ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 6 Απριλίου 2021
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/2242

Προς:
Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλειο Κικίλια
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
κ. Βασίλειο Κοντοζαμάνη

Κοιν:
Πρόεδρο ΑΣΕΠ
κ. Ιωάννη Καραβοκύρη

Θέμα: «Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.)»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Γ.Π. οικ. 17580/19-03-2021 Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», η οποία εγκρίθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), αναφέρονται αναλυτικά οι Τ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ο αριθμός και οι κλάδοι του προσωπικού που προσλαμβάνεται καθώς και τα καθήκοντά τους.

Βάσει της προκήρυξης (σελίδα 107, περίπτωση 7) γίνεται αναφορά στη μοριοδότηση των δεύτερων πτυχίων με 100 επιπλέον μόρια, όταν είναι σχετικά με τη Διοίκηση ή τα Οικονομικά. Ο όρος της μοριοδότησης του συναφούς δεύτερου τίτλου σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης αποδεικνύει την αναγκαιότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης επαγγελματικής κατηγορίας, η οποία έπρεπε να ληφθεί υπόψη με πρόβλεψη στην Προκήρυξη θέσεων της κατηγορίας ΠΕ Οικονομικού. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΠΔ 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως ισχύει, προβλέπεται ότι όταν ο κλάδος είναι αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός περιορίζονται με την προκήρυξη τα προσόντα διορισμού σε πτυχία ή διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών».

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι οικονομολόγοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των άλλων πτυχιούχων που αποκτούν δεύτερο τίτλο σπουδών στα οικονομικά και αποβλέπουν στις προοπτικές που ανοίγονται με την άσκηση του οικονομολογικού επαγγέλματος. Ως αποτέλεσμα του κριτηρίου βαθμολόγησης του δεύτερου τίτλου σπουδών είναι η αφαίρεση του δικαιώματος μοριοδότησης των κατόχων κύριων τίτλων σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης, δημιουργώντας απορία με την ακατανόητη αυτή λογική αντίφαση.

Επιπλέον, υπάρχει μία ασάφεια στην προκήρυξη (σελίδα 107, περίπτωση 4) που πρέπει να εξετασθεί, η οποία αναφέρεται στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης. Στη συνέχεια της προκήρυξης και ειδικότερα στη σελίδα 125, όσον αφορά στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, γίνεται αναφορά της συνάφειας των μεταπτυχιακών με το γνωστικό αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης. Δεν νοείται για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, να θεωρούνται ως συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο αυτής της θέσης, τίτλοι σπουδών που σχετίζονται μόνο με τις επιστήμες υγείας ή
εξειδικεύονται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και όχι με τη Διοίκηση ή τα Οικονομικά.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, λόγω του ότι έχει δεχθεί τις διαμαρτυρίες πολλών μελών του, αναφορικά με τη δυνατότητα που δίνεται στους υποψηφίους να αιτούνται για τις θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, καταθέτοντας το πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις – ειδικότητες να εξειδικεύονται, ζητεί να ληφθεί ως κριτήριο η συνάφεια των σπουδών τους στις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και ειδικά όταν το αντικείμενο να είναι αμιγώς λογιστικό ή οικονομικό τα προσόντα διορισμού να περιορίζονται στα πτυχία ή διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

Πηγή