Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-09-2022 ]

Κατηγορία: Λοιπά

Δ1(δ)/ΓΠ οικ.54664/28-09-2022
Διενέργεια ελέγχων στα εμφιαλωμένα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ελλάδα

Αθήνα 28-09-2022
Αρ. Πρωτ: Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 54664
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 104 33
Πληροφορίες: Ιορδανίδης Ηλίας, Ντίνη Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2132161344
e-mail: [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ελέγχων στα εμφιαλωμένα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο στην Ελλάδα

Σχετ: α. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/9.11.83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικών μεταλλικών νερών», όπως ισχύει
β. Η Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (Αναδιατύπωση)
γ. Η Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 21793/7.4.2021 εγκύκλιος με θέμα: «Επισήμανση φυσικών μεταλλικών νερών -ενδείξεις στις ετικέτες των φιαλών των φυσικών μεταλλικών νερών» (ΑΔΑ Ω2Χ4465ΦΥΟ-ΝΦΟ).
δ. Ο ευρωπαϊκός κατάλογος των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του (α) σχετ., τα μόνα νερά που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο εμπόριο ως φυσικά μεταλλικά νερά είναι αυτά που προβλέπονται από το εν λόγω Διάταγμα και είναι σύμφωνα με αυτό.

Ειδικότερα, προκειμένου ένα νερό που προέρχεται από το έδαφος της Ελλάδας ή Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας να κυκλοφορεί στο ελληνικό εμπόριο ως φυσικό μεταλλικό νερό, πρέπει πρώτα να έχει αναγνωριστεί ως φυσικό μεταλλικό νερό είτε από τη χώρα μας (με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του (α) σχετ), είτε από την αρμόδια αρχή άλλου Κ-Μ της Ε.Ε.
Κάθε κράτος -μέλος της Ε.Ε. ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προέβη στην αναγνώριση ενός νερού ως φυσικό μεταλλικό νερό. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών (σχετ.-δ-) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον ως άνω ευρωπαϊκό κατάλογο αναγράφονται η εμπορική επωνυμία (trade description) του φυσικού
μεταλλικού νερού, η ονομασία της πηγής (name of source) και ο τόπος εκμετάλλευσης της πηγής (place of exploitation).

Η επικαιροποιημένη έκδοση του εν λόγω καταλόγου (σχετ.-δ-) μπορεί να μεταφορτωθεί από τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/food/document/download/ec4fbcc0-7185-4dce-820a-27f7e2653dad_en

Σε συνέχεια των ανωτέρω και με αφορμή καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με κυκλοφορία στο εμπόριο μη αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών, και με στόχο τόσο την άρτια εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσο και την πρόληψη της παραπληροφόρησης και παραπλάνησης του κοινού καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. παρακαλούνται όπως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, διενεργήσουν αμέσως ελέγχους στα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο προκειμένου να διακριβωθεί αν αυτά περιλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών. Προς διευκόλυνση στο Παράρτημα του παρόντος επισυνάπτεται απόσπασμα της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε. (ημερομηνία 17 Αυγούστου 2022) του καταλόγου των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών που προέρχονται από το έδαφος της Ελλάδας.

Στην περίπτωση που κατά τους διενεργούμενους ελέγχους από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο/α από τα φυσικά μεταλλικά νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο δεν περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και δεδομένου ότι η κυκλοφορία στο εμπόριο μη αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών αποτελεί παράβαση της εθνικής (ΠΔ 433/83) και ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Οδηγία 2009/54/ΕΚ), οφείλουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του (α) σχετ., σύμφωνα με τις οποίες οι παραβάτες «[.,.]διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το αρ. 9 του Α.Ν. 2520/40 […], εκτός αν από άλλες διατάξεις Νόμων προβλέπονται βαρύτερες ποινές».

Ειδικά για την περίπτωση νερών που προέρχονται από το έδαφος της Ελλάδας και κυκλοφορούν στο εμπόριο ως φυσικά μεταλλικά νερά χωρίς να περιλαμβάνονται στον κατάλογο, θα πρέπει να ενημερώνεται αμελλητί η αρμόδια Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Υγιεινής του τόπου εμφιάλωσης του νερού για τις άμεσες δικές της ενέργειες.

Η παρούσα εγκύκλιος κοινοποιείται στο Αυτοτελές Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου της Γενικής Δ/νσης Γενικού Χημείου της ΑΑΔΕ το οποίο παρακαλείται για τυχόν οδηγίες του, κατά λόγο αρμοδιότητας, προς τις κατά τόπους τελωνειακές υπηρεσίες ώστε, στην περίπτωση εισαγωγής φυσικών μεταλλικών νερών από Κ- Μ της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες να ελέγχεται εάν αυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των αναγνωρισμένων φυσικών μεταλλικών νερών. Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται, επ’ ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η εισαγωγή τους.

Τέλος, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. στην έδρα των οποίων λειτουργούν εμφιαλωτήρια φυσικών μεταλλικών νερών, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα των αδειών εκμετάλλευσης των πηγών φυσικών μεταλλικών νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας στην Υπηρεσία μας το αργότερο έως τις 30 Οκτωβρίου 2022.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ’ ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ’ έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

Πηγή