Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών της Ηπείρου

Αναμένεται

Δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: • Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών • Ιατρικής • Αγροδιατροφής • Δημιουργικής βιομηχανίας.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας
  • Ερευνητικοί Φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: Ερευνητικοί Φορείς, Οργανισμοί Έρευνας και Διαάδοσης Γνώσεων, υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης

Ο δικαιούχος της πρότασης θα είναι το ίδρυμα ή το ερευνητικό κέντρο και θα πρέπει να έχει έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Περίοδος υποβολής

από 18/1/2021 έως 31/5/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στη διεύθυνση Πλατεία Πύρρου 1 – Διοικητήριο, Ιωάννινα 452 21 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο. Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Ο δικαιούχος της πρότασης θα είναι το ίδρυμα ή το ερευνητικό κέντρο και θα πρέπει να έχει έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι δημιουργούμενες υποδομές και ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθούν σε εργαστήριο που βρίσκεται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Τι χρηματοδοτείται

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες για: • δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, • κάλυψη αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα και λογισμικό που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας • εστιασμένες κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία. Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα και τεκμηριωμένα με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου.

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΔΑ/ΕΦ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του ΕΠ, καθώς και την εξειδίκευση του ΕΠ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 200% του ύψους της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικά αρχεία

Πηγή