.16.Β10 και
απαλοιφή στόχου
ΣΠ.1.2.16.Β9

5

ΥΠ .3.1.30

Παρακολούθηση των ΔΟΥ για την υλοποίηση του ΣΜ.1.2.29 με υποβολή μηνιαίων αναφορών προς τη ΔΙΕΣΕΛ, ΔΦΣ ΔΙΠΑΕΕ και ΔΣΣ εντός 22 ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς.

ΓΔΦΛ

ΦΠ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΦΠ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Β

Αναδιατύπωση

6

ΣΠ.1.2.34

Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ): (α) εντός 5 μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης για τις περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία ελέγχου είναι αρμόδια για την έκδοση της ΠΕΠ.

(β) εντός 3 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης μερικού επιτόπιου ελέγχου πρόληψης*, για τις περιπτώσεις στις οποίες η Υπηρεσία ελέγχου διαφέρει από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της ΠΕΠ.

*Δεν συμπεριλαμβάνονται για τον υπολογισμό του ποσοστού επίτευξης του στόχου οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου (ΠΕΠ) επί εκθέσεων ελέγχου που δε φέρουν ημερομηνία διαβίβασης στη σχετική εφαρμογή (EAErXOZLive).

ΓΔΦΛ

ΔΟΥ

Τμήματα Ελέγχων, Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους

Αναδιατύπωση

7

ΣΠ.1.2.35

Έκδοση των εκκρεμών την 31/12/22 Πράξεων Επιβολής Προστίμων (ΠΕΠ) έτους 2022, κατόπιν μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, μέχρι 30/09/2023.

ΓΔΦΛ

ΔΟΥ

Τμήματα Ελέγχων, Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους

Αναδιατύπωση

8

ΣΜ.1.2.52

Αξιολόγηση τουλάχιστον 3.500 από τις υφιστάμενες την 31/12/2022 και τις νέες ληφθείσες πληροφορίες/καταγγελίες από την ΔΙΠΑΕΕ, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΦΛ

ΔΙΠΑΕΕ

Τμήμα Β

Αναδιατύπωση

9

ΣΜ.1.2.63

Ανάπτυξη μοντέλου αξιοποίησης δεδομένων από βάσεις δεδομένων τρίτων πηγών και υποβολή στη ΓΔΦΛ και στη ΓΔΗΛΕΔ, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΦΛ

ΔΙΕΣΕΛ

Τμήματα Δ, ΣΤ

Αναδιατύπωση

10

ΣΜ.1.2.67

Σύνταξη εγχειριδίων διενέργειας ελέγχων σε δύο κλάδους, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΦ, ΓΔΦΛ

ΔΙΕΛΔΙ, ΔΙΕΣΕΛ

ΔΙΕΛΔΙ/Τμήμα Β, ΔΙΕΣΕΛ /Τμήματα A, Β, Γ

Αναδιατύπωση

11

ΣΜ.1.1.118

Κωδικοποίηση των διατάξεων του ν. 27/1975, μέχρι 30/06/2023.1

ΓΔΦ

ΔΕΑΦ

Τμήμα Γ

Αναδιατύπωση

12

1.2.122

Διενέργεια τουλάχιστον 79.900 τελωνειακών ελέγχων δίωξης (ΕΛΥΤ: 10.312, ΤΕΛΩΝΕΙΑ: 69.588), με διαπίστωση 6.070 παραβάσεων.

ΓΔΤ & ΕΦΚ

ΕΛΥΤ (ΚΟΕ), ΤΕΛΩΝΕΙΑ

Αναδιατύπωση

13

ΣΠ.1.2.131

Διενέργεια τουλάχιστον 800 εκ των υστέρων τελωνειακών ελέγχων από τις ΕΛΥΤ.

ΓΔΤ&ΕΦΚ

ΕΛΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΥΤ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Τμήματα Διοικητικής και Νομικής Υποστήριξης, Πληροφοριών και Ανάλυσης κινδύνου, Ειδικών Ελέγχων, Εκ των Υστέρων Ελέγχου, Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής

Αναδιατύπωση

14

ΣΠ.1.2.143

Υπόδειξη στοχευμένων ελέγχων στις εισαγωγές, κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου, ώστε η εντοπισθείσα παρα-βατικότητα να είναι τουλάχιστον 12% στο σύνολο της επικράτειας.

ΓΔΤ&ΕΦΚ

ΔΣΤΕΠ

Τμήμα Β

Αναδιατύπωση

15

ΣΜ.1.2.149

Υποβολή σχεδίου εγκυκλίου με θέμα “Η διαδικασία του διοικητικού κολασμού των τελωνειακών παραβάσεων” με αποδέκτη τις Τελωνειακές Αρχές, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΤ&ΕΦΚ

ΔΣΤΕΠ

Τμήμα Δ

Αναδιατύπωση

16

ΣΠ.2.1.151

Διατήρηση του ποσοστού των ελέγχων εισαγωγών από 15% έως 20% και μέχρι 30% όταν οι έλεγχοι προέρχονται από εντολές ευρωπαϊκών θεσμών.

ΓΔΤ&ΕΦΚ

ΔΣΤΕΠ

Τμήμα Β

Αναδιατύπωση

17

ΣΜ.1.2.172

Υλοποίηση εφαρμογής καταγραφής οχημάτων τα οποία διέρχονται από τα συνοριακά σημεία διέλευσης, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΤΕ/ΔΙΕΠΙΔΙ

ΔΑΤΕ/Τμήμα Α, ΔΙΕΠΙΔΙ/Τμήμα Ζ

Προσθήκη αρμόδιας διεύθυνσης

18

ΣΜ.1.2.174

Ολοκλήρωση προτεραιοποίησης υποθέσεων ελέγχου 2023 και προετοιμασία προτεραιοποίησης υποθέσεων ελέγχου 2024 για τη ΔΙΠΑΕΕ, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΤΕ

Αυτοτελές Τμήμα Ε

Αναδιατύπωση

19

ΣΜ.1.2.175

Ολοκλήρωση προτεραιοποίησης υποθέσεων ελέγχου 2023 και προετοιμασία προτεραιοποίησης υποθέσεων ελέγχου 2024 για τη ΔΙΕΣΕΛ, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΗΛΕΔ, ΓΔΦΛ

ΔΑΤΕ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ, ΔΙΕΣΕΛ

ΔΑΤΕ/ Αυτ. Τμήμα Ε, ΔΑΦΕ/Τμήματα Α,Β,Γ,Δ ΔΙΕΠΙΔΙ/Τμήμα Γ ΔΙΕΣΕΛ/ Τμήματα Α,Β,Γ,Ε

Αναδιατύπωση

20

ΣΜ.2.1.179

Αξιολόγηση Οφειλετών Ληξιπροθέσμων Οφειλών για την ΔΙΕΣΕΕ έτους 2023, σε περιοδική βάση (1 αξιολόγηση ανά μήνα).

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΤΕ

Αυτοτελές Τμήμα Ε

Αναδιατύπωση

21

ΥΠ.3.1.180

Υποβολή στη ΓΔΗΛΕΔ τριμηνιαίας αναφοράς με μηνιαία ανάλυση χρήσης του συστήματος του ΚΕΦ, εντός 30 ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς.

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΤΕ

Αυτοτελές Τμήμα Ζ

Αναδιατύπωση

22

ΣΜ.2.1.182

Τήρηση διαδικασιών ISO και προετοιμασία για τη λήψη σχετικής πιστοποίησης από Εξωτερικό Φορέα, μέχρι 31/12/2023.

ΑΥΤ ΥΠΗΡ, ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΤΕ, ΔΕΞΥ

ΔΑΤΕ/Αυτ. Τμήμα Ζ, ΔΕΞΥ/Τμήματα Ε, ΣΤ

Αναδιατύπωση

23

ΣΜ.2.1.1982

Καθορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων:
α) για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής της υποβολής δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών, αλιευτικών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, μέχρι 30/06/2023.

β) για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δήλωσης καταβολής προξενικών ναυτιλιακών τελών, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΦ

ΔΕΑΦ

Τμήμα Γ

Αναδιατύπωση

24

ΣΜ.1.2.204

α) Καθορισμός των κριτηρίων ελέγχου, του αριθμού ελέγχων ανά ΔΟΥ και έκδοση αποφάσεων και εγκυκλίων που απαιτούνται για τη διενέργεια των ελέγχων από τις ΔΟΥ για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, από τους συμβολαιογράφους και τους υποθηκοφύλακες, μέχρι 15/08/2023.

β) Συντονισμός της διενέργειας των ελέγχων για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΦ

ΔΕΦΚΠ

Τμήμα Α

Αναδιατύπωση

25

ΣΜ.2.1.223

Υποβολή σχεδίου απόφασης για τον εκσυγχρονισμό και την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή για τη σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ενωσιακών οχημάτων, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΤ&ΕΦΚ

ΔΕΦΚ&ΦΠΑ

Τμήμα Δ

Αναδιατύπωση

26

ΣΜ.2.1.241

Ολοκλήρωση απαιτούμενων ενεργειών για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023/2024, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τη σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΙΣΤΕΠΛ, ΔΑΤΕ, ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ

ΔΙΣΤΕΠΛ /Τμήμα Δ, ΔΑΤΕ/Τμήμα Β, ΔΑΦΕ/Τμήμα Α,

ΔΙΕΠΙΔΙ/ ΥΠΟΔΝΣΗ A/Τμήμα A

Αναδιατύπωση

27

ΣΜ.3.3.255

Υλοποίηση βιβλίων μεταγραφής σε όλες τις φορολογίες (ΦΜΑ, ΔΩΡΕΕΣ/ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ) με δυνατότητα καταχώρησης, τροποποίησης, ακύρωσης δηλώσεων, μέχρι 31/07/2023.

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ

ΔΑΦΕ/Τμήμα Β, ΔΙΕΠΙΔΙ/ Τμήμα A

Αναδιατύπωση

28

ΣΜ.2.1.258

Εφαρμογή timologio – Νέες Λειτουργικότητες – Dashboard – Επαύξηση μορφότυπου για έκδοση Δελτίου Διακίνησης, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΗΛΕΔ

ΔΑΦΕ, ΔΙΕΠΙΔΙ

ΔΑΦΕ/Τμήμα Δ, ΔΙΕΠΙΔΙ/Τμήμα Β

Αναδιατύπωση

29

ΣΠ.2.2.267

Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων έτους 2023 αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, εξαιρου-μένων των διερευνητικών δειγμάτων, των δειγμάτων εφέσεων, ιδιωτικής ανάλυσης και μελέτης ομοιογένειας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων (εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα).

ΓΔΓΧΚ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιατύπωση

30

ΣΠ.2.2.269

Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων έτους 2023 καπνικών, εξαιρουμένων των διερευνητικών δειγμάτων και των δειγμάτων εφέσεων εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων (εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα).

ΓΔΓΧΚ

ΧΥ ΣΕΡΡΩΝ

Αναδιατύπωση

31

ΣΠ.2.2.271

Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων έτους 2023 ενεργειακών προϊόντων, εξαιρουμένων των δειγμάτων που εξετάζονται σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (A’ 265) όπως ισχύει, καθώς και των διερευνητικών δειγμάτων, των δειγμάτων εφέσεων, ιδιωτικής ανάλυσης και μελέτης ομοιογένειας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων (εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα).

ΓΔΓΧΚ

ΧΗΜΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιατύπωση

32

ΣΠ.2.2.273

Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων έτους 2023 τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα εξαιρουμένων των διερευνητικών δειγμάτων, των δειγμάτων αλκοόλης, ποτών με αλκοόλη, των εφέσεων, μελέτης ομοιογένειας και πλαστικών υλικών επανειλημμένης χρήσης για συντήρηση/αποθήκευση τροφίμων, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων (εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα).

ΓΔΓΧΚ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιατύπωση

33

ΣΠ.2.2.275

Ολοκλήρωση της εξέτασης του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων έτους 2023 χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένων των διερευνητικών δειγμάτων και των δειγμάτων εφέσεων, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των δειγμάτων (εφόσον δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα).

ΓΔΓΧΚ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναδιατύπωση

34

ΣΠ.2.1.309

Εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδει η ΔΕΔ, σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, έως το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοσή τους και έως το τέλος του επόμενου διμήνου από την έκδοση για το 100% αυτών.

ΑΥΤ ΥΠΗΡ

ΔΕΔ

α)Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & β) Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Αναδιατύπωση

35

ΣΠ.3.1.332

Διενέργεια τουλάχιστον 12 δειγματοληπτικών ελέγχων εφαρμογής φορολογικής νομοθεσίας, για το σύνολο των Φορολογικών Περιφερειών, μέχρι 31/12/2023. (ΦΠ Αθηνών, ΦΠ Θεσσαλονίκης:4, ΦΠ Πειραιώς: 3, ΦΠ Πατρών: 1).

ΓΔΦΛ

ΦΠ ΑΘΗΝΩΝ,
ΦΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΦΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ,
ΦΠ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα A

Αναδιατύπωση

36

ΣΠ.3.1.335

Διενέργεια τουλάχιστον 7 ελέγχων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, για το σύνολο των Φορολογικών Περιφερειών (ΦΠ Αθηνών, ΦΠ Θεσσαλονίκης, ΦΠ Πειραιώς: 2, ΦΠ Πατρών: 1).

ΓΔΦΛ

ΦΠ ΑΘΗΝΩΝ,
ΦΠ ΠΕΙΡΑΙΩΣ,
ΦΠ ΘΕΣ/ΚΗΣ,
ΦΠ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα A

Αναδιατύπωση

37

ΣΜ .3.2.372

Ολοκλήρωση ενεργειών για την ενίσχυση με προσωπικό του ΚΕΒΕΙΣ, στο πλαίσιο των οργανωτικών αλλαγών και της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΑΔΟ

ΔΔΑΔ

Τμήμα Β

Αναδιατύπωση

38

ΣΠ.3.4.433

Έλεγχος, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών, εντός 20 ημερών κατά μέσο όρο από την ανάθεση του ηλεκτρονικού φακέλου, εφόσον αυτός είναι πλήρης και παρέχεται η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις τεκμηρίωση (και όχι πέραν των 30 ημερών ανά περίπτωση).

ΓΔΟΥ

ΔΟΔ

Τμήματα Α, Δ, Ε, ΣΤ

Προσθήκη αρμόδιων τμημάτων

39

ΣΠ.3.4.437

Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού εντός 10 εργάσιμων ημερών κατά μέσο όρο από την ανάθεση του Τεκμηριωμένου Αιτήματος, εφόσον είναι πλήρως τεκμηριωμένο, υφίσταται επαρκής πίστωση, συμφωνεί με τις ισχύουσες δημοσιονομικές διατάξεις (και όχι πέραν των 18 ημερών).

ΓΔΟΥ

ΔΟΔ

Τμήματα Α, Δ, Ε, ΣΤ

Προσθήκη αρμόδιων τμημάτων

40

ΣΜ .3.4.451

Έκδοση των απαιτούμενων διακηρύξεων/προσκλήσεων για την ανάθεση 1 μελέτης και 1 έργου για την αποκατάσταση κτιριακών προβλημάτων των Υπηρεσιών της Αρχής, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΟΥ

ΔΠΚΥ

Τμήμα Γ

Αναδιατύπωση

41

ΣΜ.2.1.315

Υποβολή της Στρατηγικής Εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ, μέχρι 30/11/2023.

ΑΥΤ ΥΠΗΡ

ΔΕΞΥ

Όλα τα Τμήματα

Αναδιατύπωση

42

ΣΜ.2.1.317

Καθορισμός επιχειρησιακών απαιτήσεων για τα έργα ψηφιοποίησης του Μητρώου με ημερομηνία ολοκλήρωσης εντός του 2023, μέχρι 31/08/2023.

ΑΥΤ ΥΠΗΡ

ΔΕΞΥ

Τμήμα Ζ

Αναδιατύπωση

43

ΣΜ.3.2.373

α) Προκήρυξη του συνόλου (100%) των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Δ/νσης και Δ/νσης, των οποίων η θητεία είχε λήξει την 31/12/2022 και

β) Τοποθέτηση τουλάχιστον του 73% αυτών, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΑΔΟ

ΔΔΑΔ

Τμήμα Γ

Αναδιατύπωση

44

ΣΜ.3.2.374

Τοποθέτηση του 27% των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, των οποίων η θητεία είχε λήξει την 31/12/2022, μέχρι 31/12/2023.

ΓΔΑΔΟ

ΔΔΑΔ

Τμήμα Γ

Αναδιατύπωση

45

ΣΜ.3.1.502

Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2024 της ΑΑΔΕ και υποβολή σχεδίου στον Διοικητή, το αργότερο μέχρι 15/12/2023.

ΑΥΤ ΥΠΗΡ

ΔΣΣ

Τμήμα Α

Αναδιατύπωση

46

ΣΠ.3.4.529

Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων και υποβολή τους στην αρμόδια ειδική υπηρεσία για σύμφωνη γνώμη, για τα έργα που εντάσσονται στο ΕΠ 2021-2027, και για τα οποία έχει υποβληθεί έντυπο εξειδίκευσης, εντός της προθεσμίας της σχετικής πρόσκλησης.

ΑΥΤ ΥΠΗΡ

ΔΣΣ

Τμήμα Ε

Αναδιατύπωση

Πηγή