Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2021-2022

Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών μέσω της ένταξης Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία και την ενισχυτική διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ Τομέας Παιδείας

Περίοδος υποβολής

από 30/7/2021 έως 31/10/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 20.521.359

Σχετικά αρχεία

Πηγή