Προγράμματα – Προσκλήσεις

Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (EΔΕΜ) των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισάγεται για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων/μαθητών στα ειδικά μαθήματα (εΕλεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, μουσικά μαθήματα). Ως EΔΕΜ ορίζεται η επί 2 ώρες εβδομαδιαίως παρακολούθηση από τον/τη μαθητή/τρια της Γ’ Λυκείου αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας ειδικών μαθημάτων.

Σκοπός της EΔΕΜ είναι η δυνατότητα διδασκαλίας, για πρώτη φορά, των ειδικών μαθημάτων στους μαθητές/τριες εντός του Δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας της χώρας και υλοποιείται σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), που συγκροτούνται από ομάδες όμορων σχολικών μονάδων Λυκείου ή και από σχολική μονάδα Λυκείου σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Σε ειδικές περιστάσεις, για μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία, το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων μπορεί να υλοποιείται με παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας, ήτοι με ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου διδασκαλία σε μαθητές, οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία στην τάξη και σε άλλους μαθητές, οι οποίοι αναγκαστικά συμμετέχουν εξ αποστάσεως, με συναίνεση των γονέων. Στις ΕΔΕΜ προβλέπεται απασχόληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το εκπαιδευτικό υλικό θα συναποτελείται ανά περίπτωση: α) από εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια ή β) από φάκελο εκπαιδευτικού υλικού μαθητή/τριας που θα περιλαμβάνει εξεταστέα ύλη, θέματα εξετάσεων/λύσεις τελευταίας πενταετίας ή γ) από εγκεκριμένα εγχειρίδια για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού σκοπού της Ε.Δ.Ε.Μ. που κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή δ) από διαθέσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τομέα Παιδείας
  • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος

Περίοδος υποβολής

από 14/1/2021 έως 31/5/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 1.505.052

Σχετικά αρχεία

Πηγή