Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48608

Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακών καταλυμάτων του Δήμου Ιητών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2021 έως και 30.9.2021. (ΦΕΚ B’ 3480/30.7.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα δέκατο τέταρτο του ν. 4693/2020 (Α’ 116) και 85 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η ισχύς του οποίου είχε παραταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) και παρατάθηκε εκ νέου με το άρθρο 22 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), με την παρ. 5 του άρθρου 484 του ν. 4781/2021 (Α’ 31), με το άρθρο 23 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και με την παρ. 5 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110),

β. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη δέσμευσης από τους διατάκτες» (Α’ 145),

γ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και

ζ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Την έγκριση των ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων των τουριστικών επιχειρήσεων από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 στην 202η Συνεδρίασή της, την 26η Μαρτίου 2021.

3. Την υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020 (Β’ 2370) και υπ’ αρ. 9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοιες αποφάσεις” (Β’ 1632)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504) όμοια απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 6301/13.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.48509/30.7.2021 εισήγηση της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη, η οποία συνίσταται στην καταβολή αποζημίωσης για την αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο του αναφερόμενου ξενοδοχείου, το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από πραγματικά περιστατικά και θα βαρύνει τον ΑΛΕ 2440989002 «Μισθώματα επίταξης και λοιπά έξοδα επίταξης» του Φ^Φ: 1015-202-000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ/ΕΦ: 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Β1α/οικ.73777/18.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αποζημίωση δικαιούχων

λόγω διάθεσης χώρων και του προσωπικού τους, καθώς και του προσωπικού του άρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5150).

  • 6. Την αδυναμία αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 με διαφορετικό τρόπο, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν υπήρξε συμμετοχή από τουριστικά καταλύματα στην περιοχή του νησιού της Ίου στις υπ’ αρ. 12294/9.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΜΧ465ΧΘΟ-3ΥΥ) και 13361/27.7.2021 (ΑΔΑ: ΨΒ9Ε465ΧΘΟ-Ο64) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων κρουσμάτων COVID-19 του Υπουργείου Τουρισμού.

  • 7. Τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται τα καταλύματα στο νησί της Ίου, καθώς και τη δυναμικότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων αυτών.

  • 8. Την επιτακτική και άμεση ανάγκη εξεύρεσης τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή των φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο

1. Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο των ακόλουθων τουριστικών καταλυμάτων στην Ίο:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡ.

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΝΗΣΙ

ΑΦΜ (4

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΨΗΦΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΗ.Τ.Ε./

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΤΕΡΩΝ/ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

1.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

8392

1008761 – VER.2

3

2

2.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

3392

1146788 – VER.0

5

4

3.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

6451

1210209 – VER.1

3

3

4.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

3714

1129089 – VER.1

3

2

5.

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΘΗΡΑΣ

ΙΗΤΩΝ

ΙΟΣ

2504

1110447 – VER.1

4

4

Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα διατίθενται αναγκαστικά στο Δημόσιο για το χρονικό διάστημα που αναλύεται στο άρθρο δεύτερο της παρούσας, προς τον σκοπό της κάλυψης αναγκών δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα της προσωρινής στέγασης και των παρεπόμενων αναγκών σίτισης και καθαριότητας φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η αξία της αποζημίωσης των τουριστικών καταλυμάτων της παρ. 1 υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε εξήντα (60) ευρώ/ημέρα, όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και του ΦΠΑ, και δεκαπέντε (15) ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όταν τα δωμάτια είναι κενά. Τα ανωτέρω τουριστικά καταλύματα δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Αναφορικά με τη σίτιση των διαμενόντων πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με τα καταλύματα και τα γεύματα να διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό των καταλυμάτων στους διαμένοντες.

Άρθρο δεύτερο

Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό διάστημα ισχύος του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης, ήτοι από 30.7.2021 έως και 30.9.2021 και καταβάλλεται από το Υπουργείο Υγείας στα τουριστικά καταλύματα του άρθρου πρώτου της παρούσας εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών μετά τη λήξη του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης.

Άρθρο τρίτο

1. Τα τουριστικά καταλύματα της παρ. 1 του άρθρου πρώτου πρέπει να τηρούν σε όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της αναγκαστικής διάθεσης τις νόμιμες για τη λειτουργία τους προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία [Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών], καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 (Β’ 1632) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, οι διευθύνσεις των τουριστικών καταλυμάτων οφείλουν να τηρούν αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στα τουριστικά καταλύματα: όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail), ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος κορωνοϊού COVID-19 που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Πηγή