Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20698

(ΦΕΚ B’ 1304/02.04.2021)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.3055/ 2.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (covid – 19), τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

β. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

δ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019» (Α’ 133),

η. Της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.22817/6.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών και θέμα «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID19» (Β’ 1177).

2. Την υπ’ αρ. 2772/24.12.2020 6η τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊου κατ’ οίκον» με Κωδικό ΟΠΣ 5061257 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΓ2146ΜΤΛΡ-542).

3. Ειδικότερα την ανάγκη ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών σύστασης των Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας τους, τον καθορισμό των επιμέρους περιοχών ευθύνης τους στην Επικράτεια, των λεπτομερειών δράσης τους, τη λειτουργική τους ένταξη, τη διασύνδεσή τους με άλλες μονάδες και οργανικές δομές αναφοράς, τα επιμέρους προσόντα του στελεχιακού δυναμικού, τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τις ειδικότητες απασχόλησης, το χρονικό διάστημα της σύμβασης εργασίας, το ύψος των αμοιβών προσωπικού, τις δαπάνες υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊου κατ’ οίκον».

4. Το υπό στοιχεία ΚΠ 6329/2021-10.3.2021 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

5. Το από 15.2.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Επαγγελμάτων Υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 3055/02.02.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387)

7. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ 8827/9.2.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., δεδομένου ότι ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε δαπάνη για την υλοποίηση της εν λόγω δράσης, θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 -2020», κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 20212027, όπως αυτό θα συνεχίσει, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.3055/02.02.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387) επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Ο τίτλος του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Mοριακών Eλέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων και ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19»

2. H περ. α της παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

α) Δημιουργία και λειτουργία πενήντα (50) ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για για την εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων και ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 για τον εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

3. Η περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 αναριθμείται σε περ. δ και προστίθεται περ. γ ως εξής:

γ) Προμήθεια αντιδραστηρίων για μοριακούς ελέγχους COVID-19 μετά του συνοδού εξοπλισμού τους.

4. H παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

2. Συνιστώνται συνολικά πενήντα (50) Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (molecular point of care test) καθώς και ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 για τον εντοπισμό κρουσμάτων COVID-19, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους τη δημοσίευση της παρούσας. Οι περιοχές και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Επιμέρους σημεία αυξημένης δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής Επικράτειας μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική και τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας.

5. Η δεύτερη παράγραφος της παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

Κάθε ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο ενός ιατρού με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ή ΠΕ Βιολόγων/ΠΕ Μοριακών Βιολόγων και τουλάχιστον ενός επαγγελματία υγείας με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. Ελλείψει των ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών δύναται να προσληφθούν ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

6. Οι περ. Α και Β της παρ. 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: Α) πενήντα (50) θέσεις ΠΕ ιατρών με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ή ΠΕ Βιολόγων/ΠΕ Μοριακών Βιολόγων, Β) πενήντα (50) θέσεις ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και εν ελλείψει αυτών ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: “1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοιού κατ’οίκον», το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ”.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υγείας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Πηγή