Προγράμματα – Προσκλήσεις

Εκπόνηση μελετών υποδομών παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής

Αναμένεται

Το αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης δράσης θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες μελέτες σε στάδιο εφαρμογής συνοδευόμενες από Τεύχη Δημοπράτησης καθώς και όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις. Αναλυτικά κάθε παραδοτέο θα πρέπει να περιλαμβάνει: – Ολοκληρωμένες μελέτες σε στάδιο εφαρμογής που να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα των επιμέρους μελετών και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση (Τοπογραφική μελέτη, Γεωτεχνική μελέτη, Αρχιτεκτονική μελέτη, Στατική Μελέτη, Μελέτη Η/Μ κλπ.) – Έκδοση Οικοδομικής Άδειας συμπεριλαμβανομένων όλων των επιμέρους μελετών που απαιτούνται για την έκδοσή της, (Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, Μελέτη Πυροπροστασίας, Μελέτη Θερμομόνωσης, Μελέτη Καυσίμου αερίου αρμοδίως εγκεκριμένη, Μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ, Χρονικός Προγραμματισμός κλπ.) – Έκδοση όλων των απαιτούμενων αποφάσεων και εγκρίσεων (έγκριση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής, έγκριση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλπ.) – Τεύχη Δημοπράτησης αρμοδίως εγκεκριμένα. Οι αναθέσεις των μελετών θα πρέπει να ακολουθούν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις των δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν.

Σε ποιους απευθύνεται

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 8/2/2021 έως 28/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή