Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης, (ήτοι στις 19.2.2021)κατά ένα μήνα για επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση και έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05-11-2020 έναν από τους ΚΑΔ της απόφασης 6789/309/2021 Πηγή