Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 192483/2021 σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου, των όρων, των προϋποθέσεων και των κριτηρίων κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά

Άρθρο 1

Αντικείμενο -Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 4790/2021, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής οικονομικής ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

2. α. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,

β. το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας απόφασης, καταβάλλεται κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 7 και των άρθρων 50 και 51 του ν. 2725/1999 (Α’ 121),

γ. για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση της παρούσας απόφασης δεν ισχύει η υποχρέωση δημοσίευσης του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Δικαιούχος: Το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, εξαιρουμένων όσων έλαβαν την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό στοιχεία ΥΠ ΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠ ΕΦΔΑΑΛΟΘ/ 696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462).

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ και η ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής τους σ’ αυτό, κατόπιν ελέγχου των οριζομένων στο άρθρο 4 της παρούσας, κριτηρίων ένταξης.

Ποσό ενίσχυσης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.

Κριτήρια ένταξης: Τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με ειδική αναγνώριση και τα οποία λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας για την καταβολή του ποσού της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

Αριθμός Αθλημάτων: Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με την απόφαση περί αθλητικής αναγνώρισης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης -αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης είναι τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), έχουν ολοκληρώσει την αίτηση για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της παρούσας, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

2. Οι δικαιούχοι κατά την προηγούμενη παράγραφο της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο ανωτέρω Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ, Τράπεζα), ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και του οποίου το αθλητικό σωματείο είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.

3. Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο προκύπτει ως εξής:

α. Ως ποσό βάσης για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των σωματείων που καλλιεργούν ένα (1) άθλημα, ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €).

β. Για τα σωματεία που καλλιεργούν περισσότερα του ενός αθλήματα, το ανωτέρω ποσό βάσης προσαυξάνεται κατά χίλια ευρώ (1.000,0 €) ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Ο δικαιούχος (δικαιούχο σωματείο) λαμβάνει το ποσό της ενίσχυσης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Κατέχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,

β. καλλιεργεί ένα ή περισσότερα αθλήματα, για τα οποία έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999,

γ. έχει δηλώσει τον αριθμό των αθλημάτων, που καλλιεργεί,

δ. έχει ολοκληρώσει την αίτηση εγγραφής του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ, έως την 31.12.2020 και έχει θεραπεύσει επιτυ-χώς τυχόν ελλείψεις, ανακρίβειες ή αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα στοιχεία έως την 22.1.2021 και

ε. δεν έχει λάβει την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/ 696968/69728/46185/7486/1809/9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462).

2. Σωματεία που έλαβαν την προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έκτακτη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΠΕΦΔΑΑΛΟΘ/696968/69728/46185/7486/1809/ 9.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 5462) και μέχρι την 22.01.2021 προσέθεσαν επιπλέον αθλήματα, που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση της παρούσας, ήτοι χίλια ευρώ (1.000,00) ανά κάθε επιπλέον ειδικά αναγνωρισμένο καλλιεργούμενο άθλημα.

Άρθρο 5

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο σωματείο, την επωνυμία του σωματείου, το Α.Φ.Μ και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, τον συνολικό αριθμό αθλημάτων που καλλιεργεί με βάση την αθλητική αναγνώριση και το συνολικό ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

2. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα.

Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3) Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α., στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο – Συγκέντρωση Εισπράξεων -Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 και ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος: α) με το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά στο ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.).

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR 71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

4. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συ-μπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

5. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

6. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφι-στικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και

iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

7. Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 6

Λοιπές διατάξεις

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν στο δικαιούχο σωματείο, αυτό θα πρέπει μέχρι την 31.8.2021 να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του.

3. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων που θα προ-κύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων, δύναται να διατεθούν για τον ίδιο σκοπό (εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων) και με τη ίδια διαδικασία της παρούσας εντός του έτους, σε όσα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία είτε δεν ολοκλήρωσαν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους έως την 31.8.2021 είτε προέκυψαν ελλείψεις, ανακρίβειες ή αναντιστοιχίες στα δηλωθέντα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, αδιάθετα υπόλοιπα πιστώσεων μετά την 30/11/2021 μεταφέρονται, μετά από σχετική εισήγηση του διατάκτη, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή