Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε το σύνολο των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων, σε συνέχεια του ν. 4706/2020 (Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου) και εξέδωσε τις κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες η διαδικασία σύνταξης των δελτίων και του περιεχομένου τους εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα απλοποιήθηκε, προκειμένου οι σχετικές διεργασίες να είναι ταχύτερες και αποτελεσματικότερες και πλέον τα ενημερωτικά δελτία υποβάλλονται – καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται – και σε ηλεκτρονική μορφή.

Συνεπώς, η υποβολή των δελτίων και η εξέτασή τους θα διενεργείται στο εξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον.

Μέσω των νέων κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοχεύει:

– στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων όσον αφορά τη συγκρότηση του φακέλου για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου περιορίζοντας σημαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

– στη μεγαλύτερη τυποποίηση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχός τους

– στην συντόμευση του χρόνου έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων.

Με την εφαρμογή των νέων κανονιστικών αποφάσεων καταργήθηκαν και όλες οι προηγούμενες αποφάσεις που σχετίζονταν με την κατανομή και τον προσδιορισμό της τιμής για τη διάθεσης μετοχών με δημόσια προσφορά ή του επιτοκίου για την έκδοση ομολογιών, καθώς και κάθε προηγούμενη ρύθμιση για τους αναδόχους που περιλαμβάνονταν στον Κανονισμό Αναδοχών.

Με τις εν λόγω κανονιστικές Αποφάσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

– ευθυγραμμίζει τις διαδικασίες για την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων, με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017 και προβλέπει ό,τι κατά τη διαδικασία ελέγχου λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές και τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («ESMA») που αφορούν στη νομοθεσία των ενημερωτικών δελτίων

– καθιερώνει ένα ενιαίο έντυπο αίτησης για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και επεκτείνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών που απαιτούνται, προβλέποντας την υποβολή όλων πλέον των εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις prospectus_hcmc@cmc.gov.gr & info@cmc.gov . Παράλληλα, προβλέπει περιόρισε σημαντικά τα είδη των εγγράφων που υποβάλλονται και κατά περίπτωση απλοποίησε το περιεχόμενό τους

– ρυθμίζει πλέον τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις περιπτώσεις υποβολής σχεδίου ενημερωτικού δελτίου αποτελούμενου από χωριστά έγγραφα και σχεδίου συμπληρώματος εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου

– κάνει αποδεκτά ενημερωτικά δελτία στην Αγγλική γλώσσα

– ρυθμίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των πληροφοριακών δελτίων.

Πηγή