Δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του οφειλέτη για την επανένταξη – Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή της δόσης Νοεμβρίου 2020 η 31η Δεκεμβρίου 2020 Πηγή